Skatteregler vid flytt utomlands

berit

Text: Berit Rohdin, +46 (0) 735 13 06 75, info@taxpoint.se, Taxpoint
Bild: Svenskar i Världen 


Vilka skatteregler gäller när du flyttar utomlands och skall börja betala skatt på din nya bostadsort? Vår skatteexpert Berit Rohdin rätar ut några frågetecken.

 

Fråga: Jag flyttade den 1 juni i år från Sverige till Thailand. Sedan den 31 maj i år har jag ingen bostad I Sverige. Jag har ingen annan anknytning till Sverige såsom tillgångar, familj, företag eller styrelseuppdrag. Jag skrev ut mig från folkbokföringen i samband med min utflyttning från Sverige. Jag har inte fått intyg på att jag betalar skatt i Thailand ännu.

Min fråga är om jag kan anses som utflyttad från Sverige (begränsat skattskyldig i Sverige) trots att jag inte är obegränsat skattskyldig i Thailand ännu.

Svar: Vid bedömning av om en person som flyttat från Sverige skall anses vara begränsat skattskyldig i Sverige prövas om det finns väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttningen. Vid prövningen tas bl.a. hänsyn till om det finns åretruntbostad i Sverige, familj i Sverige, näringsverksamhet i Sverige, ekonomiskt engagemang i Sverige och till om personen har tagit varaktig bosättning på utländsk ort. Skatteverket har i mål som prövats av Högsta Förvaltningsdomstolen hävdat att rekvisitet varaktig bosättning på utländsk ort ensamt kan utgöra väsentlig anknytning till Sverige och att det för att en person skall anses ha tagit varaktig bosättning på utländsk ort krävs att personen visar att denne är obegränsat skattskyldig där.

Högsta Förvaltningsdomstolen har slagit fast att varaktig bosättning på utländsk ort är en av många anknytningsfaktorer. Skatteverkets tolkning skulle göra alla andra anknytningsfaktorer onödiga. Det skall göras en samlad bedömning av alla omständigheter. Frågan om väsentlig anknytning skall besvaras utan avseende på om personen varit obegränsat skattskyldig i det andra landet. Det ankommer på den skattskyldige att visa att bosättning utomlands föreligger.

Svaret på din fråga är att du mycket väl kan anses som begränsat skattskyldig i Sverige trots att du inte är obegränsat skattskyldig i Thailand ännu. Då krävs att du inte har annan väsentlig anknytning till Sverige och att du visar att du bor i Thailand. Det krävs exempelvis att du visar att du disponerar en bostad där.

EU:s nya arvsförordning gäller inte skatter.

 

Fråga: I förra numret av SVIV:s tidning (nr 3 år 2015) finns en artikel om nya arvsregler inom EU fr.o.m. den 17 augusti år 2015. Där kan man läsa att lagen i den avlidnes hemvistland skall gälla såvida inte annat förordnas i ett testament. I ett testament kan man välja att lagen i det land där man är medborgare skall gälla i stället. Det framgår också av artikeln att EU:s nya arvsförordning inte gäller skatter.

Jag är svensk medborgare men bor i ett EU-land som till skillnad från Sverige har arvsskatt. Min fråga är vad som händer om jag i ett testamente väljer att svensk lag skall tillämpas. Kan skattskyldighet uppkomma trots att Sverige inte har någon arvsskatt?

Svar: Precis som du säger så gäller EU:s nya arvsförordning inte skatter. Även om det finns ett förordnande i testamente om att svensk lag skall tillämpas kan arvet komma att beskattas i ett annat land än Sverige om arvet är skattepliktigt enligt reglerna i det andra landet.