Utlandssvenskar är inte längre största invandrargruppen

Utlandssvenskarna var tidigare Sveriges största invandrargrupp. På grund av kriget i Syrien har detta ändrats. 2014 var den största gruppen, var femte person eller drygt 26 000 personer, från Syrien.

Invandring 2014 efter de vanligaste födelseländerna

Totalt 57 853 69 113 126 966 100
Födelseland Kvinnor Män Totalt Andel av
den totala
invand-
ringen
Syrien 10 025 16 088 26 113 20,6
Sverige 7 388 7 806 15 194 12,0
Eritrea 1 860 3 462 5 322 4,2
Polen 2 244 2 894 5 138 4,0
Somalia 2 159 2 213 4 372 3,4
Afghanistan 1 510 1 926 3 436 2,7
Irak 1 679 1 712 3 391 2,7
Indien 1 205 1 864 3 069 2,4
Finland 1 480 1 093 2 573 2,0
Kina 1 278 1 294 2 572 2,0
Övriga 27 025 28 761 55 786 43,9

Av de invandrande var 54 procent män och 46 procent kvinnor. Sett till de 50 vanligaste födelseländerna var andelen män högst för Eritrea, 65 procent, följt av Syrien och Storbritannien, 62 respektive 61 procent. Födelseländer med hög andel kvinnor var Thailand, 76 procent, Filippinerna, 74 procent, och Ukraina, 62 procent. En markant minskning av invandrare från Somalia sågs jämfört med 2013.

Invandring 2000–2014 efter de sju vanligaste födelseländerna 2014

Invandring 2000–2014 efter de sju vanligaste födelseländerna 2014

Återinvandrarna har i snitt bott fem år utomlands

17 procent av dem som invandrade under 2014 hade tidigare bott i Sverige, så kallade återinvandrare.

Åtta av tio som återinvandrade förra året var svenska medborgare. De hade i genomsnitt varit bosatta utomlands i närmare fem år och återvände främst från Norge, Storbritannien och USA. En knapp tredjedel kom från de nordiska länderna och Norge stod ensamt för nära 20 procent av de återinvandrade svenska medborgarna.

Fler kommer hit och fler flyttar ut

Linjediagram över invandring, utvandring och invandringsöverskott 1965–2014

Var fjärde utvandrade till de nordiska grannländerna

Totalt fanns 164 länder med bland utvandringsländerna. Norge var liksom tidigare under 2000-talet det populäraste landet, och dit flyttade 11 procent av alla utvandrade 2014. Danmark, Storbritannien, USA, Finland och Tyskland var – liksom de varit under de senaste åren – andra vanliga utvandringsländer. För 14 procent av de utvandrade saknades uppgift om utvandringsland.

Norge populärast att utvandra till bland svenskfödda

Av utvandrarna 2014 var 37 procent födda i Sverige. Det mest populära utvandringslandet var Norge, dit drygt 3 600 personer eller 19 procent av alla svenskfödda utvandrare flyttade. Andra vanliga utflyttningsländer var Storbritannien, USA och Danmark.

De vanligaste länderna för svenskfödda att utvandra till 2014

Utvandringsland Kvinnor Män Totalt Andel
av den
totala
utvand-
ringen
Norge 1 727 1 903 3 630 18,9
Storbritannien 1 134 784 1 918 10,0
USA 942 974 1 916 10,0
Danmark 814 708 1 522 7,9
Tyskland 408 426 834 4,4
Finland 303 400 703 3,7
Spanien 345 344 689 3,6
Australien 336 238 574 3,0
Kina 191 278 469 2,4
Frankrike 221 165 386 2,0
Övriga 2 901 3 619 6 520 34,0
Totalt 9 322 9 839 19 161 100

Att vara född i Sverige och återutvandra innebär att personen utvandrat från Sverige, flyttat tillbaka och sedan utvandrat igen. Omkring 4 000 personer eller 21 procent av de svenskfödda utvandrarna var återutvandrare. I genomsnitt hade de varit bosatta i Sverige i drygt sex år sedan senaste invandringen. De vanligaste länderna för svenskfödda återutvandrare att flytta till var Norge, USA och Storbritannien.

Källa: SCB