Val 2018: Vården

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. Därför har vi gått igenom partiernas valplattformar eller hemsidor, och sammanställt citat från dessa om specifika frågor som vi tror kan vara viktiga för utlandssvenskar, eller bara viktiga för den som så småningom kommer att flytta hem till Sverige igen. På det sättet gör vi det enklare för dig som väljare att jämföra partiernas politik. På den här sidan presenterar vi partiernas syn på vården.

Centerpartiet

Vården och omsorgen ska hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla i hela landet. I dag är skillnaderna i tillgång till sjukvården allt för stora, bland annat avseende kötiderna för att få sjukvård. Grunden för en mer jämlik hälso- och sjukvård i hela landet är en väl utbyggd primärvård. Bristande tillgänglighet till hälso- och sjukvård leder till större regionala och sociala klyftor, där bostadsort avgör vilken vård man får. Därför måste primärvården utvecklas och bli mer tillgänglig, så att vården kommer närmare människor och tryggheten ökar. För Centerpartiet är det viktigt att alla människor – oavsett ålder, kön eller bostadsort – har rätt till en nära och tillgänglig vård.

De människor som arbetar i vården gör ett fantastiskt arbete, men de behöver fler kollegor. Byråkratin och motarbetande av privata vårdgivare gör att vårdköerna växer och för få människor har en personlig läkarkontakt. Alltför ofta sätter den svenska vården systemet och inte patienten i centrum.

Det ska vara lätt och nära att söka vård. Det måste löna sig för landsting och regioner att korta köerna, genom en tillgänglighetsmiljard riktad till de regioner och landsting som premierar att patienter snabbt får sin behandling. Vi ska uppmuntra den teknikutveckling som underlättar för patienter.

Digitaliseringen i vården skapar förutsättningar för att mer av vården kan göras nära patienten. En nära vård handlar både om geografisk närhet och om tillgänghet och bemötande. Ökad tillgänglighet kan skapas genom öppettider, fysiska och digitala möten och goda relationer som kontinuitet, trygghet och gott bemötande.

Centerpartiet vill öka självbestämmandet i välfärden. Makt över människors vardag ska flyttas från politiker till brukare och deras anhöriga. Den rödgröna regeringens planer på att begränsa valfriheten genom att försvåra för privata utförare försämrar människors tillgång till välfärd. Många av landets vårdcentraler samt lokalsjukhus som idag drivs av privata utförare drabbas av förslaget och hotas med nedläggning. Den centralisering och likriktning som detta leder till drabbar dem som är i behov av vård och omsorg. Centerpartiets övertygelse är att människor måste få mer – inte mindre – att säga till om när det gäller välfärdens utformning.

Alla måste ha tryggheten behålla samma läkare och inte ständigt mötas av nya ansikten. Läkare behöver också få ökade möjligheter att driva egna verksamheter i mindre skala. De 13 patienter som vill ska kunna lista sig på läkare istället för på mottagningar. Samtidigt måste mer av den nära vården utvecklas genom både digitala och mobila lösningar. Mobila team som kommer hem till sköra patienter istället för att de tvingas resa till vårdcentralen är en del av den nära vården.

Den psykiska ohälsan ökar – framför allt bland barn och unga samt kvinnor. Många lider av ångest, stress, oro samt andra psykiska bekymmer men möts snarare av en kölapp än stöd och hjälp. Behovet av samtalsstöd vid ungdomsmottagningarna är stort, därför krävs olika former av metoder och strategier så fler kan få hjälp att hitta förhållningsätt till tankar och känslor som uppstår vid stress, oro och ångest. Samtidigt finns stora brister i tillgängligheten för barn och unga med oacceptabelt långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin. De regionala skillnaderna är dessutom stora. I det sämsta landstinget får enbart 40 procent sitt första besök inom 30 dagar. Vi måste öka tillgången till stöd vid psykisk ohälsa. Det behövs samtalsstöd vid lättare psykiska besvär och ökat stöd genom elevhälsan, samt fler insatser som kortar köerna. Dessutom behöver informationen om var och hur unga som mår dåligt kan få stöd förbättras och göras tydligare.

