Val 2018: Pension

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. Därför har vi gått igenom partiernas valplattformar, och sammanställt citat från dessa om specifika frågor som vi tror kan vara viktiga för utlandssvenskar, eller bara viktiga för den som så småningom kommer att flytta hem till Sverige igen. På det sättet gör vi det enklare för dig som väljare att jämföra partiernas politik. På den här sidan presenterar vi partiernas syn på pension.

Centerpartiet

Med en befolkning som lever allt längre behöver pensionssystemet se annorlunda ut. Inte minst måste det vara lättare att stanna kvar på arbetsmarknaden trots att man är över 65 år.

Centerpartiet vill:

 • Införa en riktålder för pensionen som följer medellivslängden i Sverige.
 • Att också tjänstepensionerna anpassas till en allt högre medelålder.
 • Höja LAS-åldern.
 • Höja pensionerna för de pensionärer som är mest utsatta ekonomiskt. Höja lägstanivån på pensionen vilket gynnar de som är mest utsatta ekonomiskt. Samtidigt vill vi behålla skillnaden till dem som arbetat ett helt yrkesliv.

Låt de som vill jobba längre

Det är fantastiskt att vi lever allt längre. Men det skapar nya utmaningar för pensionssystemet. Inte minst handlar det om att ge människor bättre möjligheter att vara kvar på arbetsmarknaden längre.

Eftersom ålderskullarna minskar bidrar allt färre till pensionssystemet. Det är inte rimligt. Ett längre arbetsliv leder till fler intjänade pensionspoäng, vilket i sin tur leder till en högre pension.

Samtidigt måste samhället bli bättre på att ta vara på äldre och yngre medarbetare för att klara generationsväxlingen och förebygga brist på arbetskraft. Sverige och många andra utvecklade länder har stora utmaningar de kommande åren. Med en åldrande befolkning och en minskande arbetskraft måste vi tänka nytt och annorlunda.

Med förändringarna följer att vi behöver göra anpassningar på många områden i samhället för att möta den nya tiden. Den tidigare Alliansregeringen genomförde flera olika reformer för att öka jobben. Det handlade om jobbskatteavdraget, extra stort jobbskatteavdrag för äldre och reformer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom sänkte Alliansen kostnaderna för att anställa. Allt det skapade nya jobb, för både äldre och yngre.

Källa: Centerpartiet – Politik A-Ö

Kristdemokraterna

Pension
Kristdemokraterna står bakom pensionsöverenskommelsen mellan allianspartierna och Socialdemokraterna. Sverige har i dag ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart och det vill Kristdemokraterna fortsätta att värna. Det egna ansvaret när det gäller tjänstepensioner och privat pensionssparande måste uppvärderas. Kristdemokraterna har föreslagit att skatten för pensionärer ska sänkas så att den hamnar på samma nivå som för löntagare. Garantipensionen måste stärkas. Vi vill också införa ytterligare ett barnrättsår och höja jämförelseinkomsten i pensionssystemet.

Pensionärsskatt
Pensionärer ska inte betala mer i skatt än de som jobbar. Kristdemokraterna har varit med och sänkt skatten på pension flera gånger tidigare. Nu vill vi sänka skatten igen så att skatten för pensionärer och löntagare blir lika. Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som sådan.

Källa: Kristdemokraterna – Politik A-Ö

Liberalerna

Stabilt pensionssystem med tydlig finansiering
Ingen ska behöva vara orolig för sin ekonomi när man blir äldre. Vårt pensionssystem är stabilt och bygger på långsiktiga överenskommelser. Det lönar sig att arbeta och betala till pensionssystemet.

Vår politik

 • Ju fler som jobbar och betalar avgifter till pensionssystemet, desto bättre blir pensionerna.
 • Vi vill fortsätta att sänka skatten för pensionärer. Alliansregeringen sänkte skatten på pension fem gånger.
 • Gör det lättare för äldre att arbeta. Du ska bestämma själv, och rätten att jobbar kvar ska höjas till 71 år.
 • Höj bostadsbidragen till dem som har låg pension

DE SOM ARBETAR BETALAR FÖR PENSIONÄRERNA NU

Sverige har ett av världens mest stabila pensionssystem. Enkelt uttryckt finansieras dagens pensioner av dem som jobbar i dag, bortsett från premiepensionen som var och en sparar till själv. Ju mer man betalar in och ju senare man går i pension, desto mer får man i pension. Medborgarna skyddas mot politiska infall och tjänar på att arbeta mer och betala in skatt.

