SVIV ger remissvar om SINK-skatten

Föreningen Svenskar i Världen har som remissinstans fått möjlighet att kommentera förslaget om en sänkning av SINK-skatten. ”Med hänsyn till att de utlandsbosatta inte medges vare sig jobbskatteavdrag eller det förhöjda grundavdraget menar föreningen att en ytterligare sänkning av skattesatsen väl kan motiveras.” skriver generalsekreteraren. Klicka på läs mer för att läsa hela remissvaret.

Stockholm 2011-05-10

 

 

Remissvar Finansdepartementets promemoria ’Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012 (Fi2011/1936

 

Föreningen Svenskar i Världen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Finansdepartementets promemoria. Föreningens synpunkter återges nedan.

 

I promemoria från Finansdepartementet Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012, s. 51 föreslås att den särskilda inkomstskatten för utlandsbosatta från den 1 januari 2012 ska sänkas med 5 procentenheter till 20 procent. Ett av skälen till förändringen är att vissa skattskyldiga har rätt att begära att deras skatt ska beräknas enligt de vanliga reglerna för inkomstskatt med rätt till grundavdrag m.m. Det medför ett merarbete både för Skatteverket och för de enskilda.

 

Med en lägre SINK-skattesats kommer fler skattskyldiga kunna utnyttja enbart SINK-systemet. SVIV välkomnar och tillstyrker den föreslagna förändringen.

 

Lagen om särskild inkomstskatt, SINK, är ett trubbigt instrument och medför sedan Sveriges inträde i EU att svenska pensionärer bosatta utanför EU/EES-området upplever sig diskriminerade i förhållande till dem som är bosatta inom EU/EES-området avseende rättigheter i socialförsäkringssystemet så väl som inom det skatterättsliga området.

 

Med hänsyn till att de utlandsbosatta inte medges var sig jobbskatteavdrag eller det förhöjda grundavdraget menar föreningen att en ytterligare sänkning av skattesatsen väl kan motiveras.

 

Föreningen för Svenskar i Världen vill därför uppmana till fortsatt översyn av SINK-skatten inklusive om ekonomiskt utrymme finns för ytterligare sänkning och ser fram emot en fortsatt dialog i denna för många utlandsboende så viktiga fråga.

 

Karin Ehnbom-Palmquist

Generalsekreterare