På måndag gäller nya arvsregler för utlandssvenskar i EU

Måndagen den 17 augusti 2015 träder nya arvsregler i kraft inom EU. Det berör dig som svensk med anknytning till ett annat EU-land, till exempel om du bor i ett annat land eller har egendom utomlands. Tidigare har svenska arvsregler gällt för svenskar även om de bott i andra EU-länder, men från och med nästa vecka kommer arvsreglerna i det land du bor i att gälla. Du kan behålla rätten att följa svensk arvsförordning som tidigare, men då måste du skriva ett testamente.

Arvsreglerna i andra EU-länder kan skilja sig rejält från de svenska. Barn kan bli arvslösa, make/make kan få betydligt mindre och ett av flera barn kan få mer än övriga barn. Olika regler gäller i olika länder. Tove Sjövall, Svenskar i Världens juridiska expert på området, reder ut begreppen. Tove är specialist på svensk internationell privaträtt. Vill du ha individuell hjälp kan du anlita Tove. Som betalande medlem i Svenskar i Världen får du dessutom 15 % rabatt. Kontaktuppgifter finns längst ner i artikeln.

Ny internationell lagstiftning om arv

Arvsförordningen ersätter den lagstiftning i EU:s medlemsländer som handlar om internationella arvsfrågor. Arvsförordningen innefattar i stort alla civilrättsliga aspekter av arv efter en person som har gått bort, exempelvis frågor om rättigheter och skyldigheter efter ett dödsfall samt frågor om överföring av tillgångar. Oavsett om det rör sig om arv enligt den legala arvsordningen eller om arv enligt ett testamente gäller arvsförordningen. Förordningen ska tillämpas på arv efter personer som avlidit på eller efter den 17 augusti 2015 och gäller i alla EU-länder utom Danmark, Irland och Storbritannien. Irland och Storbritannien har dock en möjlighet att godta förordningen efter att den trätt i kraft.

Principen är att lagen i det land där den avlidne hade hemvist vid sin död ska tillämpas på hela arvet. Principen innebär att om du vid din bortgång har hemvist i Frankrike blir fransk arvsrätt tillämplig avseende arvet efter dig om du avlider i Frankrike från och med den 17 augusti 2015. En person får dock låta rätten till sitt arv styras av lagen i det land där personen är medborgare om detta val angivits i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap t ex i ett testamente eller ett så kallat arvsavtal, som är ett avtal om framtida kvarlåtenskap. En person med medborgarskap i flera länder får välja lagen i vilket som helst av dessa. Lagvalsreglerna har universell karaktär vilket innebär att den lag som man anvisat ska användas antingen om det är lagen i ett av EU:s medlemsländer eller det är lagen i ett land som inte är bunden av förordningen.

Ett lagval i ett testamente eller arvsavtal som skett före den 17 augusti 2015 betraktas som ett giltigt lagval om bortgången sker efter att förordningen trätt i kraft.

Med hänsyn till den nya lagstiftningen finns det all anledning att göra ett aktivt val av tillämplig lag avseende arvet efter exempelvis svenska medborgare som är bosatta utomlands.

Förutom materiella bestämmelser om arv till exempel överföring av de tillgångar som utgör kvarlåtenskapen omfattas även frågor om tillvägagångssättet vid arv till exempel frågor om hur boutredning och arvsskifte skall gå till av arvsförordningen.

När en domstol ska tillämpa en annan stats lag finns det i förordningen regler om hur en boutredningsman utses och befogenheter för boutredningsmän. Vidare upprättas genom förordningen ett s.k. europeiskt arvsintyg med vilket till exempel arvingar och boutredningsmän kan styrka sin behörighet att ta hand om den avlidnes tillgångar.

Förordningen påverkar inte nationella arvsfrågor och gäller inte heller skatter.

Vi har även fått en ny svensk internationell arvslag som börjar att gälla samma datum som arvsförordningen. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till arvsförordningen och bestämmelser avseende förhållanden mellan Nordens länder samt regler avseende erkännande och verkställighet i förhållande till länder som inte är bundna av EUs arvsförordning eller den nordiska arvskonventionen. Vissa följdförändringar har även skett i lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, jordabalken samt ärvdbalken.

Tänk på:

  1. att huvudregeln enligt arvsförordningen är att lagen i det land där den avlidne har hemvist vid sin död som skall tillämpas på hela arvet efter den avlidne
  2. att man kan låta rätten till sitt arv styras av lagen i den stat där personen är medborgare om detta val angivits i ett testamente eller arvsavtal
  3. att en person med medborgarskap i flera länder får välja lagen i vilket som helst av dessa,
  4. att arvsförordningen inte gäller skatter
  5. att arvsförordningen inte påverkar nationella arvsfrågor

Tove Sjövall

Advokat och specialist på svensk internationell privaträtt
Stortorget 8, Malmö, (visiting adress)
Box 1422, 251 14 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 (0)40-685 20 05
Mobil: +46 (0)701 46 76 63
Tove.Sjovall@garde.se

 

Läs mer om

, , ,