Val 2018: Ekonomi och skatter

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. Därför har vi gått igenom partiernas valplattformar eller hemsidor, och sammanställt citat från dessa om specifika frågor som vi tror kan vara viktiga för utlandssvenskar, eller bara viktiga för den som så småningom kommer att flytta hem till Sverige igen. På det sättet gör vi det enklare för dig som väljare att jämföra partiernas politik. På den här sidan presenterar vi partiernas syn på ekonomi och skatter.

Centerpartiet

Sverige behöver fler jobb, fler företag och en hållbar tillväxt i hela landet. Det får vi genom att göra det enklare att driva företag, billigare att anställa och lättare att få in en fot på arbetsmarknaden.

Centerpartiet vill:

 • Att det ska bli billigare att anställa så att fler jobb kan skapas
 • Ha en bättre infrastruktur så att det går att jobba, oavsett var du bor
 • Att reglerna på arbetsmarknaden ska vara rättvisa så att företagare vågar anställa och de som är anställda vågar prova nya jobb

Vi betalar skatt när vi köper varor, tjänster eller anställer någon. Bland mycket annat. Skatterna gör att Sverige fungerar och bidrar till vår välfärd. Vi tycker att skatterna i många fall är och har varit för höga.

För höga skatter och för mycket regler gör det svårare att driva företag och dyrare att anställa. Vi är stolta över att tillsammans med Alliansen ha sänkt skatterna på bland annat jobb, tjänster och företag. Det gör svarta jobb vita, ökar köpkraften och gör det mer lönsamt att arbeta och anställa. Ett exempel är den sänkta momsen på restaurang och cateringtjänster. Genom att införa en låg moms på tjänster blir det enklare för företagarna och billigare för dig som konsument. Det har inneburit fler jobb och lägre priser och gynnar hela samhället.

Sänkta skatter innebär att jobben blir fler när företagen får råd att anställa. Det behövs fler jobb i Sverige. Därför har vi inte bara en arbetslinje utan också en jobbskaparlinje. Med växande företag och ett kraftfullt jobbpaket vet vi att fler jobb skapas. Inte bara i storstäderna utan i hela landet. Arbetslösheten är för hög och utanförskapet för stort. Därför behöver vi göra mer för att få den tillväxt och de jobb vi vill se.

Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer. Men alla får inte samma chans. Sverige är ett tudelat land. Klyvningen skär mellan dem som nyss kommit till vårt land och dem som bott här hela sitt liv. Mellan dem som har utbildning och dem som saknar fullständig skolbakgrund. Mellan städer och landsbygd. Mellan dem med hopp och framtidstro – och dem som saknar det.  Människor som redan har ett jobb och en bostad befinner sig i en relativt trygg sits, medan trösklarna att ta sig in har växt sig höga för den som står utanför.   För att vända utvecklingen finns ett brådskande behov av reformer. Grundläggande för att bryta tudelningen av landet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig själva. Detta måste ske genom bland annat sänkta kostnader på jobb.

Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. Det borde vara självklart att beslut som påverkar dig fattas så nära dig som möjligt. Därför vill vi att kommuner och landsting ska få bestämma mer. Ett sådant område är skatter. Samtidigt är det skatteutjämningssystem vi har, där rika kommuner bidrar till de med mindre pengar, viktigt att bevara.

På samma sätt som sänkta skatter kan bidra till fler jobb kan höjda skatter också bidra till att minska det som är dåligt. Som miljöförstöring, till exempel. Därför vill vi se höga skatter på sådant som är dåligt för miljön och låga skatter på det som är bra. Då gynnar vi omställningen till ett hållbart samhälle.

Skattesystemet måste vara bättre utformat för att möta de problem Sverige står inför. Den kraftiga beskattningen av arbete i Sverige förvärrar tudelningen på arbetsmarknaden och bromsar välstånd och tillväxt. Det finns därför ett behov av att återigen göra en grundlig skattereform, med ett mer transparent, enklare och enhetligare system. Det viktigaste en skattereform har att uppnå är att minska skatten på arbete, öka konkurrenskraften och trygga välfärdens framtida finansiering. Lägre skatter på arbete är grundläggande för att fler människor ska kunna jobba. Om fler personer har ett arbete att gå till ökar också skatteintäkterna till välfärden.

