Ytterligare steget närmare lagändring om medborgarskap

Ytterligare ett viktigt steg har tagits kring ändring av lagen om svenskt medborgarskap (2001:82). Nu har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändring i lagen. För Svenskar i Världen och många av våra medlemmar är detta ett viktigt steg på denna långa väg som kantats av många samtal och mycket påverkansarbete. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

 

Lagrådsremissen innehåller bl a följande förslag till ändringar i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Reglerna om förvärv av svenskt medborgarskap i samband med födelse föreslås bli ändrade på så sätt att kvinnor och män likställs när det gäller möjligheten att föra över svenskt medborgarskap till sitt barn. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födelsen om en förälder till barnet är det.

Dessutom föreslås bl a att de som förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av ett tidigare förbud mot dubbelt medborgarskap ska ges möjlighet att genom anmälan återfå detta under obegränsad tid. Alltså är det denna gång inte frågan om ett ”tidsfönster” och detta är något som Svenskar i Världen, såsom remissinstans, slagits för.

En ny s k portalparagraf om medborgarskapets betydelse föreslås, vilken ska lyfta fram och stärka medborgarskapets symboliska innebörd. Vidare föreslås att kommunerna ska vara skyldiga att anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.