Val 2018: EU

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. Därför har vi gått igenom partiernas valplattformar eller hemsidor, och sammanställt citat från dessa om specifika frågor som vi tror kan vara viktiga för utlandssvenskar, eller bara viktiga för den som så småningom kommer att flytta hem till Sverige igen. På det sättet gör vi det enklare för dig som väljare att jämföra partiernas politik. På den här sidan presenterar vi partiernas syn på EU och Europasamarbete.

Centerpartiet

EU är något bra som i grunden handlar om demokrati och fred. EU ska jobba för stora frågor som rör alltifrån fri rörlighet och handel till klimat. Det EU inte ska göra är att detaljstyra människors vardag. Beslut som rör smaker på snus eller detaljer i den svenska skolan ska fattas här. Vi vill se en närodlad politik där makten flyttas så nära människan som möjligt.

Om EU byggs underifrån och fokuserar på rätt saker blir både Europa och Sverige starkare.

Vi tycker att EU och samarbetet där är bra. För oss handlar EU om demokrati och fred, fri rörlighet och handel, krafttag för klimatet och gemensamma insatser mot organiserad brottslighet. Samarbetet i Europa gör oss starkare.

Det vi inte tycker om är detaljstyrning, omotiverad överstatlighet och klåfingrighet. Därför säger vi nej till euron och oroar oss att EU i sin nuvarande form ibland fokuserar på fel saker.

Vi vill se ett långsiktigt och hållbart EU. Det kräver att unionen blir smalare men vassare. Om beslut fattas bakom stängda dörrar och leder till onödig detaljstyrning, tappar EU legitimitet och kraft att ta tag i de stora frågorna. Därför arbetar vi för ett mer demokratiskt EU som gör färre saker på ett bättre sätt. Finanskrisen i Europa har satt mycket av det som vi tar för givet på spel. Grundläggande demokratiska värderingar utmanas. Rädsla riskerar att göra EU mindre öppet, och mindre ambitiöst på klimatområdet. För oss är det inte ett alternativ att stå vid sidan och titta på. Den som bryr sig om Europasamarbetet måste också ha vilja förändra och förbättra det.

EU måste bli smalare genom att fokusera på rätt saker. Vi tycker exempelvis inte att EU ska lägga sig i de frågor som enskilda människor och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå bättre kan bestämma om. Hit hör frågor som ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser.

EU måste bli vassare genom att fokusera på de stora gemensamma frågorna som handlar om miljö- och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel och konkurrenskraft samt kampen mot internationell brottslighet. Här krävs precis det samarbete som är själva grundtanken med EU.

Vi vill se ett EU som jagar koldioxidutsläpp och som inte detaljstyr hur Sverige jagar varg. Vi vill se ett EU som tar krafttag mot människohandel, inte smaktillsatser i snus. Ett EU som gör det möjligt med en gemensam marknad för digitala tjänster i Europa, men som låter bli att bestämma om lakritspipor och jordgubbar.

EU byggs bäst underifrån. Beslut ska fattas på rätt nivå, så nära medborgaren som möjligt. Om vi utgår från den enskilda människan får vi en hållbar väg för EU och hela Europa.

Källa: Centerpartiet – Vår politik A-Ö – EU

Kristdemokraterna

EMU och Euron
Om Sverige bör gå mot ett fullt EMU- medlemskap och införa euron är upp till det svenska folket att avgöra i folkomröstning. Kristdemokraterna är inte för ett inträde i EMU och ett införande av euron som valuta och ser det inte som aktuellt under överskådlig tid. Innan diskussioner om detta kan föras måste de ekonomiska problem som omgärdar medlemsländerna lösas och överstatligheten motverkas.

EU
Kristdemokraterna är positiva till det svenska medlemskapet i EU. EU:s föregångare skapades i början av 50-talet för att länder som förut hade krigat mot varandra skulle kunna bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. Dessa grundläggande värden är viktiga också i vår tid. För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt – att gränsöverskridande utmaningar löses tillsammans, att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå och att nationers olikheter respekteras i samarbetet.

