UP 2009 – Hemflytt till Sverige

I dag presenterar vi reolutionerna från Grupp 6, som avhandlar temat Hemflyttning till Sverige. Gruppens ordförande Kerstin Gustafsson.

 

UTÖKAD INFORMATION FÖR HEMVÄNDANDE SVENSKAR
Resolutionsmottagare: Svenskar i världen o SWEA

Bakgrund:
Det finns ett stort och generellt behov av utökad information rörande frågor som berör svenskar som återvänder till Sverige. Det finns ca en halv miljon svenskar utomlands och många återvänder till Sverige varje år. M a o det finns ett stort behov av tillförlitlig information inom en rad områden; praktiskt, socialt, juridiskt, folkbokförings- och skattemässigt.

Resolution:
Arbetsgruppen föreslår ett större samarbete mellan SVIV o SWEA att utarbeta program och seminarier för hemvändande svenskar.

Arbetsgruppen uppmanar också företag o andra organisationer att själva i större utsträckning upparbeta förberedelseprogram vid återflytt på samma sätt som före utlandsstationeringen.

Mottagande myndigheter bör inte enbart satsa på att informera invandrare om våra regelsystem utan också återflyttande svenskar.

Kan förslagsvis göras genom debattartiklar i tidskriften men även i allmän press och direktutskick till företag med utlandsanställd personal.

 

FOLKBOKFÖRING
Resolutionsmottagare: Finansdepartementet

Bakgrund:
I samband med en familjs delade hemkomst (ex. maka och barn återvänder tidigare för att hinna med skolstart) ska ges möjlighet till inskrivning i Sverige trots att ena maken är kvar i utlandet under en övergångstid. Idag innebär det på vissa håll svårigheter för makarna att skriva in sig vid olika tidpunkter.

Resolution:
Ett förtydligande i folkbokföringslagen avseende svenskar som rör sig över gränserna. Dygnsvilan är i många fall inte tillämplig för utlandsboende svenskar som det är för svenskar bosatta i Sverige och som lagen i första hand är utformad för.

 

ARBETSLÖSHETSKASSANS ERSÄTTNING VID ÅTERFLYTT TILL SVERIGE DÅ OMEDELBAR ARBETSLÖSHET UPPSTÅR
Resolutionsmottagare: Arbetsmarknadsdepartementet 

Bakgrund:
Ett flertal svenska medarbetare på utlandsuppdrag fortsätter att löpande betala fackföreningsavgift inklusive avgift till arbetslöshetskassa under uppdraget. Vid återflytt, i samband med personalreduktion, händer det att den hemvändande nekas arbetslöshets-ersättning med hänvisning till att lön som utbetalats i utlandet inte kommer från en svensk juridisk person utan t ex ett dotterbolag registrerat i det land man tidigare bott. Därmed har ej svensk arbetsgivaravgift erlagts till svensk arbetslöshetskassa. Vi förstår att det danska systemet för arbetslöshetsersättning betalar ersättning vid arbetsneddragningar för hemvändande danskar trots att inga arbetsavgifter erlagts till det danska systemet under utlandsuppdraget. Danskarna är generösa mot den relativt lilla grupp människor som tar sig an ett utlandsuppdrag och som faktiskt i stort gagnar den danska ekonomin.

Resolution: Ett system som det danska skulle underlätta rekrytering av personal i Sverige till utlandsuppdrag

 

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN
Resolutionsmottagare: Socialdepartementet

Bakgrund:
Svenska internationella företag med utlandspersonal, har ofta svårigheter att rekrytera till utlandet p g a reglerna i föräldraförsäkringen, speciellt vid återflyttning till Sverige. En kvinna som flyttar utomlands med t ex sin man på ett 2 års-kontrakt, skrivs ut ur den svenska social-försäkringen och hennes SGI blir nollad.  När hon sedan återvänder har hon rätt till grund-beloppet i föräldraförsäkringen. För att få föräldrapenning som SGI, måste hon arbeta upp den genom att arbeta minst 240 dgr före beräknad födsel. Om hon bor i ett EU/EES-land kan hon tillgodoräkna sig arbetstid från det andra landet. Däremot ej om hon kommer från ett icke EU/EES-land. Detta upplevs som mycket diskriminerande att dessa kvinnor måste arbeta minst 240 dgr i Sverige innan de kan planera barn.

Resolution:
Föreslås att den SGI fryses under t ex en period av 2 år, då de flesta utlandskontrakt löper på den perioden. För utlandsanställda i offentlig tjänst, fryses SGI under utlandsperioden, eftersom de fortfarande är inskrivna i den svenska socialförsäkringen. Samma förhållande borde gälla för de kvinnor, vars män arbetar för svenska företag utomlands och därmed gör en tjänst för Sverige.