Remiss om Missbruk av svenska pass

Svenskar i Världen är den instans som besvarar remisser i utlandssvenskarnas intressen. För närvarande behandlar vi bland annat frågor från Justitiedepartementet som rör Missbruk av svenska pass . Det är en diger lunta på 215 sidor.

Svenska pass är försedda med flera säkerhetsdetaljer och därmed mycket svåra att förfalska. Däremot missbrukas våra pass genom att en annan person än passinnehavaren använder passet för resa, en så kallad look-alike metod. Remissen har analyserat omfattningen av missbruket, gjort en internationell jämförelse samt tagit fram förslag till effektiva åtgärder för att komma till rätta med problemen.

950 fall av missbruk per år men troligen ett stort mörkertal

Omkring 950 fall per år upptäcks där svenska pass missbrukas, men det finns starka indikationer på att det föreligger ett stort mörkertal. Däremot är det osäkert om missbruket ökar eller minskar. Franska pass är de vanligaste som används för look-alike missbruk inom Shengen-länderna, därefter kommer Sverige på andra plats.

Nätverk handlar med svenska pass, ibland med människosmuggling som syfte. Troligen lånar svenskar ut sina pass med eller utan ersättning för att andra personer ska kunna resa till Europa och Sverige, enligt remissen.

Fler utfärdade och förlustanmälda pass

Antalet utfärdade och förlustanmälda svenska pass har ökat de senaste åren. Största anledningen till att fler pass utfärdas bör vara förändringen från 10 års pass till 5 års pass vad gäller passet giltighetstid. Ökningen av utfärdade pass är högre än ökningen av förlustanmälda pass. Med tanke på att svenskars resvanor har ökat, ökar även hanteringen av pass och risken för att förlora det på resande fot.

Enligt svensk lag finns ingen begränsning på hur många pass en person kan beviljas efter upprepade förlustanmälningar.  Det finns heller inga hinder för beviljande av pass till personer som tidigare har konstaterats missbruka pass. I Finland och Danmark finns inte heller några hinder, vilket det däremot gör i till exempel Norge och Holland. Upptäcktsrisken är låg för de som missbrukar pass och straffen relativt låga.

Fingeravtryck, fotografering och kortare giltighetstid för barnpass

Förslagen för att få bukt med problemen innebär bland annat obligatorisk kontroll av fingeravtryck vid inresa till Sverige från tredje land, på sikt kanske även vid utresa. Utlänningar ska också vara skyldiga att låta sig fotograferas av passkontrollant för jämförelse med uppgifter i passet. Vidare föreslås att svenskar som regel bara ska ha rätt till tre pass under en femårsperiod. Giltighetstiden för pass till barn ska dras ner till 2-3 år beroende på deras ålder.