Sammanställning av remissvar från CSN

Svenskar i Världen är en av de remissinstanser som svarat på CSN:s förslag till ändrade föreskrifter om merkostnadslån för försäkring vid utlandsstudier. CSN har nu sammanställt samtliga remissvar från de instanser förslaget berör.

CSN:s beslut gäller kortfattat att CSN har beslutat att upphöra med att förmedla nya försäkringar mellan studerande utomlands och en särskild försäkringsgivare från och med den 1 januari 2016. CSN skulle därmed kunna ta bort den specifika bestämmelse som reglerar merkostnadslån för försäkringskostnader. Utgångspunkten skulle då vara att ordinarie studiemedel och övriga merkostnadslån skulle kunna täcka även försäkringskostnader. Ett försäkringsskydd är dock viktigt för utlandsstuderande. Försäkringskostnaden kan ofta vara en relativt betydande enskild kostnad. Avsaknaden av ett riktat merkostnadslån skulle kunna innebära att fler studenter underlåter att teckna en utlandsstudieförsäkring, med risk för stora kostnader och avbrutna studier vid olycksfall och liknande händelser. Lagstiftaren har dessutom så sent som 2013 uttalat att merkostnadslån även fortsättningsvis bör kunna lämnas för bl.a. försäkringskostnader. CSN bedömer därför att det även framledes bör finnas ett särskilt merkostnadslån, avsett att täcka den studerandes kostnader för försäkringar vid utlandsstudier.

Svenskar i Världen vill belysa vikten av att informera om vart utlandsstuderande ska vända sig med frågor om försäkringar. Svenskar i Världen tror att ändringarna kommer att försvåra för de studenter som överväger att studera utomlands när CSN upphör med att tillhandahålla en färdig försäkringslösning för utlandsstuderande, men förstår att det inte ingår i CSN:s kärnverksamhet. Ökad information efterfrågas om vad som gäller i försäkringsfrågor och vart utlandsstudenterna ska vända sig för att teckna en försäkring. CSN bör informera om vilken instans som kommer att tillhandahålla och bistå studenterna med motsvarande försäkringar.

Läs de sammanställda remissvaren från CSN HÄR

Läs övriga remissvar HÄR

Läs mer om

,