Sänkningen SINK-skatten träder i kraft från 1 januari

Lagen om SINK-skattens sänkning (från 25 till 20 procent) har nu färdigbehandlats och formuleras på följande sätt:

”7§ särskild inkomstskatt tas ut med 20 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12 (beträffande sjöinkomster). Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.”

Lagen träder i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av år 2013.

Foto: Förändringen av SINK-skatten innebär en sänkning med 5 procentenheter.

Läs mer om

,