Smidigare hjälp till EU-medborgare utomlands

Nära 7 miljoner* EU-medborgare reser eller bor utanför EU i ett land där deras eget land saknar konsulat och ambassad. Det är bara i fyra länder – USA, Kina, Indien och Ryssland – som alla 28 EU-länderna har en ambassad eller ett konsulat. I förra veckan antog Europarådet, efter tre års förhandlingar, ett direktiv som ska klargöra för EU-medborgare vad deras rätt till ökat konsulärt skydd betyder i praktiken. Vem ska hjälpa vem och vem ska betala finns numer på pränt. Hjälpen kan även innefatta assistans till familjemedlemmar som inte är EU-medborgare. Syftet är att underlätta samarbetet mellan konsulära organ och stärka EU-medborgarnas rätt till konsulärt skydd.

Blir du av med passet eller råkar ut för en olycka ska du lättare få hjälp

Under utlandsvistelser kan resenärer såväl som utlandsboende behöva hjälp från konsulära myndigheter. Du kan bli av med ditt pass, råka ut för en olycka eller bli utsatt för ett brott. Direktivet ger EU-medborgare rätt att söka hjälp från ett annat land när deras eget inte har någon ambassad eller något konsulat som kan hjälpa dem där de befinner sig. Kostnaden för den hjälp du får på ett annat EU-lands ambassad eller konsulat, ska hädanefter inte få överstiga det som landets egna medborgare betalar för samma service.

Ditt eget land underrättas och du kan bli hänvisad till en annan ambassad

Innan någon hjälp tillhandahålls – om det inte är en extremt akut situation – måste medborgarens land underrättas. Hemlandet kan ta beslut om att själv hjälpa medborgaren med den service som behövs. Enligt de nya reglerna kan en medborgare bli hänvisad från en ambassad till en annan som har bättre möjligheter att hjälpa till, exempelvis om en annan ambassad kan hjälpa till på medborgarens eget språk. Information om sådana beslut måste publiceras offentligt.

Under det nya direktivet kan länder utanför EU komma överens om hur de ska dela på ansvaret att hjälpa medborgare som saknar konsulär representation. Direktivet ger också hemlandet den avgörande rollen att ta hand om sina egna medborgare genom att tillhandahålla hjälp via ett annat medlemslands konsulat eller via konsulär online service.

År 2009 var det 1200 fall där medborgare fick hjälp av ett annat EU-lands ambassad eller konsulat. Trots att många människor har dragit nytta av denna rättighet, har det inte funnits något klart konsensus om när och hur EU-medborgare ska få dra nytta av dessa rättigheter, hur EU-länder ska koordinera hjälpen eller vem som ska vara ansvarig för kostnaderna för hjälpen.

Vill du som är medborgare i ett EU-land ha mer information om vilken hjälp du har rätt till eller vilka överenskommelser som finns mellan olika länder i en viss region, går det bra att kontakta EU-delegationen i ditt eget hemland.

Krissituationer

Direktivet garanterar att EU-medborgare som befinner sig i ett land utanför EU som saknar konsulär representation ska få full assistans av ett annat EU-land som har ambassad där hen befinner sig. Det här är just nu ytterst aktuellt i Nepal som har drabbats av en kraftig jordbävning och där Sverige inte har någon ambassad utan får hjälp av Danmarks ambassad.

Faktablad om EU-medborgares stärkta konsulära skydd

* År 2020 beräknas siffran stiga till 10 miljoner

Foto: ”Danish Embassy (2)” by Saftgurka – Own work. Wikimedia.

Läs mer om

, ,