Val 2018: Företagande

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. Därför har vi gått igenom partiernas valplattformar, och sammanställt citat från dessa om specifika frågor som vi tror kan vara viktiga för utlandssvenskar, eller bara viktiga för den som så småningom kommer att flytta hem till Sverige igen. På det sättet gör vi det enklare för dig som väljare att jämföra partiernas politik. På den här sidan presenterar vi partiernas syn på företagande.

CENTERPARTIET

Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag, som alltför höga arbetsgivaravgifter eller sjuklön. Då kan pengarna istället gå till att skapa nya jobb.

Centerpartiet vill:

 • Att reglerna för företagare ska bli enklare så att tiden kan användas till att skapa jobb istället för att fylla i blanketter
 • Ha en enda väg in till myndigheterna så att uppgifter bara behöver lämnas på ett ställe
 • Att det ska bli enklare och billigare för små och växande företag att erbjuda sina anställda delägarskap

Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att driva företag i och då måste vi göra det lättare för företagarna.

I dag har Sverige en av världens högsta skatter på anställning. Om arbetsgivaravgiften sänks för små och medelstora företag innebär det att företagen får lägre kostnader för löner. På så sätt finns det utrymme för att anställa fler, vilket gynnar hela samhället. Höga kostnader för att anställa är vad småföretag själva anser vara ett av de största hindren för tillväxt. Centerpartiets förslag är därför att ingen arbetsgivaravgift ska behöva betalas under de första två åren, när en enmansföretagare anställer sin första medarbetare.

För många människor, såväl inrikes födda som nyanlända, skulle småskaligt företagande kunna vara en språngbräda till den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället. Att starta företag är dock ofta både dyrt och krångligt. Det gäller särskilt för personer med liten erfarenhet av svenska lagar, regler och myndigheter.

Ingångsföretag

Centerpartiet vill därför införa en ny företagsform för riktigt små företag, med högst 250 000 kronor i omsättning: Ingångsföretag. Ingångsföretag ska fungera som enskild firma gör idag, men med ordentliga regelförenklingar. Ingångsföretagen ska inte betala vare sig inkomstskatt, egenavgifter eller moms. Istället för vanliga skatter och avgifter betalas en schablonmässigt beräknad skatt, baserad på omsättningen, med en skattesats på 25 procent.

Det är inte bara arbetsgivaravgifterna som bromsar jobbskapandet, det gör också ersättningen när de anställda blir sjuka. Idag måste företagen betala sjuklön i två veckor. Själva idén med sjuklönen är att arbetsgivaren ska uppmuntras förbättra arbetsmiljön och göra det lättare för anställda som är sjuka att komma tillbaka till jobbet. Men ofta är de anställdas sjuksituation något arbetsgivaren inte kan påverka. Småföretag har ofta knappa marginaler och många arbetsgivare drar sig därför att anställa personer med sjukdomshistoria. Samtidigt är det ofta just de personerna som står längst från arbetsmarknaden. Det var därför Centerpartiet och Alliansen införde ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnader, som särskilt gynnar de mindre företagen.

Enklare regler mindre regelkrångel

Som företagare ska du kunna fokusera på att få din verksamhet att växa istället för att lägga tid på regelkrångel. Många regler är onödiga och tidskrävande. Det innebär också att de kostar mycket pengar, både för företagaren men också för samhället. Ofta tillkommer särskilda avgifter.

Fler regleringar måste ha solnedgångsklausuler och nya kostnadsdrivande regler bör kompenseras av regellättnader som minskar kostnaderna än mer, med principen en regel in – en regel ut. Uppgiftsinlämning till myndigheter ska bara behöva ske en gång, till ett ställe.

Sveriges företagare behöver färre blanketter och ett enklare språk från myndigheterna. Mycket av det krånglet som företagare upplever handlar om komplicerade skatteregler. Även fast det ofta kan vara skatteregler som faktiskt gynnar företagarna riskerar det att bli så att de inte utnyttjas fullt ut. Reglerna är helt enkelt för krångliga att sätta sig in i.

Skattesystemet behöver bli både enklare och mer transparent, särskilt för mindre bolag. Vi tycker att de skatter och avgifter som kostar lika mycket i administration som de faktiskt ger pengar till staten borde avskaffas. De så kallade 3:12-reglerna för skatt på fåmansbolag har setts över under Alliansregeringen, men behöver bli ännu bättre för att gynna fåmansbolag. Vi vill att reglerna särskilt ska uppmuntra små företag med aktiva och arbetande ägare som växer.

