UD centraliserar den konsulära jourberedskapen

Utrikesdepartementet har börjat överföra den konsulära jourberedskapen till UD:s konsulära jour i Stockholm. Det innebär att den som ringer en ambassads journummer blir kopplad till Stockholm där man dygnet runt besvarar akuta frågor. 2012 ska alla ambassaders jourverksamhet ha överförts till Stockholm.

Om detta skriver Utrikesdepartementet:

 

”Den konsulära jourberedskapen vid tolv ambassader i Europa överfördes i maj i år på permanent basis till UD:s konsulära jour. Därmed togs ett första steg i en planerad centralisering av jourerna från samtliga utlandsmyndigheter. Inom ramen för ett pågående projekt förbereds en s.k. 24/7-funktion på UD med uppdraget att svara för konsulär ärendehantering, larmberedskap och ledningsstöd. Den nya strukturen, som bemannas dygnet runt årets alla dagar, ska vara på plats i oktober i år. Då ges förutsättningar att i etapper fortsätta överföringen av jourberedskapen från de närmare 90 ambassaderna och karriärkonsulaten ute i världen. Hemtagningen av jourberedskapen ska vara fullbordad första kvartalet 2012. 

 

En viktig målsättning är att skapa förutsättningar för en effektiv, enhetlig och uthållig jourverksamhet. Tekniskt sker detta genom direktkoppling från utlandsmyndigheternas telefonväxlar till den centraliserade jouren i Stockholm. Den konsulära kapaciteten och servicegraden stärks härigenom i tider av både ett växande antal små utlandsmyndigheter och en minskande andel utsänd personal.

 

Jourens huvuduppgifter är att ge stöd, råd och vägledning i avvaktan på att utlandsmyndigheten åter är i verksamhet, men att även vid mer akuta fall ha direktkontakt med polismyndigheter och sjukhus i resenärens vistelseland. Ett ständigt aktuellt problem är borttappade pass. Jouren i Stockholm kan dock inte utfärda provisoriska pass i utlandsmyndighetens ställe. I särskilt akuta lägen får jouren därför kontakta utlandsmyndigheten i passärenden liksom i andra konsulära fall som måste hanteras utan dröjsmål. Den nya organisationen kommer att ha goda förutsättningar att leva upp till de växande kraven på konsulär tillgänglighet oavsett tidpunkt på dygnet.”.