Källa: Kristdemokraterna – Politik A-Ö

Liberalerna

Europa behöver mer och bättre samarbete

Samarbetet i Europa gör individen friare, Sverige rikare och vår omvärld tryggare och gör det möjligt att lösa stora problem över gränserna. Men EU måste reformeras och moderniseras. Demokrati och mänskliga rättigheter, forskning, handel, migration, fri rörlighet, brottsbekämpning och hållbar utveckling ska vara prioriterade frågor.

Vår politik 

 • Sverige bör införa euron som valuta 2020
 • Sverige ska gå med i bankunionen
 • Den inre marknaden ska värnas och fördjupas
 • EU:s arbete måste effektiviseras och jordbruksstödet avvecklas
 • Medlemsländerna ska respektera mänskliga rättigheter
 • Ja till EU:s sociala pelare
 • Inrätta ett Europas FBI och en europeisk åklagarmyndighet
 • Inför en europeisk koldioxidskatt

ETT FRIHETENS OCH FREDENS EUROPA FÖR ALLA

EU grundades på ruinerna från världen av i går. Efter århundraden av krig och elände kunde arvfiender enas om att fred skulle råda på den vår kontinent. EU är en seger för demokrati, frihet och öppenhet. Idag kan vi som bor i Europa resa fritt, arbeta och studera var vi vill, driva företag och handla över gränserna – allt tack vare EU-samarbetet. Ju mer vi samarbetar med varann, desto bättre, säkrare och fredligare blir vårt hörn av världen.  Detta är varför vi Liberaler gillar EU så mycket: för att samarbete gör livet bättre för människor.

EURO I SVERIGE SENAST 2022

Den gemensamma europeiska valutan används av över 200 miljoner européer. Euron gynnar människor och företag som flyttar och handlar över gränserna. Nitton EU-länder har infört den gemensamma valutan och fler står på kö. Ingen annan enskild fråga avgör i så hög grad Sveriges ställning i det europeiska samarbetet. Ett svenskt inträde i valutasamarbetet skulle ge oss inflytande över viktiga beslut som också påverkar oss. Sverige bör stödja de reformer som nu diskuteras för att stärka Eurosamarbetet och införa euron som valuta senast 2022.

BANKUNION – FÖR KONKURRENSKRAFT OCH STABILITET

Att Sverige står utanför Eurozonens bankunion bidrog till Nordeas beslut att flytta sin centrala verksamhet till Finland. Banksamarbetets syfte är att reglera och kontrollera att stora banker bedrivs på ett seriöst sätt som garanterar långsiktig stabilitet. För att säkerställa konkurrenskraften och stabiliteten på finansmarknaden behöver Sverige genast gå med i EU:s bankunion.

HANDEL FÖR JOBB OCH VÄLFÄRD

Sveriges välstånd är beroende av EU:s inre marknad. Ingen marknad är så viktig för svenska företag som den europeiska. Ska jobben bli fler måste vi göra det ännu enklare att handla över gränserna och också minska reglerna för små och medelstora företag. Fler reformer behövs bland annat för tjänstesektorn och e-handeln. Men EU måste också blicka utåt. Vi vill att EU öppnar sig mer för handel mot resten av världen, särskilt de fattigaste länderna.

EFFEKTIVISERA EU

EU behöver ingen gemensam politik för kulturfrågor, turism och media. Dessa områden ska länderna sköta själva. Jordbrukspolitiken ska moderniseras genom att de ekonomiska direktstöden avvecklas och stöd till miljö och landskapsvård utvecklas. Liberalerna vill också att Europaparlamentet slutar flytta mellan Bryssel och Strasbourg och ministerrådet mellan Bryssel och Luxembourg. Det är onödigt slöseri med tid och resurser.

SLÅ VAKT OM VÄRDERINGARNA

EU ska arbeta aktivt för att förebygga och bekämpa rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. Diskriminering av HBTQ-personer, antisemitism, antiziganism och islamofobi har ingen plats i EU. EU-kommissionen ska granska att alla länder som är medlemmar i EU respekterar mänskliga fri- och rättigheter. Brott ska kunna leda till indragning av EU-stöd och i extrema fall till indragen rösträtt i rådet.

