RESOLUTIONSSVAR FRÅN MIGRATIONSVERKET

(inkommet via e-post per 2015-11-05)

Vi har tagit emot er skrivelse med förslag till resolutioner. Den fråga som i första hand berör oss gäller förslaget om register över svenska medborgare. Här är några synpunkter från Migrationsverket:

–        Migrationsverket för inget register över svenska medborgare. En person som förvärvat svenskt medborgarskap automatiskt, t.ex. vid födelsen, finns aldrig registrerad hos Migrationsverket om denne inte senare ansökt om att bli befriad från sitt svenska medborgarskap. Däremot har Migrationsverket som huvudregel uppgifter om när en utländsk medborgare förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan eller ansökan om att bli svensk medborgare hos Migrationsverket. Inte sagt att personen idag fortfarande är svensk, men vi kan åtminstone bekräfta att en sådan person en gång blivit svensk och när den blev det (Före 2001 tilläts inte dubbla medborgarskap i Sverige, vilket betyder att en utländsk medborgare som förvärvat svenskt medborgarskap säg år 1981 kan ha förlorat det svenska medborgarskapet om denne ansökte om ett utländskt medborgarskap före 2001. En sådan uppgift finns inte registrerad hos Migrationsverket och inte heller hos Skatteverket).

–        När det gäller ”Förnyelse av svenska pass” är det inte ändamålsenligt att begära ett intyg från Migrationsverket om att en person fortfarande är svensk medborgare. Migrationsverket för som sagt inget register om en svensk medborgares ”medborgarskapsstatus”. Som tidigare nämnts har vi bara uppgifter om en utländsk medborgares förvärv av svenskt medborgarskap om denne har gjort en anmälan eller ansökan hos oss. Vi kan även ha uppgifter om en svensk medborgare har ansökt om att bli befriad från sitt svenska medborgarskap.

Migrationsverket har inte möjlighet att göra andra registreringar än de som följer av uppdraget från riksdag och regering. Om ni ser behov av en typ av register som inte finns idag är det en fråga för den politiska nivån att ta ställning till.

När det gäller informationen på vår webbplats så riktar den sig till de målgrupper som omfattas av Migrationsverkets uppdrag. Information om hur man ansöker om eller förvärvar svenskt medborgarskap finns till exempel. När man väl är svensk medborgare är det andra myndigheter och aktörer som står för service och information – exempelvis när det gäller information om förändringar i det sociala regelverket som kan påverka utlandssvenskar.

Frågan har beretts med Migrationsverkets rättsavdelning.