Kristdemokraterna

Ekonomisk politik Kristdemokraternas ekonomiska politik bygger på det som vi kallar social marknadsekonomi. Det innebär att marknadsekonomin måste kombineras med en socialt ansvarsfull politik för att bidra med välfärd och en rimlig levnadsnivå för alla. Skatte- och bidragssystem ska utformas så att människors egen kraft och engagemang uppmuntras och bidragsberoende motverkas.

Skatter Skatter ska finansiera välfärden och offentliga utgifter samt styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning. Skattesystemet bör utformas så att det stimulerar arbete, hederlighet, sparande och företagande. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön innan kompletterande bidrag betalas ut.

Källa: Kristdemokraterna – Politik A-Ö

Liberalerna

Ekonomi: Stark ekonomi gör att vi kan satsa på välfärden

Att ha ett jobb och kunna ta ansvar för sin egen ekonomi är grunden för ett självständigt liv. Det är också genom att människor jobbar och betalar skatt som Sverige får råd med bra sjukvård, skola och annan välfärd.

Vår politik

 • Ta tillvara globaliseringens möjligheter
 • Bryt bidragsberoendet
 • Skydda det som bygger välfärden

SVERIGE SKA VARA ETT MÖJLIGHETERNAS LAND FÖR ALLA

När människor är fria att skapa och arbeta får de möjlighet att uppfylla sina egna drömmar samtidigt som samhället drar nytta av nya idéer och goda resultat. Det ska löna sig att arbeta, starta företag, utbilda sig och ta ansvar. Det ska löna sig att ta risker och tänka nytt. Människor ska försörja sig själva så långt som möjligt. Sverige ska vara ett land med väl fungerande ekonomi och gemensamt finansierad välfärd. Ett land där jämlikhet inte innebär att alla ska ha det likadant, utan att alla kan förbättra sina livschanser. Där den sociala välfärden håller högsta kvalitet, präglas av valfrihet och är tillgänglig för alla på lika villkor.

TA TILLVARA GLOBALISERINGENS MÖJLIGHETER

Globaliseringen är en kraft som lyfter 25 000 människor ur fattigdom varje dag, men också ändrar förutsättningarna för det svenska samhällsbygget. Den bryter traditionella maktstrukturer och produktionsmönster, och öppnar på så sätt för nya möjligheter. Samtidigt kan globaliseringen föra med sig ett växande avstånd mellan de som är på väg framåt och de som upplever att möjligheter bara finns för andra. Det är en liberal uppgift att förstå utmaningarna och möta dem med en politik som överbygger klyftorna, underlättar klassresor och förnyar samhällskontraktet.

BRYT BIDRAGSBEROENDET

Var sjunde svensk lever på bidrag i stället för arbete. Framförallt utrikes födda och unga har i dag svårt att få ett första jobb. När vi inte lyckas bryta ett bidragsberoende fastnar människor i fattigdom och utanförskap. De som skulle kunna bidra på arbetsmarknaden och försörja sig själva hamnar i isolering och ensamhet. Fler enkla jobb är en lösning, men även skolan är avgörande för att ge alla unga chansen att nå så långt de kan och vill. För att minska sjukfrånvaron måste vi också uppmuntra människor som är på väg tillbaka in i arbete att göra det fullt ut.

SKYDDA DET SOM BYGGER VÄLFÄRDEN

Klyftorna i samhället kan aldrig bli mindre genom att människor hålls tillbaka, utan måste istället bekämpas genom att ge människor utrymme att växa. Arbets- och bostadsmarknaden ska därför inte stänga ute människor, och höga marginalskatter på arbete får aldrig dämpa människors ambitioner, studiemotivation och ansvarstagande. Politiken måste öka antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin, stärka konkurrenskraften och förbättra företagares frihet och möjligheter. Här ligger förutsättningarna för vår gemensamma välfärd, och kärnan i Liberalernas ekonomiska politik.