GEMENSAMMA SPELREGLER FÖR SOCIALA RÄTTIGHETER

Alla människor som bor i Europa ska kunna förlita sig på att de har en grundläggande trygghet. Människor ska inte behöva tigga på gatorna. Den som förlorar jobbet ska ha en skälig trygghet under omställningen. Och nyblivna föräldrar ska ha rätt att vara hemma med sitt barn. Dessa rättigheter har vi sen länge i Sverige, men många européer lever utan social trygghet. EU måste ställa krav på att varje medlemsland ska ta ansvar för sina medborgare. Med sociala rättigheter får fler människor ett bättre liv, samtidigt som tillväxten och ekonomin blir starkare.

KRIMINELLA BRYR SIG INTE OM GRÄNSER

När brottslingarna rör sig över gränserna, måste poliserna också kunna göra det. För att stoppa den organiserade brottsligheten måste EU:s rättssamarbete förstärkas. Liberalerna vill skapa ett europeiskt FBI för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet genom att förstärka Europol med en polisstyrka som kan hjälpa nationella polismyndigheter i brottsutredningar. Vi vill också ha en europeisk åklagarmyndighet för att utreda den sortens internationella brott.

JA TILL EN EUROPEISK KOLDIOXIDSKATT FÖR KLIMATETS SKULL

EU måste ta klimattäten internationellt. Utsläpp är gränsöverskridande. Mer internationellt och europeiskt samarbete behövs för att få den som smutsar ner att betala mer. För konkurrensen skull ska samma regler gälla i alla EU-länder, och allra helst på internationell nivå. Skatter bestäms i varje land men vi vill ha en koldioxidskatt på EU-nivå. Handeln av utsläppsrätter måste också fungera bättre för att få en bättre klimatstyrning.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill

 • att EU ska driva en stark och ambitiös miljöpolitik och en human flyktingpolitik,
 • riva EU:s handelshinder mot fattiga länder,
 • att jordbruksbudgeten blir mindre, och
 • att EU:s makt över medlemsländerna blir mindre och att Sverige ska stå utanför euron.

Miljö och mänskliga rättigheter

EU behöver nya prioriteringar för att inte bli ett hinder i utvecklingen för en bättre värld. Miljöpartiet prioriterar gränsöverskridande miljöfrågor, grundläggande mänskliga rättigheter samt möjligheten för människor och varor att röra sig fritt över gränser. Vi prioriterar inte ökad militarisering och höga subventioner till jordbruket.

Vi gröna vill satsa på en modernisering av industrin, på mer järnväg och på förnybar energi. Det sänker klimatutsläppen samtidigt som det skapar många nya jobb. Vi kallar det Green New Deal.

Ett aktivt Sverige i EU – men ingen euro

I dag är EU allt för ofta präglat av stormaktsdrömmar, militarisering och krav på ökad centralisering av makten till EU. Miljöpartiet kräver att EU ska bli mycket bättre och tvekar inte att säga ifrån när EU tar steg i fel riktning. Vi gröna vill motverka EU:s demokratiska brister och minska EU:s makt över medlemsländerna. Miljöpartiet de gröna anser att Sverige ska stå utanför den monetära unionen och inte införa euron.

Rädda EU:s ekonomi

Den ekonomiska krisen i eurozonen har skapat stora sociala klyftor och mänskligt lidande. Den ekonomiska krisen och klimatutmaningen kan inte lösas var för sig.

Vi vill modernisera EU:s ekonomiska politik. Det innebär att vi vill att EU ska investera i mindre klimatpåverkan, nya jobb och ökad livskvalitet för EU:s invånare.

Källa: Miljöpartiet – Vår politik – Alla frågor A-Ö

Moderaterna

Medlemskapet i EU tjänar Sverige väl. Det ger oss makt över det som påverkar oss. Att vi är en del av världens största gemensamma ekonomi med över 500 miljoner invånare ger möjlighet för fler svenska jobb. För ett litet exportberoende land som vårt spelar det en avgörande roll.

Samtidigt är det uppenbart att det europeiska samarbetet långt ifrån fungerar bra och inte är tillräckligt resultatinriktat. Det kommande brittiska utträdet ur EU, tillsammans med svårigheterna att gemensamt hantera flykting- och migrationsfrågorna, förstärker problembilden.

När EU är i kris behövs resultat. Sverige kan och ska göra skillnad för att driva EU i rätt riktning. Vi vill koncentrera oss på att se till att det europeiska samarbetet fungerar bättre, och inte utveckla nya projekt över huvudet på medborgarna. Principen om att fatta beslut så nära medborgarna som möjligt måste tydligare försvaras och respekteras.

