Val 2018: Klimat

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. Därför har vi gått igenom partiernas valplattformar och/eller hemsidor, och sammanställt citat från dessa om specifika frågor som vi tror kan vara viktiga för utlandssvenskar, eller bara viktiga för den som så småningom kommer att flytta hem till Sverige igen. På det sättet gör vi det enklare för dig som väljare att jämföra partiernas politik. På den här sidan presenterar vi partiernas syn på klimatfrågan.

Centerpartiet

Centerpartiet har i årtionden varit en drivande kraft i en ambitiös energi- och klimatpolitik. Vi är stolta över att vi bidragit till att Sverige har överträffat EU:s mål för förnybara drivmedel i transportsektorn och den totala andelen av förnybar energi idag är över 50 procent. Inget land i EU har varit så framgångsrikt i att ställa om sin energiförsörjning som Sverige. Men vi kan inte luta oss tillbaka och vara nöjda. Under 2016 noterades en rekordvarm höst på Arktis som kan vara första tecknet på en permanent destabilisering av Arktis klimat. Även i andra delar av världen uppstår stora problem i klimatförändringarnas spår. Svältkatastrofer till följd av långdragen torka, människor som tvingas lämna sina hem på grund av havsnivåhöjningar, extrema nederbördsmängder som får kostsamma konsekvenser. Centerpartiet vill öka takten inom EU och i det internationella klimatarbetet för att Parisavtalets mål uppnås. Det bör ske genom bland annat mer effektiv prissättning på klimatutsläpp i Sverige, i EU och globalt, en effektivare utsläppshandel och skarpare klimatkrav för internationella transporter som sjöfart och flyg. Att människor kan resa och att företag kan transportera varor är centralt i dagens samhälle och ekonomi. Att kunna transportera sig snabbt mellan olika delar av landet gör att människor kan bo och pendla i större delar av landet. Samtidigt står transportsektorn för en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser. Inte minst i stadstrafiken är utsläppen av partiklar och andra ämnen en stor källa till luftföroreningar. Svenskt lantbruk ligger långt fram när det gäller miljö- och klimatarbete. FN:s hållbarhetsmål är en möjlighet för Sverige som matland att leverera produkter av hög kvalitet, säkerhet, djurskydd och miljöhänsyn till konsumenter i både Sverige och i utlandet. För att ta till vara Sveriges fulla potential som matland måste fokus vara på att skapa en innovativ, hållbar och lönsam livsmedelskedja.

Källa: Valplattform 2018

Kristdemokraterna

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Kristdemokraterna och allianspartierna har beslutat om målet att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. För att nå målet krävs en samhällsomställning för att kraftigt reducera vår klimatpåverkan.

Källa: Kristdemokraterna – Politik A-Ö

Liberalerna

Klimatet ska räddas – utsläppen måste minskas

Arktis isar smälter. Extremt väder påverkar allt liv på jorden. Livsviktig skog skövlas och insekter försvinner. Haven förvandlas till soptippar. För att rädda klimatet och ge våra barn en renare framtid måste vi agera nu.

Vår politik

 • Parisavtalets klimatmål måste nås
 • Kunskap, teknikutveckling, marknadsekonomi och frihandel behövs för att rädda klimatet
 • Koldioxidskatt och flygskatt bör införas på EU-nivå
 • Grön skatteväxling, höj miljö- och klimatskatterna och sänk jobbskatterna
 • Den som smutsar ner ska betala mer
 • Utsläppen måste minska inom industrin, energiproduktionen, transportsektorn och jordbruket
 • Subventioner till fossilt bränsle måste successivt avskaffas
 • Klimatinvesteringar behövs t.ex. i tåg, elbussar, cykelbanor och laddstolpar
 • Det ska vara lätt att göra rätt

SPRID KLIMATSMARTA LÖSNINGAR!

Utsläppen stannar inte vid landsgränser men det gör inte lösningarna heller. Kunskap och teknikutveckling bidrar till smarta lösningar för vårt klimat som sprids över världen. Marknadsekonomi och frihandel driver på. Elbilens frammarsch förändrar hela bilindustrin. Energibranschen ställer om då investeringar i fossil energi inte lönar sig. Fler människor på jorden får tillgång till klimatsmart energi istället för hälsofarlig öppen eld och fossila bränslen.