HUS-avdrag

En grupp småföretagare som ökat under vår tid i regeringen är de företagare som berörs av de så kallade HUS-avdragen. Det är RUT– och ROT-avdragen som ger avdrag när du köper tjänster till ditt hem som städning eller snickarhjälp. Vi är väldigt stolta över att ha drivit igenom reformen som både skapa nya jobb men också gjort svarta jobb vita. Därför vill vi se fler skattesänkningar på tjänster som vänder sig till privatpersoner.

Källa: Centerpartiet – Vår politik A-Ö

KRISTDEMOKRATERNA

Ett starkt näringsliv är en garant för nya arbetstillfällen. Det privata näringslivet och enskilda människors innovationer är och kommer alltid att vara grunden för Sveriges välfärd. Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat regelkrångel och sänkta avgifter för företagen.

Källa: Kristdemokraterna – Politik A-Ö

LIBERALERNA

Ett gott företagsklimat leder till frihet och välstånd

Att låta företagen växa betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter. Onödiga och otidsenliga lagar måste avvecklas. Arbetsrätten måste moderniseras och anpassas till småföretagare. Digital uppkoppling måste införas i hela landet.

Vår politik

 • Avskaffa onödiga regleringar såsom den otidsenliga hotell- och pensionatslagen
 • Förenkla och underlätta upphandlingen av offentliga tjänster genom en gemensam plattform
 • Likställ trygghetssystemen mellan företagare och anställda
 • Inget vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg
 • Modernisera arbetsrätten
 • Bygg ut bredband och digital uppkoppling i hela landet

FRIHET OCH VÄLSTÅND GYNNAS AV ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT

Liberaler tror på att människors frihet och välstånd gynnas av ett företagsklimat. För oss liberaler är företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en grundförutsättning för vårt gemensamma samhällsbygge. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och i förlängningen ökade skatteintäkter; vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden.

KVALITET OCH MÅNGFALD ISTÄLLET FÖR VINSTFÖRBUD

Den positiva utvecklingen inom vårdföretagandet hotas av ett näringsförbud från den rödgröna regeringen genom ett förbud mot vinster i välfärden. Att införa ett vinstförbud för företagen inom skola, vård och omsorg är en begränsning av företagandet och slår extra hårt mot kvinnors företagande. Kvalitet ska vara ledstjärnan för verksamheten och inte sättas i motsatsförhållande till ett eventuellt vinstuttag.

FÖRLÄNGD PROVANSTÄLLNING OCH PROPORTIONALITETSKRAV FÖR STRIDSÅTGÄRDER

Under 1970-talet lades grunden för anställningsskyddslagstiftningen så som den ser ut idag. Den bör moderniseras. Provanställningstiden bör förlängas. Dagens sex månader är för kort tid för att på ett adekvat sätt kunna utvärdera potentialen hos en anställd. Tiden för en provanställning bör ökas till ett år. Liberalerna fick tillsammans med de övriga allianspartierna och Miljöpartiet  igenom ett småföretagsundantag till turordningsreglerna i början av 2000-talet. Det behövs också en bättre balans mellan fackföreningar och arbetsgivare i konfliktsituationer. En konfliktåtgärd som kostar lite för den ena parten, men får stora konsekvenser för motparten eller tredje man måste kunna ställas under en proportionalitetsbedömning och ett proportionalitetskrav för fackens stridsåtgärder införas.

GEMENSAM PLATTFORM FOR OFFENTLIG UPPHANDLING

Den offentliga sektorn i Sverige upphandlar varje år varor och tjänster för omkring 600 miljarder  kronor. Syftet är att konkurrensen på marknaden ska upprätthållas och skattemedlen användas effektivt. För att möjliggöra för fler företag att delta i upphandlingar borde Upphandlingsmyndigheten få i uppgift att sätta upp en statlig, avgiftsfri plattform för offentlig upphandling. En sådan portal skulle möjliggöra för många fler leverantörer av mindre storlek att faktiskt ta aktiv del i upphandlingsförfaranden och därigenom i många fall stärka konkurrensen, höja kvaliteten i leveransen och sänka priserna.