Källa: Valplattform 2018

Kristdemokraterna

Valfrihet inom vård och omsorg. Den vårdsökande ska kunna välja vilken vårdcentral man vill tillhöra och vilken hemtjänstutförare eller vilket äldreboende man vill bo på. Vi välkomnar privata, ideella och kooperativa alternativ som komplement till den kommunala verksamheten. För den som inte vill eller kan välja finns alltid den kommunala omsorgen och den lokala vårdcentralen som är skyldig att ge invånarna erforderlig service. Kommunen och landstinget är alltid ytterst ansvarigt för vården och omsorgen, oavsett vem som utför tjänsten.

Källa: Kristdemokraterna – Politik A-Ö

Liberalerna

Vårdköer

Alla har rätt till vård i tid

Människor ska kunna lita på att de får vård i tid, och att vården är den bästa möjliga. Svenska patienter har rätt att förvänta sig mer av hälso- och sjukvården. Du som patient ska få träffa läkaren i tid, både när det handlar om planerad vård och på akuten. Därför vill återinföra en modern kömiljard för att satsningen ska ge både kortare väntetider och bättre samordning i sjukvården.

Vår politik

 • Återinför en modern kömiljard för att få landstingen att korta väntetiderna i vården.
VÅRD I RÄTT TID
Alla förlorar på långa vårdköer. Det innebär lidande för patienterna samtidigt som vården blir dyrare när patienterna hinner bli sämre. För att få bukt med de långa vårdköerna vi vill återinföra en modern kömiljard.

KÖMILJARDEN

Kömiljarden fungerar som en ekonomisk morot till de landsting som klarar av att nå vissa mål. Det har tidigare visat sig vara ett effektivt sätt att höja tillgängligheten i vården. Efter att den rödgröna regeringen tog bort den tidigare kömiljarden har vårdköerna återigen ökat.

REFORMER BEHÖVS

Även om kömiljarden var bra för att minska vårdköerna, fanns det också nackdelar. Alltför stort fokus lades på patienter med mindre behov för att snabbt få bort dessa från väntelistan. Enklare förstagångsbesök hade lättare att få tid än de som skulle på återbesök. För att motverka de här effekterna behöver kömiljarden, innan den återinförs, reformeras.

Vi vill att den moderna kömiljarden ska ge både kortare väntetider och bättre samordning i sjukvården. Den ska ha fokus på att korta vårdköerna genom hela vården, inte som tidigare bara vid första besöket på respektive vårdnivå. Vi vill se en kömiljard som även hjälper kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning och de mest sjuka äldre.

Vår politik

 • Ja till valfrihet i skola, vård och omsorg
 • Nej till vinstbegränsningar
 • Höga kvalitetskrav och skarp tillsyn

VALFRIHET GER MAKT TILL FLER

Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen i vården och omsorgen oavsett om det är ett företag, en non-profit-stiftelse eller offentlig egenregi. Mångfald och valfrihet ökar makten och delaktigheten för föräldrar, patienter och brukare. Det släpper in nya idéer och kortar köer.

Valfrihet och självbestämmande är inte mindre viktigt för den som behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom, då är det extra viktigt att andra respekterar ens vilja och önskemål. Därför är det viktigt med valfrihet i vård och omsorg.

HÖGA KRAV OCH SKARP TILLSYN

Liberalerna vill ha höga kvalitetskrav i välfärden på både kommunala och enskilda utförare, och tillsynen ska vara skarp. De som gör ett dåligt jobb ska inte få vinstbegränsningar, de ska inte få finnas i välfärden alls.

