UP 2009 – Kriser och katastrofer

Gruppen Kriser och katastrofer har inkommit med sin rapport från Utlandssvenskarnas Parlament 2009. Det blev inga konkreta resolutioner från dem denna gång, men väl en utförlig rapport.

Kriser och katastrofer

 

Gruppen konstaterade inledningsvis, att det var ett gediget arbete som motsvarande grupp gjort för två år sedan under ledning av Steve Trygg. Staten i form av Regeringskansliet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Rikskriminalen och Socialstyrelsen men även Röda Korset och Rädda Barnen hade dragit slutsatser och moderniserat sina förberedelser inför eventuella kriser och katastrofer.

 

UD (Cecilia Tamm) redovisade det arbete som gjorts med ambassadernas beredskapsplaner, informerade om de 20 stödjepunkter för krisinsatser som inrättats och också om den nya beredskapsstyrka som installerats. Även det nordiska samarbetet och samarbetet inom EU hade utvecklats på detta område. Svenska medborgare som råkar i svårigheter utomlands kan få hjälp av svenska ambassader och konsulat. I händelse av en större kris utomlands finns en stående konsulär beredskapsstyrka och en snabbinsatsstyrka som kan förstärka ambassadernas och UD:s beredskap.

 

Cecilia Tamm klargjorde att en krisevakuering omfattar alla svenska medborgare och inte bara turister eller andra tillfälliga besökare. Vidare hade man vid sådana akuta situationer en generös syn på anhörigbegreppet, även om vederbörande inte vore svensk medborgare. Kostnader förenade med en evakuering kan komma att debiteras de berörda.

 

UD:s hemsida, www.ud.se, aktualiseras dagligen och är den absolut bästa källan till information om större olyckor, katastrofer och kriser. Där finns också värdefull information som reseråd, telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

 

Christina Moliteus, SWEA, beskrev hur den stora resursinventering som gjorts inom många av SWEAs lokalavdelningar resulterat i en beredskap inte minst vad beträffar kommunikation, husrum, transporter och övrig service som kan behövas för svenskar som drabbas av kriser och katastrofer. Alltfler av SWEAs 76 avdelningar ser över den befintliga krisberedskapen för att vid behov bättre kunna hjälpa ambassader och konsulat.

 

Större delen av utskottets tid upptogs dock av att presentera möjligheten till registrering av utlandssvenskar i syfte att kunna kontakta och  bistå dessa vid behov. Det tidigare förslaget att UD skulle upprätta ett centralt register ansågs inte längre lämpligt eller ens görligt.

 

Alla erfarenheter talar för att person- och adressregister degenererar med 15-20 procent per år. Lösningen borde istället vara att ambassaderna kartlade vilka olika lokala register som kunde finnas. Ambassadens svensk-lista, Kyrkans medlemmar, SWEA:s medlemsregister, Handels-kammarens medlems- och adressregister samt i förekommande fall Svenska Klubben är exempel på register som aktivt hålls à jour.

 

Utskottet betonade, att registrering skulle vara en möjlighet och inte i något fall obligatorisk.

 

Avslutningsvis ansågs det önskvärt att ambassader och konsulat håller en nära kontakt med de olika svenska organisationerna på plats, så att information om den lokala krisberedskapsplanen sprids.