Utlandssvenskar ges egen valkrets och rösträtt till kyrkomötet

En enig utlandskyrkoutredning inom Svenska kyrkan föreslår att utlandssvenskar får rösträtt i valet till kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, genom brevröstning. Grundprincipen är att rösträtten gäller alla medlemmar från 16 års ålder. Utredningens förslag ska behandlas av nästa års kyrkomöte i Uppsala med tänkt ikraftträdande den 1 januari 2011.

 

Till skillnad från i gällande ordning i valet till riksdagsvalet föreslås nu att Svenska kyrkan inrättar en ny valkrets med egen representation för kyrkomedlemmar bosatta i utlandet i form av två platser av de totalt 251 i kyrkomötet.

Utlandskyrkoutredningens uppdrag har varit att se igenom de demokratiska frågorna för utlandssvenskarna i Svenska kyrkan och förbättra styrningen av utlandskyrkan. Ende i utredningen bosatt i Dalarna har riksdagsledamoten Lennart Sacrédeus från Mora varit. Som ledamot av kyrkomötet företräder han nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan:

– Vårt utredningsförslag är framtidsinriktat, ökar delaktigheten och engagemanget för alla i Svenska kyrkan.  Alla de utlandssvenskar som ansluter sig till någon av de 45 utlandsförsamlingarna runtom i världen, ges nu en egen valkrets, egen representation och blir sedda i kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet.

– Utlandssvenskarna blir därmed sedda och bekräftade på ett helt annat sätt än idag. Egen representation är något företrädare för utlandssvenskarna i Svenska kyrkan givit uttryck för under utredningens arbete och som varit en självklarhet för mig att stödja.

SVIV är remissorgan och remisstiden går ut den 15 januari 2010. Intresserade medlemmar kan 
antingen kontakta utlandsförsamlingen där de bor (om sådan finns) eller kansliet på SVIV 
om de vill lämna synpunkter!
sviv@sviv.se