Val 2018: Försvaret

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. Därför har vi gått igenom partiernas valplattformar, och sammanställt citat från dessa om specifika frågor som vi tror kan vara viktiga för utlandssvenskar, eller bara viktiga för den som så småningom kommer att flytta hem till Sverige igen. På det sättet gör vi det enklare för dig som väljare att jämföra partiernas politik. På den här sidan presenterar vi partiernas syn på Sveriges försvar.

CENTERPARTIET

Sverige behöver ett starkt försvar som både kan försvara vårt land men också fungera utomlands i internationella insatser. Vi har varit med och stärkt upp försvarets resurser rejält de senaste åren, men mycket mer kommer behövas. Framöver finns det stora utmaningar vad gäller investeringar i försvarsmateriel och personalförsörjning. Här kommer Centerpartiet fortsatt ta ett stort ansvar.

Centerpartiet vill:

 • Att den svenska försvarsförmågan ska stärkas. Försvaret ska finnas i hela landet och vara tränat för att kunna agera i alla väderförhållanden som finns i vårt land och där vi gör insatser.
 • Att svensk försvarsförmåga utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga inom alla försvarsgrenar.
 • Att försvaret ska få ökade anslag. Under nästa inriktningsperiod ska försvarsanslaget motsvara minst genomsnittet av övriga nordiska länders försvarsanslag. I dagsläget skulle det betyda ca 16 miljarder kronor mer per år.

Källa: Centerpartiet – Vår politik A-Ö – Försvar

KRISTDEMOKRATERNA

Försvar 
Resurserna till försvaret måste öka. Kristdemokraterna vill att Sverige satsar 2 procent av BNP på försvarsbudgeten. Pengarna ska bland annat användas till att fördubbla armén. Vi vill också gå med i Nato. Detta krävs för att den svenska försvarsmakten ska ha en sådan organisation och omfattning att den kan försvara Sverige, samverka och verka krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser i närområdet. Försvaret ska också utföra insatser utanför närområdet då det främjar freden.

Källa: Kristdemokraterna – Politik A-Ö

LIBERALERNA

Orolig omvärld ställer höga krav på bra försvar

Frihet måste försvaras. Världen omkring oss är osäkrare än på länge, med ett aggressivt Ryssland som rustar upp militärt och osäkra signaler om hur USA:s säkerhetspolitik ska se ut framöver. I den nya verkligheten behöver Sverige öka försvarsförmågan rejält.

Vår politik

 • Stärk försvaret
 • Inom tio år ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP
 • Sverige ska söka medlemskap i Nato
 • Ytterligare förstärka den militära närvaron på Gotland
 • Vi vill återskaffa värnplikten men aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande
 • Öka antalet bataljoner och flygflottiljer
 • Behåll de äldre JAS-planen för att stärka vårt luftförsvar
 • Förbättra anställningsvillkoren för soldaterna
 • Anordna en ny storskalig internationell stridsövning 2020-2021
 • Stärk stödet till veteranerna
 • Utveckla kustartilleri med sjömålsrobotar och luftvärn. En motståndare ska kunna bekämpas innan han stiger i land
 • Hemvärnet ska förses med Robot 70 som nu avses avvecklas i den ordinarie krigsorganisation

OROANDE UTVECKLING I VÅRT NÄROMRÅDE

Vi lever i en säkerhetspolitiskt orolig tid. Den ryska militära aktiviteten i Östersjön ökar och det ryska tonläget mot Sverige och våra grannländer blir allt högre. Under ett årtionde har Ryssland satsat stort på att rusta upp sin krigsmakt. I kombination med nedmonteringen av demokratiska strukturer, de drastiskt försämrade möjligheterna för medier att verka fritt, och repressionen mot det civila samhället innebär detta en klar riskfaktor.

Vårt land, liksom våra nordiska grannländer, har utsatts för upprepade ryska kränkningar i luften och till sjöss. Av Säpo beskrivs Ryssland som det största underrättelsehotet mot Sverige och spionaget har ökat i samband med Ukrainakrisen. Denna utveckling kräver att Sverige rustar upp ett försvar som nedmonterats under allt för lång tid.

