Resolutionerna från Parlamentet överlämnades till UD

Den 12 december 2013 hade Svenskar i Världens ordförande Michael Treschow och generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist ett möte på UD med kabinettsekreterare Frank Belfrage, UD:s rättschef Anders Rönnquist och chefen för konsulära enheten Per Holmström för att överlämna resolutionerna från Utlandssvenskarnas parlament 2013. Viktiga punkter som togs upp vid mötet var bl a passfrågan, vårt önskemål om förenklingar vid utfärdande av svenska pass utomlands, t ex genom fler mobila fotostationer. Det behövs också mer utbildningsinsatser för att försäkra sig om att den information som polismyndigheter och ambassader lämnar till passökande blir enhetlig och tydlig.  

En bättre samordning mellan myndigheter och frivilligorganisationer, Svenskar i Världen, Svenska kyrkan, m fl vad gäller krishantering diskuterades också. Svenskar i Världen deltar gärna aktivt i detta arbete tillsammans med sina medlemsföretag och föreningar.

Ordföranden informerade om flera projekt som Svenskar i Världen planerar för nästa år, bl a den stora kartläggningen om antalet utlandssvenskar. Han hoppades på stöd och samarbete med UD för att genomföra detta viktiga arbete, som sedan blir en viktigt grund för de fortsatta kontakterna med utlandssvenskarna.. Ett uppföljningsmöte med Utrikesdepartmentet planeras äga rum under våren nästa år.