Resolutionerna från Utlandssvenskarnas Parlament 2013 har mottagits av berörda instanser och organisationer

Allt sedan Utlandssvenskarnas parlament 2013 har Svenskar i Världen arbetat med de resolutioner som antogs. Dessa har skickats till de olika berörda myndigheterna, organisationerna och företagen för behandling. Svenskar i Världen har även mottagit svar från ett antal myndigheter att dessa resolutioner har mottagits och där även mottagare framhållit att de frågor som resolutionerna berör är angelägna. Uppföljning av dessa resolutioner kommer att ske under våren efter att de berörda instanserna haft möjlighet att se över dessa.

Utlandssvenskarnas Parlament

Foto: Inledningsvis presenterade generalsekreteraren och ordförande resolutionerna på Utrikesdepartementet för Frank Belfrage och hans kollegor.

Dock har följande kommentar inkommit från Skattemyndigheten:

”Tack för ert brev om beskattningen av utomlands bosatta. Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta sänktes den 1 januari 2014 med fem procentenheter från 25 till 20 procent.

När det gäller möjligheten för utomlands bosatta att få skattereduktion för hushållsarbete, är husavdraget* inte begränsat till arbeten utförda inom landets gränser. Se exempelvis budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1, volym 1a, avsnitt 6.8) för regeringens bedömning i denna fråga. Personer som är bosatta utomlands kan vidare välja att beskattas enligt inkomstskattelagen. En beskattning enligt inkomstskattelagen innebär att den skattskyldige kan göra avdrag för intäkternas förvärvande och bibehållande. Skattskyldiga som väljer att beskattas enligt inkomstskattelagen och som uteslutande eller så gott som uteslutande uppbär sin totala förvärvsinkomst från Sverige har också rätt till bl a  husavdrag.”

*HUS-avdraget innebär rut- och rot-avdragen