Det ska vara krav på tillstånd för alla som vill driva en välfärdsverksamhet, och en del i tillståndsprövningen ska vara att ägarna är seriösa och långsiktiga. En fristående verksamhet som fått kraftig kritik från en tillsynsmyndighet ska kunna förbjudas att dela ut vinst. Både fristående och kommunala verksamheter kommunal verksamhet som har uppenbara och upprepade brister i kvalitet ska kunna tvingas stänga.

NEJ TILL VINSTBEGRÄNSNINGAR

Liberalerna säger nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar. Det skulle tvinga hundratals bra skolor, äldreboenden och assistansbolag att lägga ner – men gör ingenting för att förbättra kvaliteten där den är dålig. Hundratusentals elever, äldre och personer med funktionsnedsättning skulle tvingas byta till något de själva valt bort.

Källa: Liberalerna – Politik A-Ö 

Miljöpartiet

Hälsa i centrum

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Miljöpartiet vill

 • att den som blir sjuk ska få vård av hög kvalitet oavsett var i landet den bor,
 • att vården får större resurser att förebygga ohälsa,
 • att personalen får goda arbetsvillkor, rätt utbildning och arbetsuppgifter,
 • att samhället ska organiseras så att det främjar människors hälsa.

Vården ska fungera bra. Var du bor eller hur din sjukdomssituation ser ut ska inte spela någon roll. Ny teknik kan bidra till nya smarta lösningar och patientsäkerheten bör öka. Miljöpartiets mål för en grön hälso- och sjukvård är att den ska vara hälsofrämjande, jämlik och modern.

Vården ska hålla god kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. Det betyder att vi tycker att sjukvården ska betalas via skatten. Plånboken får inte styra vilken vård du får. Patienter ska ha mer att säga till om och erfarenheter ska tas tillvara bättre.

Se och behandla hela människan

För mycket av dagens hälso- och sjukvård behandlar bara symptomen. Miljöpartiet vill att en helhetssyn på människan och människans omgivning ska genomsyra hälso- och sjukvården. För oss betyder det att vården ser hela människan som söker vård, inte diagnoser. Miljöpartiet vill ha en folkhälsolag.

Vi vill komma tillrätta med bristen på läkare som finns i vissa delar i landet, särskilt inom vissa specialiteter. De olika yrkeskategorierna i vården bör delvis få andra roller för att kunna arbeta på bästa sätt. Arbetsvillkoren inom vården ska vara bra och det ska bli lättare för den som arbetar inom vården att få utveckla sin kompetens.

Källa: Miljöpartiet – Vår politik – Alla frågor A-Ö

Moderaterna

En trygg gemensam välfärd

Moderaternas plan för ett starkare Sverige tar sikte på att bygga Sverige starkare genom fler jobb och en stark ekonomi. Det är också grunden för ett samhälle som håller ihop. När fler jobbar och fler företag startas kan fler vara med och betala för vår gemensamma välfärd. Fler i arbete är därför den bästa garanten för en trygg skola, vård och omsorg.

Alla ska ha tillgång till gemensamt finansierade verksamheter med hög kvalitet oavsett bakgrund eller betalningsförmåga. Det ska vara ordning och reda i välfärden och varje skattekrona ska användas omsorgsfullt. Det krävs god insyn, tillsyn och tydliga krav. Vårt fokus ska vara på kvalitet i form av höga resultat samt upplevd kvalitet hos patienter och brukare.

Kommunernas ekonomi kommer befinna sig under betydande press under kommande år. Moderaterna föreslår därför följande riktade satsningar under budgetperioden 2017-2020:

 • 33 miljarder kronor i oriktade medel till kommunerna för att stärka välfärden.
 • 26 miljarder kronor i riktade satsningar för att stärka den svenska skolan.
 • 4 miljarder kronor för att stärka kommunernas arbete med integration. Pengarna ska kunna användas för att stärka kommunerna gällande integrationsinsatser, skola, socialtjänst, välfärd och bostäder.

