Preliminär överenskommelse med USA om FATCA

Finansdepartementet och det amerikanska finansministeriet har enats om ett utkast till avtal mellan Sveriges och USA:s regeringar om Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Utkastet ska nu beredas innan regeringen kan fatta beslut om undertecknande. Det närmare innehållet i det svenska avtalet kommer att offentliggöras efter att avtalet har undertecknats.
FATCA är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten.
Ulrika Hansson från Bankföreningen betonar hur viktigt det är med ett avtal.
– Utan avtal kommer 30 procent av beloppet vid många transaktioner hållas inne av det finansinstitut som betalar ut eller slussar pengar vidare när pengarna kommer från en amerikansk källa, säger hon.

För att förhindra detta har Finansdepartementet i förhandlingarna strävat efter en överenskommelse som innebär att de svenska finansiella instituten inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen. De ska istället kunna rapportera uppgifterna direkt till Skatteverket som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten.

Den preliminära överenskommelsen gör att svenska finansiella institut redan nu kan registrera sig hos den amerikanska skattemyndigheten som institut som inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen.

Amerikaner som bor och betalar skatt i Sverige eller svenskar som har uppehållstillstånd i USA (green card) kan alltså bli föremål för rapportering enlig FATCA. USA:s beskattningsprincip bygger på att man är skattskyldig i USA oberoende av var man bor i världen (nationalitetsprincipen). Det är därför viktigt att länder ingår dubbelbeskattningsavtal med USA för att undvika dubbel beskattning. En rapportering enligt FATCA kan medföra att dessa personer tvingas in i diskussioner om sin skattskyldighet i USA trots att de i slutänden troligtvis aldrig blir skyldiga att erlägga amerikansk skatt på grund av befintliga dubbelbeskattningsavtal.

– Den risken har inte dessa personer kunnat förutse. Det är ett exempel på varför vi behöver ett nytt avtal med de undantag som är rimliga för svenskt vidkommande så att det inte drabbar några företag eller privatpersoner i onödan, säger Ulrika Hansson.

Ännu är det oklart när avtalet blir slutgiltigt.