Remissyttrande gällande promemoria för blåkortsdirektiv

 

 Svenskar i Världen har gjort ett remissyttrande gällande  departementspromemorian ’Genomförande av blåkortsdirektivet’ (DS 2012:28)
Här konstaterar organisationen  bland annat följande: Svenskar i Världen värnar om ökad rörlighet och ställer sig positiv till att inresa och rörlighet för högkvalificerade arbetstagare från tredje land förenklas. Blåkortet är värdefullt för främjandet av Sveriges och Europas position i konkurrensen om kompetent arbetskraft. Maximal giltighetstid på fyra år för blåkort, enligt direktivet, är väsentligt för att stärka Sveriges attraktionskraft i konkurrensen om den globala kompetensen, samt för att svenska arbetsgivare ska nyttja möjligheterna som kortet innebär. Rätten för närmaste familj (maka/make och barn) att få uppehållstillstånd är en förutsättning för att locka högkvalificerad arbetskraft till Sverige. Ett beslut om att uppehållstillstånd för familjemedlemmar skulle kunna få ta upp till sex månader skulle kunna innebära en för lång väntetid.
Svenskar i Världen tillstyrker förslaget att regelverket beträffande bestämmelserna för EU-blåkort bildar ett eget kapitel i utlänningslagenSvenskar i Världen har gjort ett remissyttrande gällande  departementspromemorian ’Genomförande av blåkortsdirektivet’ (DS 2012:28). Det syftar till att underlätta för högkvalificerade arbetstagare från tredje land att arbeta i Sverige.

 

 

 

Här konstaterar Sverige i Världen att man bland annat vill värna om ökad rörlighet och ställer sig positiv till att inresa och rörlighet för högkvalificerade arbetstagare från tredje land förenklas. Vidare anses blåkortet vara värdefullt för främjandet av Sveriges och Europas position i konkurrensen om kompetent arbetskraft. Maximal giltighetstid på fyra år för blåkort, enligt direktivet, anses väsentligt för att stärka Sveriges attraktionskraft i konkurrensen om den globala kompetensen, samt för att svenska arbetsgivare ska nyttja möjligheterna som kortet innebär. Rätten för närmaste familj (maka/make och barn) att få uppehållstillstånd är en förutsättning för att locka högkvalificerad arbetskraft till Sverige.
Ett beslut om att låta uppehållstillstånd för familjemedlemmar få ta upp till sex månader skulle kunna innebära en för lång väntetid. 
Svenskar i Världen tillstyrker förslaget att regelverket beträffande bestämmelserna för EU-blåkort bildar ett eget kapitel i utlänningslagen.