Nolltolerans mot brister i välfärden

En väl fungerande välfärd är en självklar del i ett Sverige som håller ihop och där alla ges lika förutsättningar. Att kunna välja själv och påverka välfärdens innehåll har möjliggjort en mångfald av skolor, vårdcentraler, äldreboenden och andra verksamheter som annars inte hade funnits. Dessa verksamheter bidrar till utveckling av kvalitet genom nya idéer och lösningar. Många av dessa verksamheter är högt uppskattade av elever, patienter, äldre, anhöriga och andra mottagare såväl som de anställda.

Den svenska lösningen, med en gemensamt finansierad välfärd som alla medborgare har rätt till, och där många olika typer av utförare tillåts bidra ska värnas. Samtidigt finns det behov av att fortsätta utveckla välfärden. Sjunkande resultat i skolan, tillgänglighetsproblem i hälso- och sjukvården samt kvalitetsbrister inom äldreomsorgen pekar på ett fortsatt reformbehov.

Moderaterna vill fortsätta att höja kvaliteten inom välfärden därför föreslår vi ett brett reformpaket för högre kvalitet och ordning och reda inom välfärden:

 • Generell tillståndsplikt ska införas för att få bedriva verksamhet enligt skollagen, verksamhet enligt socialtjänstlagen, verksamhet enligt LSS samt verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen. Både fristående och offentligt driven verksamhet omfattas. Ledningsprövningen respektive ägar- och ledningsprövningen består bland annat av allmänna lämplighetskrav, krav på kunskap och kompetens samt krav avseende ekonomisk uthållighet. Kraven vid tillståndsgivningen gäller fortlöpande.
 • Nationella kvalitetskrav för de olika verksamheterna inom välfärden ska fastställas. Kvalitetskraven bör framför allt utgå från resultat och utfall.
 • Tillsynsmyndigheter ska följa upp kvalitet och redovisa hur väl verksamheterna når kvalitetskraven med en transparent betygsskala. Fokus ska ligga på vad som levereras snarare än hur det levereras och så långt möjligt ställas likvärdigt för både fristående och offentliga utförare. I de fall brister inte åtgärdas ska det finnas tydliga sanktioner.
 • Sanktioner vid bristande kvalitet bör förstärkas med en möjlighet till statlig tvångsförvaltning samt en möjlighet till vinstutdelningsbegränsning.
 • Statlig tvångsförvaltning. Inom skolans område så ska skolor som, trots tidigare sanktioner, fortfarande brister i kvalitet tvingas teckna kunskapskontrakt med Skolverket. Om skolan uppvisar allvarliga brister ska kunskapskontrakt tecknas direkt. Kontraktet ska innehålla insatser och nationella resurser för att höja resultaten. Om skolan ändå inte lyckas kan statlig tvångsförvaltning och nedläggning bli aktuellt, oavsett huvudman.
 • Vinstutdelningsbegränsning. Om en välfärdsverksamhet under längre tid inte når en väsentlig del av de uppställda kvalitetsmålen och inte vidtar nödvändiga åtgärder ska möjligheten till vinstutdelning, på huvudmannanivå, kunna begränsas eller helt upphöra tills bristerna upphört. Den som inte levererar kvalitet bör inte kunna ta ut vinst men vi avvisar förslag om ett generellt vinsttak.

Källa: Moderaterna – Vår politik

Socialdemokraterna

En trygg vård i hela landet

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är den en del av den svenska modellen och en hörnsten i välfärden.

Socialdemokraterna vill:

 • vi vill att 14 000 fler anställs i vården under nästa mandatperiod fram till år 2022
 • arbetsmiljön i sjukvården ska förbättras. De som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet
 • fler sjuksköterskor ska få läsa till specialister med studielön eller utbildningsanställningar
 • vi vill förstärka ambulanssjukvården och bygga ut täckningen med fler ambulanshelikoptrar i hela landet
 • vi vill öka resurserna till en ny och utvecklad satsning på cancersjukvården. Väntetiderna ska kortas och den statliga finansieringen av Sveriges sex regionala cancercentra ska utvecklas.

