UP 2009 – Vad kan utlandssvenskarna göra för Sverige?

I dag kommer presentationen av Grupp 1, Vad kan utlandssvenskarna göra för Sverige?
Gruppen leddes av Anders Fogelström, och arbetade fram totalt sex resolutioner, varav många riktade direkt till SVIV.

 

1.1 ENKÄT

 Resolutionsmottagare:

SVIV

Svenska Institutet

Utrikesdepartementet

 

Frågeställning/problemformulering:

För att veta vad utlandssvenskarna kan göra för Sverige, är det väsentligt att börja med att ta reda på vad intresserade svenskar och relevanta svenska institutioner önskar att utlandssvenskarna bidrar med. Först när vi lärt känna mottagarnas behov, kan vi se hur vi kan göra en adekvat insats.

 

Resolutionsförslag:

Att SVIV, SI och UD tillsammans arrangerar en enkät, som tar reda på vad svensk opinion och relevanta myndigheter anser om utlandssvenskarna samt vilka önskemål man har om utlandssvenskarnas insatser för Sverige.

 

1.2 SVIVS FINANSIERING
Resolutionsmottagare:

SVIV

Svenska Institutet

Utrikesdepartementet

 

Frågeställning/problemformulering:

SVIV fyller en unik och viktig roll genom att företräda 500 000 utlandssvenskar. SVIVs resurser motsvarar inte de stora krav som ställs på organisationen. En bättre finansiering måste uppnås.

 

Resolutionsförslag:

Att SVIV undersöker möjligheter att förbättra sina intäkter – höjda medlemsavgifter? Annonsintäkter och sponsoring? Statliga subventioner?

 

1.3 HUR BIBEHÅLLA SVERIGES NÄRVARO UTOMLANDS?
Resolutionsmottagare:

Svenska Institutet

Utrikesdepartementet

Finansdepartementet

 

Frågeställning/problemformulering:

Sverige gör för närvarande neddragningar inom UD, som drabbar svensk närvaro utomlands. Statsbudgetens besparingar har bl.a. lett till stängningar av viktiga generalkonsulat. Det svenska kulturhuset i Paris har varit föremål för diskussioner om nedläggning. Det är viktigt att neddragningar utomlands alltid åtföljs av en plan för hur de tidigare tjänsterna skall ersättas.

Icke statsfinansierade nätverk kan här ha en viktig roll att spela.

 

Resolutionsförslag:

Att Utrikesministeriet och Finansministeriet uppmanas att alltid lägga fram hur en neddragning av Sveriges representation utomlands skall kunna kompenseras med andra resurser.

En möjlighet borde vara att använda en del av den besparing som skapas, för att finansiera privata nätverk och organisationer som kan ta över den tidigare myndighetens ansvar.

Hävstångseffekten av dessa mer begränsade medel till mer ideella strukturer borde kunna bli avsevärd.

 

1.4 SAMMANSLAGNING AV NÄTVERK
Resolutionsmottagare:

Utrikesdepartementet

SVIV

Svenska Institutet

Exportrådet

Organisationer och nätverk som är lokalt aktiva utanför Sverige för att företräda utlandssvenskarna. Exempel: SWEA, Handelskamrarna, Svenska Kyrkan, Svenska klubbar och föreningar.

 

Frågeställning/problemformulering:

I varje land finns olika svenska organisationer och nätverk. I en tid av minskande resurser och med tidsbrist för många, är det resursslöseri att många olika parallella organisationer arbetar isolerat. En sammanslagning av resurser borde ge mera slagkraft.

 

Resolutionsförslag:

Att Utrikesdepartementet startar med att koncentrera resurser som har statlig finansiering i ett mindre antal administrativa enheter. Att i varje land en dominerande organisation eller ett nätverk ges rollen att försöka slå ihop ett antal olika sammanslutningar för att bli mer resurseffektiva och slagkraftiga tillsammans.

 

1.5 VAD VI KAN GÖRA?
Resolutionsmottagare:

SVIV

Svenska Institutet

Utbildningsdepartementet

 

Frågeställning/problemformulering:

Utlandssvenskarna kan bidra med att förmedla sina erfarenheter och kunskaper. Detta sker redan, men det vore nyttigt att stärka två aspekter av detta:

 

Att som mentorer hjälpa företag och personer att etablera sig och fungera bra utanför Sverige.

Att som ambassadörer för världen utanför Sverige hålla föredrag på skolor och högskolor.

 

Resolutionsförslag:

Att SVIV, Svenska Institutet och Utbildningsdepartementet föreslår former för att utnyttja utlandssvenskarnas kunskapsbank för mentorskap utanför Sverige och ambassadörsverksamhet inom Sverige.

 

1.6 UTVECKLA AFFÄRSKONTAKTER
Resolutionsmottagare:

SVIV

 

Frågeställning/problemformulering:

Utlandssvenskarna utgör en stor resurs vad gäller utbud och efterfrågan på varor och tjänster, samt erfarenheter av entreprenörskap och företagande. SVIV kan ytterligare stödja utvecklingen av affärer mellan medlemmarna.

 

Resolutionsförslag:

Att SVIV stärker det redan existerande affärsutbytet mellan medlemmar på hemsidan och genom organiserade sektoriella och fokuserade minikonferenser i samband med årsmötet. Exempel på lyckade samarbeten bör föras fram.