JA TILL NATO OCH ÖKAT FÖRSVAR PÅ GOTLAND

Nu måste svensk försvarspolitik snabbt ställas om. Liberalerna vill driva på för ett nytt försvarsbeslut med ökad ekonomisk nivå, som möjliggör återuppsättande av fungerande civil- och totalförsvar. För Liberalerna är det givet att försvarsförmågan måste öka för att möta en ny och mer bister verklighet. På sikt ska försvarsanslaget uppgå till minst två procent av BNP.

Den nationella dimensionen ska prioriteras – försvaret av Sverige måste vara Försvarsmaktens huvuduppgift. Vi vill öka den militära närvaron på Gotland. Vi tycker också att Sverige snarast ska ansöka om medlemskap i Nato.

FÖRSVARET SKA UPPGÅ TILL TVÅ PROCENT AV BNP

Liberalerna föreslår 17 miljarder kronor mer än regeringen i försvarsutgifter fram till 2020. Målet ska vara att mot slutet av nästa försvarsbeslutsperiod (2025/26) ska Sverige uppfylla Natos krav på 2 procent av BNP till försvarsändamål.

NY INTERNATIONELL FÖRSVARSÖVNING 2020-2021

Hur mycket pengar Försvarsmakten än tillförs kan Sverige inte mäta sig med en militär stormakt. Därför är det viktigt att det internationella samarbetet stärks och utvecklas.Det är mot den bakgrunden vi budgeterar 600 miljoner för att anordna en ny storskalig internationell militärövning 2020-2021.

Källa: Liberalerna – Politik A-Ö 

MILJÖPARTIET

Ett starkt försvar och ett starkt fredsarbete

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.

Miljöpartiet vill

 • Bevara Sveriges militära alliansfrihet,
 • stå upp för internationella lagar och regler,
 • stärka det civila försvaret, och
 • stärka Sveriges roll i konfliktförebyggande arbete.

Sverige ska vara militärt alliansfritt

Miljöpartiet vill skapa en säkrare och mer fredlig värld, samtidigt har hoten i vårt närområde ökat de senaste åren. Sverige bör bidra till att minska spänningarna och främja dialog, det gör vi bäst som alliansfria. Därför vill vi inte gå med i NATO.

Goda relationer säkrar freden

Fredliga samarbeten mellan länder är bra sätt att förebygga konflikter, därför stöttar vi organisationer som FN och EU, som för länder närmare varandra. Det är viktigt att stå upp för de internationella lagar som förhindrar att stora stater utnyttjar de som är svagare.

En breddad hotbild

Miljöpartiet vill att försvaret ska klara av olika typer av hot, inte bara militära. Naturkatastrofer, miljöförstöring, teknologiska katastrofer som härdsmältor och cyberattacker är andra tillfällen då försvaret kan bidra. För att stärka vårt skydd mot detta vill Miljöpartiet prioritera det civila försvaret, som länge fått stå tillbaka för det militära.

Stoppa konflikter innan de uppstår

Miljöpartiet vill att Sverige agerar i solidaritet med världens utsatta och krigsdrabbade människor, inte med krigsindustrin. Demokratibistånd, satsningar på diplomati och kamp mot klimatförändringar är viktigt säkerhetsarbete som Miljöpartiet vill prioritera.

Källa: Miljöpartiet – Vår politik – Alla frågor A-Ö

MODERATERNA

Vi lever i en orolig tid. Säkerhetsläget i Sveriges närområde fortsätter att försämras. Hotbilden handlar om såväl traditionella militära hot som ökad underrättelseverksamhet, desinformation och cyberhot riktade mot Sverige.

Våra förslag:

 • Öka resurserna till Försvarsmakten. Sveriges försvarsanslag ska inom tio år uppgå till två procent av BNP. Detta är på sikt en fördubbling jämfört med dagens anslag.
 • Svenskt Natomedlemskap. Sverige behöver en färdplan för ett Natomedlemskap. Ett Natomedlemskap är det enda försvarssamarbetet som på allvar stärker Sveriges säkerhet.
 • Bättre krisberedskap och ett totalförsvar som kan möta alla slags hot. En god krisberedskap i fred lägger grunden till ett väl fungerande totalförsvar i kris och krig.