VI SÄNKTE SKATTEN FÖR PENSIONÄRER FEM GÅNGER

Tillsammans med Alliansen sänkte vi skatten för pensionärer fem gånger under åren 2006-2014. Tillsammans med andra förstärkningar gav det en garantipensionär 1900 kronor mer i disponibel inkomst per månad 2014 jämfört med 2006. Vi vill fortsätta sänka skatten på pensioner.

MÖJLIGHETEN ATT JOBBA LÄNGRE MÅSTE STÄRKAS

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara bättre i arbetslivet. Därför vill vi att åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 71 år. På sikt bör pensionsålder och rätten att stanna kvar i arbetslivet knytas till medellivslängdens utveckling. Den som arbetar efter 65 bör betala lägre skatt.

HÖJ BOSTADSTILLÄGGET

Bostadstillägget är ett mycket viktigt stöd för pensionärer med låg pension. Vi vill höja det för stärka ekonomin för de med låga pensioner, både ersättningsnivån och taket för den högsta hyra som kan ersättas.  Det ger mer pengar i plånboken och ökar pensionärers möjlighet att flytta till en trygg och tillgänglig bostad.

Källa: Liberalerna – Politik A-Ö 

Miljöpartiet

Jämställdhet ska gälla även för pensionärer

Den dag man slutar arbeta ska man ha en pension som går att leva på. Systemet ska vara långsiktigt hållbart och vi ska ha jämställda pensioner.

Miljöpartiet vill

 • att pensionerna ska bli mer jämställda,
 • höja garantipensionen,
 • investera pensionspengarna så att de bidrar till hållbar utveckling, och
 • ta bort skillnaden i hur pension och arbetsinkomst beskattas.

Jämställda pensioner

Män och kvinnors pensioner skiljer sig åt, det är till stor del kvinnor som har de lägsta pensionerna. Vi vägrar stå vid sidlinjen och se ytterligare en generation kvinnor bli fattigpensionärer trots att de arbetat ett helt liv. Vi har kämpat hårt för ekonomisk jämställdhet för pensionärer. I grunden handlar det också om att skapa en jämställd arbetsmarknad.

Bättre ekonomi för pensionärer

Alla ska kunna leva på sin pension. Vi vill höja garantipensionen så att de som har det tuffast får mer pengar i plånboken. Vi vill också ta bort den orättvisa skillnaden för hur pensioner och arbete beskattas som uppstod med Alliansens jobbskatteavdrag. Hittills har vi sänkt skatten för pensionärer i två steg och vårt mål är att det ska vara rättvisa villkor år 2020.

Hållbara pensioner

Långsiktig ekonomisk hållbarhet i pensionssystemet är viktigt. Att göra det bättre för dagens pensionärer får inte innebära att vi bygger upp en skuld till kommande generationer.

Miljöpartiet har drivit på för att våra pensionspengar ska placeras på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling. Vi vill fortsätta att skärpa reglerna genom att ställa hållbarhetskrav i pensionssystemet och se till att AP-fonderna följer Parisavtalet.

Källa: Miljöpartiet – Vår politik – Alla frågor A-Ö

Moderaterna

Pension

I Sverige ska det både löna sig att arbeta och att ha arbetat. Alla människor i Sverige ska kunna åldras med trygghet. Därför är det viktigt med ett pensionssystem som är rättvist mellan generationer och med en tydlig arbetslinje som uppmuntrar alla att jobba mer.

I Sverige finns sedan över 20 år tillbaka en blocköverskridande pensionsöverenskommelse. Vi slår vakt om överenskommelsen och vill fortsätta arbeta inom ramen för den, eftersom pensionssystemet är bland det mest långsiktiga vi har och hanterar enorma summor pengar.

I tider av hög tillväxt ska självklart även pensionärerna få ta del av den. Vi kunde tillsammans i Alliansen sänka skatten för pensionärer vid fem tillfällen. Nu vill vi att skatten ska sänkas ännu mer för att ytterligare förbättra de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges pensionärer.

Våra förslag:

 • Förstärkt jobbskatteavdrag från 64 års ålder för att stärka drivkrafterna att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det innebär att en person som tjänar 20 000 kronor per månad betalar 1000 kronor mindre i skatt varje månad.
 • Sänkt skatt för pensionärer genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år förstärks. Vi satsar 4,4 miljarder kronor år 2018, 8,6 miljarder kronor år 2019 och 12,9 miljarder kronor år 2020 på att sänka skatten för pensionärer.
 • Samma kvalificeringsregler till garantipensionen ska gälla för alla.