Mer personal och ökade resurser till vården

Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Sverige har en sjukvård för alla som håller världsklass och de medicinska resultaten är i en internationell jämförelse väldigt bra. Men samtidigt finns det stora utmaningar.

Den kanske största utmaningen i vården är att klara kompetensförsörjningen. Därför har vi byggt ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska och stegvis bygger vi också ut läkarutbildningen. Vi har också infört två miljarder kronor för utveckling av sjukvårdens arbetssätt och nyanställning av personal. En ytterligare miljard satsas för att öka tillgängligheten i primärvården med en skärpt vårdgaranti. Utöver det ges även stora tillskott för ökad kvalitet förlossningsvården och bättre psykiatrisk vård för unga och vuxna.

Cancer är en av vår tids största och värsta sjukdomar. Var tredje svensk drabbas någon gång i sitt liv. Ingen ska behöva vänta en dag för länge när det finns en misstanke om cancer. Väntan ska vara så kort det bara går och behandlingarna ska vara lika bra i hela landet.

Källa: Socialdemokraterna – Vår politik A-Ö

Sverigedemokraterna

Sjukvårdspolitik
För ett friskare Sverige

Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden, detta är tyvärr inte längre fallet till följd av de alltjämt ökande vårdköerna och väntetiderna. Sverige har numera Europas längsta vårdköer och alltför många patienter tvingas vänta längre än vårdgarantins 90 dagar. Motsvarande utveckling finns inom akutsjukvården, där även de yngsta och sköraste drabbas eftersom det saknas intensivvårdsplatser för barn. Det finns också stor variation mellan landstingen vad gäller tillgänglighet och tillgängligheten varierar mellan olika vårdområden – inom specialistvården har tillgängligheten försämrats sedan 2010.

I Sverige ska alla medborgare erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid, oavsett hemort eller plånbok. Vi vill ge vårdpersonalen den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö. Vi vill se ett Sverige där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet garanteras genom välutbildad och engagerad personal, ett Sverige där infödda svenskar inte diskrimineras i förhållande till personer som vistas i landet illegalt.

Självfallet bör sjukvården tillföras mer resurser, men vi ser även potential att förbättra vårdens processer och strukturer så att resurserna används mer effektivt, vilket är särskilt viktigt för att minska köerna. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och patientnöjdhet. Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

 • Begränsa väntetiden till specialistsjukvården till max 30 dagar och 14 dagar vid särskilt allvarliga sjukdomar och psykisk ohälsa bland barn och tonåringar
 • Förbättra arbetsmiljön och höja vårdyrkets status genom ett kompetenslyft med bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, en yrkeslegitimation för undersköterskor, att anställa vårdservicepersonal som avlastar undersköterskor och vårdnära administratörer för att sköta journaldokumentation och annat administrativt arbete, utöka möjligheten till heltid och rätt till deltid för vårdpersonal inom offentlig sektor och avveckling av de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete för vårdpersonal
 • Avskaffa den i praktiken kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare och införa tydliga regelverk för icke-medborgares rätt till skattefinansierad välfärd
 • Förbättra tillgängligheten i förlossningsvården och barnsjukvården
 • Göra sjukvården mer jämlik genom tydligare nationell reglering och utreda möjligheten att på sikt flytta huvudmannaskapet för hela eller delar av sjukvården från landstingen till staten
 • Införa en ny patienträttsgaranti som stärker patienternas rättsliga ställning och ger möjlighet att välja vårdgivare i hela landet
 • Införa en vårdplatsgaranti som garanterar en vårdplats på rätt nivå och personal med rätt kompetens
 • Inrätta säkerhetsklassade vårdplatser dit aggressiva och våldsamma patienter snabbt kan avskiljas

Källa: Valplattform 2018

Vänsterpartiet

Poängen med Vänsterpartiets sjukvårdspolitik är att du ska få den hjälp du behöver – när du behöver den. Men trots att Sverige har en hälso- och sjukvård i medicinsk världsklass så är det inte alltid så idag.

