Oväntad skatt vid hemflytt

För dig som funderar på att flytta hem till Sverige finns det en skattefälla som många inte tänker på – det är beskattningen av valutakursvinster.

De flesta känner till att den svenska kapitalinkomstbeskattningen omfattar räntor, utdelningar och kapitalvinster på värdepapper som aktier, fonder och obligationer. Där är skatten 30 procent. Om det går att sälja skattefritt eller om skatten på sådana inkomster är betydligt lägre i det land där man bor är det ofta en bra idé att sälja och betala den lägre skatten innan man flyttar till Sverige.

För tillgångar där du har en långsiktigt sparhorisont är det däremot inte alltid lönsamt att betala in skatten långt i förväg, även skatten är lägre än den svenska. Räkna själv eller hör med din rådgivare om du ska sälja och köpa tillbaka. I Sverige finns det inte några regler om att ”vändningsaffärer” inte räknas, det går alltså att sälja och samma dag köpa tillbaka ett värdepapper.

När det däremot gäller sparmedel som finns på ett bank- konto känner man kanske inte till att det i vid bosättning i Sverige kan uppkomma skattepliktiga inkomster utöver ränteinkomsterna. Om du flyttar till Sverige och har bank- konton med annat än svensk valuta kommer varje uttag från kontot att leda till skatt i Sverige om du har gjort en valutakursvinst.

Det finns ett undantag som kan klara vissa valutainnehav. Kapitalvinster på sådan utländsk valuta som är avsedd för dina ”personliga levnadskostnader under en tillfällig vistelse utomlands” är skattefria och motsvarande förlus- ter får inte dras av.

För de konton i annan valuta än svenska kronor som du använder för dina investeringar bör du däremot tänka på att uttag räknas som en valutaförsäljning och alltså ska deklareras när du bor i Sverige. Det kan vara hopplöst att i efterhand ta reda på vad det är för anskaffningskurs på sådana valutainnehav. Dessutom gör den svaga kronan att många som haft sparande i utländsk valuta kommer att anses ha gjort en kursvinst om de tar ut pengar nu.

Anskaffningspriset på valutan är kursen mot svenska kronor vid den tidpunkt då valutan sattes in på kontot och försäljningslikviden är kursen som gällde när den togs ut. Om du gör en valutakursvinst beskattas den med 30 pro- cent i Sverige. Om du gör en valutakursförlust är förluster formellt sett bara avdragsgilla till 70 procent men det har Regeringsrätten nyligen underkänt i ett mål där jag var ombud. I den domen sägs att det är hindrande för den fria rörligheten på kapital och strider mot EU-fördraget att Sverige bara medger avdrag för 70 procent av förlusten. Det gör att man numera får dra av hela förlusten och det gäller för alla valutor inte bara EU-valutor.

För att minimera de kursvinster som kan beskatta i Sverige bör den som ska flytta hit överväga att flytta på alla sina bankmedel så att de dels är nyanskaffade till en känd kurs, dels inte behöver beskattas för att den svenska kronan har sjunkit i värde.

CECilia GUNNE
Skattejurist vid Valbay International S.A. filial Sverige

Valbay är ett Family Office-företag som erbjuder kapitalförvaltning, skatterådgivning och bolagsadministration.