TRYGGHET FÖR FÖRETAGARE

Välfärdsystemet kan inte basera sig på att man delar in medborgarna i ett A- och ett B-lag, där löntagare erbjuds bättre skydd än den som väljer att skapa ett välfärdsskapande företag. Dagens arbetsmarknad kräver tydliga och generella regler som värnar samtliga medborgare. Systemen för ex. sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning, friskvård, måste likställas mellan företagare och anställda.

MODERNISERA LAGSTIFTNINGEN FÖR FÖRETAGARE

Arbetet med modern lagstiftning och utvecklingen av nya lösningar måste snabbare anpassas för att inte skapa en snedvriden konkurrens. Ett tydligt sådant exempel är lagen om att bedriva hotell- och pensionatsrörelse. Idag räcker det inte med att uppfylla de sedvanliga kraven om att du har rätt att driva företag om du vill öppna ett hotell eller ett pensionat. Det krävs också att du prövas hos polisen om du är lämplig att driva hotell. Lagen är ett exempel på en otidsenlig lag som borde avskaffas. Det skulle också vara ett sätt att avlasta polisen.

BYGG UT BREDBAND OCH DIGITAL UPPKOPPLING I HELA LANDET

Bredbandet är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. Vi vill att Sverige ska ha en digital uppkoppling i världsklass. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som för företagandet. Särskilt viktigt är det att möjliggöra bättre IT-kapacitet utanför städer och i glesbygd. För att kompensera för höga utbyggnadskostnader i dessa områden, ska staten vid behov medfinansiera denna utbyggnad

Källa: Liberalerna – Politik A-Ö 

MILJÖPARTIET

Grön företagarpolitik skapar jobb

Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Miljöpartiet vill

 • att det ska bli enklare att starta och driva företag,
 • förbättra tryggheten och minska regelkrånglet för företagare,
 • skapa bättre förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag för att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden, och skapa fler gröna jobb.

Enklare företagande

Om du funderar på att ta steget och förverkliga dina idéer genom att starta ett företag ska det kännas tryggt och enkelt.  Vi vill fortsätta förbättra småföretagens villkor och ge fler företag förutsättningar att utvecklas och anställa fler.

Mer trygghet

Vi vill utveckla de sociala skyddsnätet för företagare. Bland annat genom att ge egenföretagare med fåmansbolag möjlighet att välja karenstid och att företagare ska ha rätt till ersättning från a-kassan.

Mindre krångel

Som egenföretagare ska du ha tid för det du gör i ditt företag. Vi vill minska regelkrånglet som idag kan vara en belastning, så att både du och ditt företaget kan utvecklas.

Sociala företag

Sociala företag är företag som har som mål att skapa samhällsnytta. Det är en bra möjlighet att integrera de mest utsatta grupperna i samhället och arbetslivet. De sociala företagen är också viktiga för att glesbygderna, där serviceutbud annars riskerar att försvinna, ska kunna leva. Vi vill förbättra villkoren för denna företagsform.

Fler gröna jobb

Svenska företagare förtjänar en politik som gynnar entreprenörskap, innovation och hållbar utveckling. Vi har en stor utmaning framför oss: att gå från ett ekonomiskt system som inte tar hänsyn till klimatet – till ett system som bidrar till omställningen till ett grönt och modernt samhälle.

Vi vill investera i kompetensutveckling och miljösmart teknik samt ge morot till de som vill vara med i omställningen och fasa ut miljöskadliga subventioner. Svenskt näringsliv ska vara långsiktigt hållbart.

Källa: Miljöpartiet – Vår politik – Alla frågor A-Ö

MODERATERNA

Företagsamhet är grunden för vårt välstånd och det som driver samhället framåt. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt, vilket i sin tur ger skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Moderaternas jobbmål är att Sverige ska kunna skapa 500 000 nya jobb till 2025. När fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag blir det extra viktigt att det är enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige.

Våra förslag:

 • Enklare och mer lönsamt att starta och driva företag
 • Fortsatta regelförenklingar för mindre krångel
 • Infrastruktur att lita på och konkurrenskraftiga transporter
 • Förenkla för företag eller enskild näringsverksamhet med relativt låg omsättning genom mindre administration och lägre beskattning
 • Regelverk ska förenklas och anpassa till ett digitaliserat och delande samhälle
 • Utreda skattefria köp mellan privatpersoner på 30 000 kronor.

