SVIV ger remissvar om Svenska kyrkan i utlandet

Föreningen Svenskar i Världen stödjer i remissvaret förslaget från utredningen om att alla medlemmar i Svenska kyrkan ska ha rösträtt vid val till kyrkomötet oavsett om de är folkbokförda i Sverige eller inte. Förslaget om att de som inte är folkbokförda i Sverige bildar en egen utlandsvalkrets med två fasta mandat välkomnas också.

 

SVIV vill däremot inte förorda utredningens förslag om att det samlade ansvaret förs över till Uppsala under ordförandeskap av ärkebiskopen. Istället förordas det alternativ som av utredningen kallas ”En modifierad Visbymodell med förstärkt demokratiskt inflytande”.

 

Läs mer för att se hela remissvaret från SVIV.

Bilden föreställer Visby domkyrka och är tagen av Jürgen Howaldt, eigene Aufnahme 2005.

Utlandskyrkans Struktur och Delaktighet – Synpunkter från Föreningen Svenskar i Världen (SVIV)

Föreningen Svenskar i Världen (SVIV) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovannämnda utredning. Föreningen har hämtat in synpunkter från medlemmar i utlandet, svenska klubbar och föreningar och haft en dialog med några utlandsförsamlingar.

 

SVIV understödjer förslaget om att alla som tillhör svenska kyrkan och som har fyllt 16 år ska ha rösträtt vid val till kyrkomötet oavsett om de är folkbokförda i Sverige eller inte. Vi välkomnar också utredningens förslag om att de som tillhör svenska kyrkan, men inte är folkbokförda i Sverige, bildar en egen utlandsvalkrets med två fasta mandat. Vi ser detta som en välkommen demokratisering av svenska kyrkan och en förbättrad möjlighet för utlandssvenskar att få inflytande och delta i kyrkans arbete. Förslaget om brevröstning  förefaller logiskt och SVIV vill gärna bidra till att sprida kunskap till utlandssvenskarna om hur detta ska gå till.

 

Betr. kyrkoavgiften är det en rimlig tanke att även kyrkotillhöriga som inte är folkbokförda i Sverige ska ges möjlighet att genom en avgift vara med och ta ekonomiskt ansvar för svenska kyrkan, men hur det ska fungera i praktiken är en annan fråga. Detta vore ett logiskt sätt att markera tillhörighet med svenska kyrkan, men är ett snårigt område att genomföra. Det finns idag ingen gemensam ordning för hur de som tillhör en utlandsförsamling ska vara med och finansiera verksamheten. Utredningen säger också att det här är en fråga som måste utredas vidare. Hur det ska hanteras i praktiken kommer kyrkostyrelsen och Rådet för utlandskyrkan att få diskutera vidare.

 

Vad gäller utlandskyrkans framtida organisation vill SVIV inte förorda utredningens förslag om att det samlade ansvaret förs över till Uppsala under ordförandeskap av ärkebiskopen.

 

Föreningen Svenskar i Världen förordar i stället det alternativ som av utredningen kallas ”En modifierad Visbymodell med förstärkt demokratiskt inflytande.” Det är vår erfarenhet från många kontakter med svenska församlingar i utlandet att den rådande ordningen med utlandskyrkan knuten till Visby stift och biskopen i Visby stift som visitator för utlandsförsamlingarna fungerar alldeles utmärkt.  I en sådan modell skulle främjande-uppgifterna fortsatt vara kvar på nationell nivå, men i form av ett Råd för utlandskyrkan, som tillsätts av kyrkostyrelsen, men med ökat demokratiskt inflytande för utlandsförsamlingarna. Biskopen i Visby skulle vara självskriven ordförande i Rådet för utlandskyrkan. Tillsynsuppdraget skulle utövas av biskopen i Visby tillsammans med domkapitlet och biskopen skulle också ha kvar uppdraget att vara visitator för utlandsförsamlingarna.

 

Enligt SVIV:s uppfattning är det lyckligt för utlandsförsamlingarna att just biskopen i Visby stift har huvudansvaret, eftersom han som ledare för ett mindre stift har rimliga förutsättningar att tidsmässigt ägna sig åt utlandsförsamlingarna. Vi befarar att detta uppdrag skulle vara svårare att förena med uppdraget som ärkebiskop.

 

En annan aspekt är den regionala. I ett samhälle som strävar efter att hela Sverige ska leva och utvecklas och där det bör finnas rimliga ekonomiska förutsättningar till utveckling även på mindre orter, förefaller det olyckligt att ta bort ledningen för utlandskyrkan från Visby stift och i stället centralisera ansvaret för utlandskyrkan till Uppsala. Tillsynen över utlands-församlingarna är ett bra komplement för Visby stift och ger Visby en speciell roll för utlandssvenskarna, vilket enligt vår uppfattning bör bevaras till ömsesidig nytta och glädje.

 

I Visby finns även en annan myndighet av betydelse för utlandssvenskar, nämligen försäkringskassan, som ansvarar för pensionsutbetalningar till svenskar bosatta i utlandet. Härtill kommer Visbys anrika traditioner som internationellt centrum i Östersjön med många kontakter över de nationella gränserna. Modell 1 i utredningens förslag förordas således av SVIV.

 

Karin Ehnbom-Palmquist

Generalsekreterare