FATCA-avtalet undertecknat och ändringar i lagstiftningen föreslagna av Finansdepartementet

Avtalet mellan Sveriges och USA:s regeringar om Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) undertecknades i fredags. Finansdepartementet har därför i måndags remitterat en promemoria med förslag till de ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen för att genomföra FATCA.

FATCA är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten. Finansiella institut som inte följer FATCA riskerar att tvingas betala 30 procent i skatt på betalningar från USA.

Det nu undertecknade avtalet innebär att de svenska finansiella instituten inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen. De ska i stället rapportera uppgifterna till Skatteverket som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten.

I den remitterade promemorian föreslås en ny lag om identifiering av rapporterings-pliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet. Ändringar föreslås även i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter. Vidare föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

Läs mer om