Källa: Moderaterna – Vår politik

Socialdemokraterna

Jobben är avgörande för pensionerna

De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

Socialdemokraterna vill:

 • avskaffa pensionärsskatten helt till 2020
 • se över grundskyddet (garantipension och bostadstillägg) för att förbättra för den som har en låg pension
 • förändra premiepensionssystemet
 • se till att fler kommer i jobb. På så sätt kommer per pengar in i pensionssystemet och pensionerna blir högre.

Hållbar, jämställd och trygg pension 

De som varit med och byggt upp vårt land har rätt till trygghet under ålderdomen. Många kan se fram emot en god och aktiv pensionärstid med god ekonomi, andra lever under mycket knappa förhållanden. Vi vill ha ett hållbart pensionssystem så att både nuvarande och kommande generationer får tillräckliga pensioner. Då är det nödvändigt att många människor jobbar.

Att bekämpa arbetslösheten kommer alltid att vara vår viktigaste fråga. Vi vill minska de ekonomiska klyftorna och öka jämställdheten bland pensionärer. Både arbetsmarknaden och familjelivet måste bli mer jämställt. Samtidigt vill vi se över garantipensionen och bostadstillägget, som är mycket viktiga för de, oftast kvinnor, som har de lägsta pensionerna.

Eftersom pension är uppskjuten lön skall inte pensionärer beskattas högre än löntagare. Vi har därför tagit flera steg för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. 2020 ska den vara helt avskaffad.

Källa: Socialdemokraterna – Vår politik A-Ö

Sverigedemokraterna

Äldrepolitik

En värdig, rättvis äldreomsorg och ekonomisk trygghet på ålderns höst

Sveriges äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv socialt isolerade eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar Ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet. Dagens pensionärer är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa pensionärers ekonomiska trygghet och ska garantera pensioner på minst en skälig nivå. Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

 • Höja bostadstillägget och garantipensionen och slopa pensionärskatten
 • Införa bindande krav på bemanning dygnet runt på äldreboenden, införa en matreform med minimikrav om nylagad, välsmakande och näringsrik mat och ett stimulansbidrag för att öka möjligheten till kategoriboende
 • Införa äldrevårdcentraler för effektivisering av vården, inrätta ett snabbspår inom akutsjukvården för att förbättra omhändertagandet och ge äldre specialistvård snabbare, erbjuda kostnadsfri slutenvård för personer som är 85 år eller äldre och öka tandvårdsbidraget
 • Ge en skattereduktion och lagstadgad rätt till deltid för äldre som stannar kvar på arbetsmarknaden

Källa: Valplattform 2018

Vänsterpartiet

Alla människor ska kunna leva på sin pension, inte bara de som varit höginkomsttagare. Pensionssystemet måste ge alla ekonomisk trygghet och man ska i god tid kunna räkna ut hur stor pensionen blir. Vänsterpartiet vill ha ett nytt pensionssystem som utformas utifrån dessa förutsättningar. Vi vill också ha en öppen och demokratisk process kring pensionerna.

Nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner är stora och hälften av alla kvinnor tvingas ta ut garantipension till någon del för att klara sig.

En viktig fråga på kort sikt är därför att höja garantipensionen. En av de viktigaste orsakerna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor tar ett större ansvar för barn och hem, vilket ger kvinnor lägre inkomster. Kvinnor tar ut längre föräldraledighet, har större andel deltidsarbete och är oftare sjukskrivna.

Pensionssystemet gynnar höginkomsttagare som kan arbeta länge. De flesta kommer dock få allt lägre pensioner. Kommunalarbetare och industriarbetare beräknas få under 50 procent av sin slutlön. Den s.k. pensionsgruppen – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har förslagit att den lägsta pensionsåldern höjs till 64 års ålder. Idag har kommunalarbetare en pensionsmedelålder på 63 år och förslaget kommer att slå mot framförallt kvinnor med låga inkomster. Vänsterpartiet har varit mycket kritiskt till uppgörelsen.

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen infört flera reformer som främst kommer de pensionärer som har sämst ekonomi till del. Vi har exempelvis höjt taket för bostadskostnad i bostadstillägget och sänkt skatten för pensionärer. Hälso- och sjukvården har blivit avgiftsfri för personer som är över 85 år och tandvårdsbidraget höjts för personer som är 65-74 år.

Källa: Vänsterpartiet – Vår politik