SAMARBETE MELLAN LÄNDER

Klimatmålen som världens ledare enades om i Paris måste nås. Sverige och EU ska driva på för minskade utsläpp. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt och flygskatt på EU-nivå. Handeln av utsläppsrätter måste fungera bättre.

GRÖN SKATTEVÄXLING OCH FÖRORENAREN BETALAR

Grön skatteväxling betyder höjda miljö- och klimatskatter samtidigt som skatten på jobb sänks. Då får den som smutsar ner betala mer samtidigt som att fler tjänar på att jobba och bidrar till vår gemensamma välfärd. Som del av vår gröna skatteväxling vill vi ta bort subventioner till fossila bränslen, reformera reseavdraget och införa en läckagesskatt i jordbruket samtidigt som vi sänker skatten på jobb.

MINSKA UTSLÄPPEN

Utsläppen måste minska framförallt inom industrin, energiproduktionen, transportsektorn och jordbruket. Klimatavtalet från Paris kräver att subventioner till fossila bränslen tas bort. Alla transportslag ska stå för sina klimatkostnader. Att använda mer fossilfri el, i till exempel bilar och industrin, är betydligt bättre än fossila bränslen. Vi måste värna vår klimatsmarta energiproduktion med en blandning av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Fler länder måste minska sitt beroende av olja och gas. Inom jordbruket behövs insatser för att minska utsläppen bland annat av metan från idisslande djur.

KLIMATINVESTERINGAR

Ett klimatsmart samhälle kräver investeringar i till exempel tåg, elbussar, cykelbanor och laddstolpar. Klimatinvesteringarna ska vara långsiktiga och komma många till del. Vi motsätter oss bidrag till privata inköp av till exempel elbilar eller elcyklar som hamnar i handlarnas fickor istället för att pressa priserna.

LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Vi har en stark tro på att många människor vill dra sitt strå till stacken för att göra vårt gemensamma klimat bättre. Men det måste vara lätt att göra rätt. Det måste vara enkelt att handla klimatsmart, sortera soporna och ta cykel, buss eller tåg istället för bilen.

Källa: Liberalerna – Politik A-Ö 

Miljöpartiet

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill öka takten för att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland.

Miljöpartiet vill

 • Satsa på tåget. Vi vill ha tåg i hela landet, höghastighetståg och tåg i tid.
 • Flyget ska bära sin egen miljökostnad. Vi vill öka skatten på flyget.
 • Ersätta fossila drivmedel med förnybart och el.
 • Bygga attraktiva städer med mer trähus och grönska
 • Planera i trafiken så att gång, cykel och kollektivtrafik går före bilen.

Inspirera världen

Miljöpartiet vill öka takten för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Det kräver modiga beslut och envis uppföljning. Vårt Sverige är ett attraktivt land där vi genom att gå före öppnar för innovation och utveckling.

Vår omställning till fossilfritt ska ske på ett sätt som också stärker vår sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Klimatsmart mat, elbilar, köp av tjänster och reparationer, grön industri och cykling. Genom att visa att vi kan leva fossilfria, moderna och goda liv får ett litet land som Sverige stor påverkan.

Höghastighetståg istället för flyg

Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg. Restider mellan storstäder kan halveras. Dagens järnväg ska avlastas och rustas upp. Tågen ska gå i tid. Vi vill att flygets utsläpp ska minska. Klimatskatt på flyg är ett första steg.

Bränslebyte och elbilar

Med bränslebytet fasar vi ut fossilt mot förnybart i pumparna. Med höjd skatt på tunga fossilbilar, och med större bonus för elbilar, förändrar vi bilköpen.

Städer för människor

Städer ska ha ren luft och grönska. Vi prioriterar de som cyklar, går och åker kollektivt. Vi vill ha fler hus i trä istället för betong. Det är både klimatsmart och vackert.

Klimatsmart mat

Vi vill öka andelen ekologisk mat. Vi vill gynna närodlat och vegetariskt. Vi vill att skola, vård och äldreomsorg serverar mat som är god, hälsosam och samtidigt bra för klimat och miljö.

100 procent förnybart

Vi vill satsa på utbyggnad av sol- och vindkraft. Sverige ska nå målet om hundra procent förnybar elproduktion senast 2040. Senast 2045 ska Sverige ha noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vi vill prioritera landsbygdens transporter, tillgång till bredband och samhällsservice, och bygga ett hållbart Sverige.