Vilken vård du får beror på var du bor, vilket ohälsoproblem du har och hur väl du kan tala för dig. Ibland till och med på vilken försäkring du har. Klassamhället märks allt tydligare i vården. Män och kvinnor behandlas inte lika. De med privata sjukvårdsförsäkringar kan köpa sig förbi köer. Feltänkta vårdvalssystem och vårdgarantier gör att någon som är friskare och mer lönsam att behandla kan komma att prioriteras före dig. Vinstintressen styr ofta var ny vård etableras och till vilka den riktas, vilket gör att pengar som skulle gått till storstädernas arbetarområden eller till glesbygd istället kan gå till områden där människor är friskare och rikare. Högern och Sverigedemokraterna slåss för att det ska förbli så här. Vi kämpar för att det inte ska spela någon roll vad vi har för inkomst eller utbildning, var vi bor eller vad vi har för kön eller könsidentitet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska prioriteras högst oavsett.

Sjukvården rymmer hela livet. Där börjar det och där slutar det. Då måste den prioriteras därefter. Ett land som har råd med skatteavdrag för städning i hemmet måste ha råd med trygga och säkra förlossningar och med en värdig äldrevård som rymmer både promenader i solen och god vård vid livets slut. Tänderna måste behandlas som en del av kroppen och tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.

Du ska inte tvingas välja ”rätt” mellan en massa olika utförare – eller vara expert på vart i sjukvårdsbyråkratin du behöver vända dig – för att få den vård du behöver. Ändå är det ibland så det är. Resurserna räcker inte till när skattepengar som skulle gått till vården går till vinster, eller försvinner till skatteavdrag till de rikaste. Både den offentliga och den privata vården har allt mer omorganiserats för att likna privata företag, så att vårdpersonal får ”räkna pinnar” eller syssla med administration eller uppfylla affärsplaner istället för att hjälpa dig. Allt detta har både lett till sämre arbetsmiljö, stor brist på utbildad personal, färre vårdplatser, inställda operationer och dyra lösningar via bemanningsföretag. Vårdchefer får jaga hyrläkare istället för att betala tillräckliga löner och erbjuda rimliga arbetsvillkor till personalen.

För att du ska få den hjälp du behöver måste de som arbetar i vården få göra sitt jobb i lugn och ro. De måste få det förtroende och de arbetsvillkor de förtjänar, så att de kan, orkar och vill stanna kvar. Svårt sjuka måste ha kontakt med vårdpersonal som de känner igen. Äldre med flera eller allvarliga hälsoproblem måste ha en sammanhållen vård och omsorg. Ingen ska bollas runt inom vården eller mellan vården och omsorgen. Höjda löner, bättre arbetsvillkor, fler kollegor och mer inflytande gör att barnmorskor, undersköterskor och läkare är en betydligt bättre medicin än alla hyrläkare och marknadslösningar i världen. Sverige måste ta ut tillräckligt med skatter för att de ska räcka till den vård vi behöver. Sverige ska ha en förlossningsvård i toppklass. Det ska finnas ett nationellt mål om att ha en barnmorska per aktiv förlossning. Den psykiatriska vården är på många håll nedprioriterad, trots att den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. Vänsterpartiet vill se ett nationellt psykiatrilyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus som cancervården. De som uppsöker vården för akut psykisk ohälsa, exempelvis självmordstankar eller psykostillstånd, ska få omedelbar hjälp eftersom det är livshotande tillstånd. 18 19 Du ska inte behöva vara frisk, rik och välutbildad för att få rätt vård i Sverige. Tvärtom ska du få mest hjälp när du behöver den som bäst.

Källa: Valplattform 2018