Riksinternaten förlorar sina statsbidrag och särskilda villkor

Regeringen har beslutat att riksinternaten Lundsberg, Sigtuna och Grenna ska likställas vanliga skolor och förlora de särskilda villkor som tidigare gällt. Det innebär bland annat att skolorna inte får ta ut avgifter för sin undervisning utan endast för boende samt att de mister sina statsbidrag för utländska elever.

– De svenska riksinternaten spelar en viktig roll för utlandssvenskarna. Vi på Svenskar i Världen har lämnat remissvar i frågan och försökt påverka beslutet och det är förstås tråkigt att våra synpunkter inte beaktats, säger generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist.

 

Bild: Sigtunaskolan Humanistiska Läroveret är den av Sveriges tre riksinternat som förlorar mest när bidragen till utlandssvenska elever försvinner.

De bidrag som nu tas bort är det årliga internatbidraget på 55 000 kronor per elev och det särskilda verksamhetsstödet på cirka 15 000 kronor per elev som utgår till internatskolornas utlandselever. Den vanliga skolpengen får skolorna behålla.

 

Sigtunaskolan hade flest utlandssvenskar
Sigtuna, som är den av de tre internatskolorna med flest utlandssvenska elever, fick totalt sett 7,6 miljoner kronor i bidrag år 2013. Skolan hade 52 elever i grund- och gymnasieskolan och för varje elev förlorar skolan 70 000 kronor när bidraget nu försvinner.

När de svenska riksinternaten nu likställs med andra friskolor i landet tror Johan von Schéele, styrelseledamot vid Lundsberg, att konkurrensen om de utlandssvenska eleverna kommer att hårdna.

I torsdags lämnade regeringen in förslaget till lagrådet och lagändringen ska träda i kraft i januari 2016, med övergångsregler för elever som har påbörjat en utbildning innan dess.