Källa: Moderaterna – Vår politik

SOCIALDEMOKRATERNA

Sverige ska ha ett starkt totalförsvar

Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

Socialdemokraterna vill:

 • stärka robustheten i totalförsvaret
 • öka den operativa förmågan i militärförbanden
 • trygga tillgången till personal inom Försvarsmakten
 • förstärka och samordna beredskap för att möta nya hot
 • stärka det Nordiska totalförsvarssamarbetet och samarbetet i Östersjöregionen
 • fördjupa internationella samarbeten med demokratiska stater och organisationer.

Bevara vår självständighet och stärka internationell fred och säkerhet

Ett eget trovärdigt svenskt totalförsvar, såväl militärt som civilt, som klarar att hävda vår territoriella integritet, våra grundläggande värden och demokrati är en förutsättning för vår militära alliansfrihet och nödvändig i en orolig tid.

En höjd svensk militär förmåga höjer försvarströskeln och ger en tydlig signal till omvärlden att vårt land tar sitt säkerhetspolitiska ansvar. Sveriges försvar ska vara modernt, effektivt och stå emot både traditionella och nya säkerhetshot.

Vi ska uppgradera den militära förmågan. Den operativa förmågan i krigsförbanden ska prioriteras och den samlade förmågan i totalförsvaret ska säkerställas. Tillgången till utbildad personal ska tryggas och den återaktiverade värnplikten för både kvinnor och män ska användas till detta.

Försvars- och säkerhetssamarbetet med länder, regioner och organisationer i vår närhet ska fördjupas. Samarbetet med Finland är särskilt viktigt. Den transatlantiska länken förblir viktig. EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas, liksom samarbetet kring säkerheten i Arktis.

Säkerhetspolitiken ska utvecklas för att stå emot de alltmer komplexa säkerhetshoten. Sverige ska klara att möta hot som terrorism och våldsbejakande extremism, konfliktrisker som följer av klimatförändringar och pandemier, cyberattacker och externa attacker på samhällsviktiga it-system.

Källa: Socialdemokraterna – Vår politik A-Ö

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna ser med stor oro på den långa rad av nedskärningar som drabbat det svenska försvaret. Tyngdpunkten i det svenska försvaret måste ligga i att ha en god beredskap för försvarsinsatser i Sverige och i vårt närområde. Sveriges försvarspolitik måste vara långsiktig då omvärldsförhållanden snabbt kan ändras. Sverigedemokraterna aviserar kraftiga satsningar på försvarsmakten, med huvudmålsättningen att Sverige senast år 2025 ska ha 6 mekaniserade brigader att tillgå på kort tid. Vi vill också att den allmänna värnplikten ska återinföras för att trygga försvarsmaktens personalförsörjning. Fram till den tid Sverige återfår ett verkligt existensförsvar anser vi också att en paus från medverkande i internationella insatser är nödvändig.

Källa: Sverigedemokraterna – Politik A-Ö 

VÄNSTERPARTIET

Svensk säkerhetspolitik ska främst bygga på fredliga lösningar och på att förebygga kriser snarare än att förespråka militära alternativ.

Vårt lands säkerhet förutsätter också en aktiv, självständig utrikespolitik med ett brett engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätt, för kvinnors frigörelse och global social rättvisa.

Vänsterpartiet vill se ett modernt försvar grundat på folklig förankring och militär alliansfrihet. Vi är för en allmän och könsneutral värnplikt. För oss är det en demokratifråga att försvaret utgörs av människor med olika bakgrunder.

Vi värnar den militära alliansfriheten. Det är bara så vi kan garantera en självständig utrikespolitik. Vi säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato och vi vill att Sverige river upp det s.k. värdlandsavtalet med Nato.

Vänsterpartiet vill inte att försvaret ska lägga ner fler förband. Tvärtom ser vi att det kan bli aktuellt med satsningar på förbandsverksamheten för att försvaret ska ha kapacitet att möta relevanta hot, men också för att vår militära alliansfrihet ska vara trovärdig. Vi anser också att beredskapen för att hantera kriser och katastrofer bör förbättras.

Källa: Vänsterpartiet – Vår politik