Cirkulär ekonomi

Köp av tjänster och reparationer ska gynnas före nya prylar. Att ge möjlighet till mer tid istället för högre lön är klimatsmart. Vi vill ha högre skatt på utsläpp och satsa mer på svensk fossilfri industri. Sverige och andra rika länder ska finansiera klimatarbete i fattigare länder.

Källa: Miljöpartiet – Vår politik – Alla frågor A-Ö

Moderaterna

Hållbarhet handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan vi vara ett föredöme för andra länder och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

Våra förslag:

 • En miljö- och klimatpolitik som sänker utsläppen på riktigt, inte bara flyttar dem någon annanstans
 • Internationella klimatinvesteringar för största nytta per skattekrona
 • Förlängd supermiljöbilspremie och införande av bonus-malus-system
 • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar

Källa: Moderaterna – Vår politik

Socialdemokraterna

Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och till att ställa om. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli den första fossilfria välfärdsnationen.

Socialdemokraterna vill:

 • att utsläppen i Sverige ska minska med 85 procent till 2045
 • att kollektivtrafiken utökas och mer gods transporteras på järnväg och med fartyg
 • en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan införs
 • krav på drivmedelsproducenterna att blanda in ökande andel förnybart i bensin och diesel.

Klimatpolitik mot ett fossilfritt Sverige

Klimatförändringarna är en realitet idag som hotar vår civilisations överlevnad. Arktis smälter snabbare än vad forskarna förutsett, ovädren blir vanligare och växtsäsonger påverkas. Det är de fattigaste människorna i världens som drabbas först.

Vi vill samla Sverige för att klara klimatutmaningarna, det är den svenska modellen. Ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och mål för klimatpolitiken införs nu i Sverige. Det är framförhandlat i bred politisk enighet vilket ger möjlighet för långsiktiga investeringar.

Vi vill ha en aktiv klimatpolitik som också är en politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara redo att sälja de innovationer som världen efterfrågar. Det skapar jobb och exportintäkter.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.

Sverige måste vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik.

Källa: Socialdemokraterna – Vår politik A-Ö

Sverigedemokraterna

För en ren, hållbar och långsiktig energiförsörjning Sverige har en rik och värdefull natur som måste skyddas och bevaras. Vi värdesätter det varierade kulturlandskapet, vacker natur är till för att upplevas och vi vill att det ska vara möjligt att bo och försörja sig på landsbygden, det är en miljöfråga för oss. Därför framhåller vi förvaltarskapstanken och ett aktivt jord- och skogsbruk parallellt med arbetet att bevara orörd natur. Den biologiska mångfalden återfinner vi i urskogar och naturreservat, men även i brukad mark. Sverigedemokraternas miljöpolitik är konstruktiv, realistisk och utgår från hur vi på det mest kostnadseffektiva sättet kan bekämpa miljöförstöring och utsläpp av växthusgaser globalt, utan att för den delen slå undan fötterna för landsbygd och industri. Miljöproblem i allmänhet och växthusgaser i synnerhet, tar ingen hänsyn till nationsgränser. Utifrån principen mest nytta per satsad krona föredrar vi satsningar på internationella åtgärder och forskning framför höjda drivmedelspriser, fordonsskatter och andra åtgärder som slår mot svenska jobb och landsbygd utan någon mätbar påverkan på miljöproblemen globalt. Sveriges utsläpp av växthusgaser är låga för ett industrialiserat land och vi ska ytterligare minska vårt behov av importerade fossila bränslen från instabila länder. Sverigedemokraterna inser att Sverige inte själva kan lösa världens miljöproblem, därför vill vi värna vår unika naturmiljö och ta vår del av ansvaret för de globala utmaningarna, samtidigt som vår miljöhänsyn tar sin utgångspunkt i kärleken och omtanken om den egna hembygden. Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

 • Satsa på energieffektivisering och energiforskning och flytta de klimatpolitiska resurserna dit de gör mest nytta, exempelvis inom internationella insatser och forskning
 • Satsa på säker och effektiv kärnkraft genom forskning och utveckling av fjärde generationens reaktorer
  Arbeta mot övergödning i sjöar, vattendrag och hav och sanera de tiotusentals förorenade områden som återfinns runtom i Sverige
 • Främja en elektrifiering av transportsektorn genom satsningar på infrastruktur med fler laddstolpar och en vätgasstrategi

Källa: Valplattform 2018

Vänsterpartiet

Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Mot detta står en mäktig fossilindustri som gör enorma vinster på dagens beroende av olja, gas och kol, som prioriterar sina kortsiktiga intressen av vinster idag över de långsiktiga konsekvenser ett förändrat klimat kommer ha för oss alla. Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med individuella insatser, sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs samhälleliga förändringar. I ett jämlikt samhälle, där människor litar på att alla gör sin beskärda del, ökar chansen att alla deltar i omställningen.

