SVIV yttrar sig om myndighet för bortförda barn

 

Föreningen Svenskar i Världen har fått möjlighet att yttra sig gällande ett förslag om att inrätta en egen myndighet för internationellt bortförda barn. Klicka på läs mer för att läsa hela yttrandet.

Stockholm, den 17 september 2010.

 

Departementspromemorian En myndighet för bortförda barn (Ds 2010:16)

UD 2010-06-10

Föreningen för Svenskar i Världen har beretts möjlighet att yttra sig gällande Utrikesdepartementets promemoria En myndighet för bortförda barn (Ds 2010:16). Här följer föreningens yttrande.

Problemet med olovliga bortföranden och kvarhållanden av barn samt andra frågor om föräldraansvar i internationella situationer är något som berör många utlandssvenskar och Föreningen för Svenskar i Världen är positiv till att frågan om barnbortföranden tas på största allvar. Inte minst vill Föreningen för Svenskar i Världen understryka vikten av förenkling och transparens för den enskilde vid ärenden gällande bortföranden av barn. Som utlandsboende är det krångligare att vara i kontakt med svensk byråkrati, och det är viktigt för den berörde att kunna vända sig till en central myndighet i dessa känsliga frågor, alltid med beaktande av principen om barnets bästa och en långsiktig effektiv hantering av frågorna. Huruvida detta åstadkommes bäst genom att inrätta en ny myndighet anser Föreningen för Svenskar i Världen inte vara helt ställt utom tvivel.

Precis som promemorian konstaterar kan det finnas fördelar med att förlägga central-myndigheten vid en egen myndighet, som helt koncentreras på bortförandefrågor, men såvitt Föreningen för Svenskar i Världen har förstått fungerar även dagens organisation väl.

Det finns vissa punkter i promemorian som är otydliga, och Föreningen för Svenskar i Världen anser att den grundläggande frågan, om handläggningen av dessa ärenden verkligen förbättras om man flyttar centralmyndigheten från Utrikesdepartementet, inte är helt besvarad. Bland annat skulle frågeställningarna kring rättssäkerhetsaspekten, samt problemet med att rekrytera mycket kvalificerad arbetskraft till en liten myndighet med få karriärmöjligheter  kunna förtydligas.

  

Som promemorian konstaterar, ligger det i sakens natur att en myndighet som har till enda uppgift att utföra ett visst uppdrag, kommer att ha bättre förutsättningar än andra myndigheter att fokusera på just det uppdraget. Det är även viktigt att den här sortens ärenden handläggs så effektivt som möjligt, eftersom fallen ofta är komplicerade och kan få psykiska effekter på barnen. Att inrättandet av en egen myndighet skulle underlätta är önskvärt, men inte övertygande framställt. Föreningen för Svenskar i Världen vill också understryka vikten av att centralmyndigheten kontrolleras på ett sådant sätt att rättssäkerheten för de inblandade kommer att garanteras.

Vad gäller myndighetens föreslagna organisation, anser Föreningen för Svenskar i Världen att det i vissa fall inte är tillräckligt motiverat hur de presenterade nackdelarna kan överkommas.

Som promemorian konstaterar kommer en ny centralmyndighet att kräva mycket kompetent personal, med goda språkkunskaper och bred sakkunskap. Inom en liten myndighet med platt organisation finns inte samma karriärmöjligheter som i en större organisation, vilket medför en risk för att de mest drivna medarbetarna söker sig vidare. Promemorian slår fast att  ”de engagerande sakfrågorna och det dynamiska rättsområde som styr frågorna”  kommer att förhindra detta. Ur medarbetarnas synpunkt är det dock fortfarande  frågan om inte ett uppdrag inom till exempel Utrikesdepartementet – med andra engagerande sakfrågor inom andra dynamiska rättsområden, samt bättre karriärmöjligheter – skulle vara mer attraktivt.

I de fall som rör icke-konventionsärenden blir det också problematiskt med en liten myndighet, då denna inte kommer att ha samma möjligheter till politiska påtryckningar som Utrikesdepartementet.

Föreningen Svenskar i Världen noterar att promemorian framhåller att utredningens förslag ska rymmas inom nuvarande resursramar, men befarar att förslaget om att inrätta en ny myndighet inte skulle vara kostnadsneutralt, utan innebära ökade kostnader för skattebetalarna.

 

Karin Ehnbom-Palmquist

Generalsekreterare