Källa: Moderaterna – Vår politik

SOCIALDEMOKRATERNA

Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas

För att klara jobben behöver Sverige ett starkt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag som växer med fler anställda. Vi socialdemokrater vill ta tillvara växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att fler startar företag men även så att befintliga företag och potentiella företag kan växa, exportera och anställa fler. En förutsättning för att nå dit är att öppna upp näringslivet så att kvinnor och män, unga och gamla och personer som bott länge eller precis kommit till Sverige får del av tillväxtresurser och bemötande på lika villkor. Stora företag är viktiga för sysselsättningen. Men de nya jobben skapas främst i små och medelstora företag. Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv på lika villkor är grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb i Sverige.

Samhället ska stötta småföretag så att de vågar anställa

Vi socialdemokrater har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Därför vill Socialdemokraterna fortsätta stärka de näringspolitiska insatserna. Småföretag och entreprenörer måste ges bättre förutsättningar att växa och utvecklas. För att underlätta för småföretag att våga ta steget och anställa måste hela samhället vara med och dela på riskerna.

Vi vill öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion, anställa nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export till växande marknader. Det handlar bland annat om investeringar i förbättrad infrastruktur och bättre samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Sveriges företagare är bland EU:s äldsta. Det finns en stor potential för en ung generation att vidareutveckla och göra befintliga företag mer innovativa. Regeringens ambition är därför att underlätta finansieringen för att ta över företag som behöver generationsväxling. Vi vill också stärka start-up scenen.

För att få fler växande, konkurrenskraftiga och innovativa företag måste också fler små och medelstora företag kunna, vilja och våga ta steget ut på en internationell marknad. Tillgång till information och kunskap är därför viktigt. Den rådgivning som staten tillhandahåller ska vara på lika villkor och utgå från företagens behov, vara marknadskompletterande, kostnadseffektiv och beakta regionala förutsättningar.

En viktig faktor för tillväxt och sysselsättning är att svenska företag har konkurrenskraftiga förutsättningar i förhållande till omvärlden. Regler som omfattar företagande är en sådan faktor och det är därför centralt att reglerna är ändamålsenliga så att den administration som krävs för att följa regelverken hålls till ett minimum. Men även service, bemötande och korta handläggningstider är av stor vikt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Vi ser också att idag går företagsstöd och projektmedel främst till män och mansdominerade branscher. För att nå ett hållbart företagsklimat krävs ett öppet näringsliv där alla människors erfarenheter och kompetenser tas tillvara, det skapar ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet.

En digital statsförvaltning ger en grund för att göra det enklare för företagen i kontakten med myndigheterna. En fullt ut digital ärendehantering gör det lättare för företag att göra rätt från början, att få en snabbare ärendehantering och att lättare få besked om ärendestatus.

Ett väl fungerande ramverk och system för kapitalförsörjning är avgörande för att företag ska kunna starta och expandera. Därför har regeringen arbetat fram en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden.

Källa: Socialdemokraterna – Vår politik A-Ö

Sverigedemokraterna

Arbetsmarknadspolitik

Genom att försämra villkoren för arbetslösa och sjuka samtidigt som man genom en helt ansvarslös invandringspolitik har fyllt på utbudet av lågkvalificerad arbetskraft har man fört en konsekvent lönedumpnings politik och förstärkt utanförskapet. De långtidsarbetslösa gömmer man undan i FAS 3 som i praktiken handlar om en slutförvaring av långtidsarbetslösa enligt socialdemokratisk modell med den skillnaden att de arbetslösa har ännu sämre ekonomiska villkor.

Sverigedemokraterna vill ha till stånd en ny jobbskapande politik med fokus på utbildningssatsningar samt en omfördelning av resurser från ineffektiva jobbsatsningar till satsningar som vi vet skapar fler jobb. Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik syftar både till att skapa trygghet och välstånd för landets arbetstagare och till att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling för företagen.

Källa: Sverigedemokraterna – Politik A-Ö 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med lägre löner och sämre villkor.

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på exportområdet förbättras.

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet.

Källa: Vänsterpartiet – Vår politik