Vänsterpartiet har en plan för ett fossilfritt Sverige. Vi vill ha nollutsläpp till 2040. Det är en nödvändig omställning som måste ske snabbt, i nära samarbete med miljö- och klimatrörelsen och genom gemensamma beslut. Vi vill att Sverige följer Kina och Tyskland i omställningen till sol- och vindkraft och beslutsamt ställer om transporter, bostäder, livsmedelproduktion och industri. Vi vill ställa om Sverige för att minska utsläppen. Bostäder behöver renoveras, transporter måste ställas om, ny järnväg byggas och fler investeringar i förnybar energiproduktion måste göras. Utsläppen från livsmedelskonsumtionen ska minskas genom minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på hållbar växtbaserad mat. För att underlätta omställningen vill Vänsterpartiet före 2022 att Sverige ska ha inrättat en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital. Ur den ska stora och små företag liksom regioner och kommuner kunna låna pengar för gröna investeringar till låg ränta. Miljöskadliga subventioner ska fasas ut och pengarna ska istället investeras i det som ställer om.

Samtidigt som vi satsar på framtidens teknik och lösningar så ska gammal teknik som förstör klimatet avvecklas. Som ett led i det vill vi att allt pensionssparande som är offentligt kontrollerat ska sluta satsa på klimatfarlig verksamhet. Sverige ska inte tillåta utvinning av fossila bränslen i vårt land, alla investeringar ska ske i förnybar energi. Minerallagen ska ändras så att förbud mot brytning av alunskiffer införs och det kommunala vetot stärkas redan vid prospektering av uran och uran som biprodukt. Vänsterpartiet vill se en hållbar utveckling av nya samhällsnyttiga skogsbaserade produkter som ersätter fossilbaserade produkter och bränslen. Vi vill också se en stark basindustri och en modern fordonsindustri i vårt land. Därför vill vi göra det enkelt för företagen att ställa om. Industrin behöver tydliga mål och stöd till investeringar. Ett sådant mål är att inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska säljas i Sverige efter 2025.

Det är positivt om vanligt folk minskar sitt flygande, men först och främst måste toppolitiker och affärsresenärer som flyger flera gånger per vecka göra det. Det är de rikaste som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. Därför är det de som måste ställa om sin livsstil mest. En del av kampen för klimatet handlar om att via en miljonärsskatt dra in pengar för privat konsumtion till gemensamma klimatinvesteringar. När en större andel av ekonomin går till gemensamma investeringar och välfärd istället för ökad privat konsumtion för de som redan har mest blir det enklare att minska utsläppen.

Vänsterpartiet vill använda skattesystemet för att få ned utsläpp och skapa klimaträttvisa. Vi vill att det alltid ska vara billigare att välja det miljövänliga alternativet, exempelvis att ta tåget istället för att flyga. Därför är vi för att införa en träffsäker vägslitageavgift för tunga lastbilar och en flygskatt. Inkomsterna från dessa skatter ska oavkortat gå till investeringar för billigare och bättre miljövänliga transporter för järnväg, kollektivtrafik, cykling och sjöfart. Privatiseringen av järnvägen har lett till minskat helhetsansvar och långsiktighet och bidragit till stora problem i tågtrafiken. Det ska gå att lita på att tågen kommer i tid. Järnvägen måste snabbt byggas ut samt drift och underhåll återtas i statlig regi. Det ökar utrymmet för SJ att bedriva trafik på sträckor som enskilt inte är lönsamma men som är så i kombination med andra. Att privata operatörer, som i dag, kan plocka russinen ur kakan på lönsamma sträckor motverkar förutsättningar för klimatsmart resande i andra delar.

Källa: Valplattform 2018