Europasamarbetet måste fungera bättre. EU finns till för medborgarna – inte tvärtom.

Våra förslag:

 • Sverige bör långsiktigt driva på för ett hållbart och kvotbaserat flyktingmottagande där prövning av asyl sker utanför EU eller vid EU:s gräns.
 • Reformerad EU-budget och säkra fortsatt inflytande för länder som inte använder euron.
 • Mer handel och utbyte av tjänster.
 • Det starkare inflytande för nationella parlament som trädde i kraft 2009 måste få effekt.

Källa: Moderaterna – Vår politik

Socialdemokraterna

Ett EU för medborgarna

I grunden är den Europeiska unionen ett projekt för fred och frihet. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa.

Socialdemokraterna vill:

 • att fler européer ska ha ett jobb att gå till
 • arbeta för ett socialt Europa där alla får ta del av tillväxt och utveckling
 • att EU ska ta en ledarroll i världen med en ambitiös klimat- och miljöpolitik
 • upprätta en gemensam, ansvarsfull och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU.

Ett EU för medborgarna

Vi ska vara med och driva EU åt rätt håll med fokus på frågor som jobb och ekonomi, en rättvis arbetsmarknad, migration, miljö- och klimat samt fred och säkerhet. På många områden finns mycket kvar att göra och EU-samarbetet har brister som behöver rättas till, samtidigt som de starka sidorna bör ges ett större utrymme.

EU:s inre marknad och den fria rörligheten har varit en motor för tillväxt och utveckling i Europa. Mer än 70 procent av Sveriges export går till EU-marknaden – export som skapat jobb och tillväxt i Sverige. Ska företag i Europa även i framtiden vara konkurrenskraftiga måste vi fortsätta att riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster.

Men Europa är inte till för marknaden utan för medborgarna. Därför måste den fria rörligheten och den inre marknaden också kompletteras med stärkta rättigheter för medborgarna. Lika lön för lika arbete i samma land ska gälla för alla. En lön som går att leva på och schyssta villkor – här måste EU bli bättre på att leverera.

Vi vill att EU ska vara världsledande i arbetet för en bättre miljö – för oss och för framtida generationer. Miljö- och klimatfrågorna är centrala områden där EU kan spela en helt avgörande roll. Ska vi kunna bromsa den globala uppvärmningen måste EU ta en ledarroll i världen när andra står tillbaka.

EU behöver också bli mer jämställt. Alltför många kvinnor står idag utanför arbetsmarknaden och allt för stor andel av viktiga positioner inom EU:s institutioner innehas av män. En bättre jämställdhet är både ett mål i sig självt, men skulle också leda till en ökad tillväxt när fler kommer i arbete.

Vi måste få på plats ett nytt asylsystem inom EU som bygger på att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt.

Källa: Socialdemokraterna – Vår politik A-Ö

Sverigedemokraterna

Vi är ett EU-kritiskt parti som vill verka för att makten återförs från Bryssel till svenska folket. Vi är öppet inställda till samarbete med andra länder. EU idag handlar enligt vår mening inte längre om ett samarbetsprojekt utan om ett överstatligt organ som allt mer börjar likna en federalistisk stat, en utveckling som vi i Sverigedemokraterna gör allt för att motverka.

Sverigedemokraterna vill verka för att Sverige ska omförhandla medlemskapet men behålla ett samarbete inom ramen för EES.

Källa: Sverigedemokraterna – Politik A-Ö 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet menar att EU begränsar demokratin. Vi kritiserar EU för att prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena.

EU:s oförmåga att hantera finanskrisen eller tydligt stå upp för asylrätten och de mänskliga rättigheterna, bland annat genom de flyktingavtal man tecknat med Turkiet och Afghanistan visar på fler brister.

Vänsterpartiet arbetar med det långsiktiga målet att Sverige bör lämna EU. Det innebär inte att vi struntar i vad som händer i EU idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska mål.

Vi vill vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. Tillsammans med vänsterpartierna i Norden har vi föreslagit en väg framåt för EU och Norden efter Brexit.

Vänsterpartiet är motståndare till euron. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.

Källa: Vänsterpartiet – Vår politik