Skatter: Sverige behöver en ny skattereform

För att du ska kunna gå i skolan, få sjukvård och hjälp av polisen behöver vi betala skatt. För att bygga en stark välfärd behöver skattesystemet vara utformat så att det gynnar strävsamhet, flit, ambition och risktagande. Idag är det svenska skattesystemet utformat så att det motverkar det som bygger välstånd. Därför behöver Sverige en ny skattereform.

Vår politik

 • En ny skattereform behövs
 • Sänkta skatter måste finansieras
 • Alla måste bidra – och få del av fördelarna

LÅGA SKATTER OCH AMBITIÖSA VÄLFÄRDSSATSNINGAR

På sikt vill vi som liberalt parti ha ett så lågt skattetryck som möjligt – i kombination med fortsatt stora ambitioner vad gäller kärnan i vår gemensamma välfärd. Det är fullt genomförbart om man skalar bort allt som Liberalerna tycker att staten ska låta bli att ägna sig åt.

EN NY SKATTEREFORM BEHÖVS

Det skattesystem vi har idag tar inte tillräcklig hänsyn till det internationella konkurrens- och omvandlingstryck som globaliseringen för med sig. Det måste bli billigare och enklare att anställa och vi måste öppna upp arbetsmarknaden även för dem med låg utbildning. Fastighetsbeskattningen behöver reformeras i riktning mot ökad rörlighet på bostadsmarknaden samtidigt som skattepolitiken måste bidra till att dämpa och stabilisera prisutvecklingen på bostäder. Klimatkrisen ökar behovet av att öka kostnaderna för utsläpp och miljöskadlig verksamhet, enligt principen förorenaren betalar. Sverige behöver därför en ny genomgripande skattereform. Huvudinriktningen ska vara att de skatter som håller jobben och sysselsättningen tillbaka tydligt sänks.

SÄNKTA SKATTER MÅSTE FINANSIERAS

Varken de offentliga finanserna eller hushållen ska behöva bära konsekvenserna av en alltför snabbt avvecklad högskattepolitik. Skattesänkningarna i en genomgripande skattereform behöver därför vara fullt ut finansierade. En relativt hög konsumtionsbeskattning var en central del i den senaste skattereformen, men sedan dess har flera sänkningar urholkat beskattningen av skattebasen. Höjda konsumtionsskatter kan därför vara en finansieringskälla i en samlad skattereform, antingen genom att de olika momsnivåerna justeras uppåt något, eller genom att momsen görs mer enhetlig. Det bör också finnas utrymme att höja miljöskatterna ytterligare, och se över dagens undantagsregler och bredda miljöskatterunderlaget, samtidigt som subventioner fasas ut. Några skattebaser som bör beskattas hårdare är till exempel miljöovänliga fordon och kemikalier.

ALLA MÅSTE BIDRA – OCH FÅ DEL AV FÖRDELARNA

Det är avgörande för legitimiteten i en samlad skattereform att alla både bidrar till finansieringen och får del av fördelarna, så att skillnaden i beskattning mellan till exempel löntagare och pensionärer inte ökar. Om konsumtionsskatterna höjs kan det vara rimligt att på andra sätt förbättra ekonomin för de som måste konsumera mycket basvaror, exempelvis genom skattereduktioner för barnfamiljer och höjda bostadstillägg för pensionärer.

Källa: Liberalerna – Politik A-Ö 

Miljöpartiet

Grön skatteväxling ger nya jobb och bättre miljö

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi vill ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänga och köpa nytt. Vår princip är enkel: högre skatt på miljöförstöring, lägre skatt på det som är bra för miljön

Miljöpartiet vill

 • göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland med cirkulär ekonomi,
 • sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring,
 • sänka kostnaderna på det som är bra för miljön, som reparationer, återvinning och second hand,
 • investera i nya stambanor för höghastighetståg, hållbart byggande och förnybar energi samt få bort fossila investeringar och subventioner, och
 • främja ekonomisk jämställdhet och jämlikhet.

Långsiktighet i statens finanser

Miljöpartiet står för ett långsiktigt perspektiv på den ekonomiska politiken. På samma sätt som vi inte vill förbruka naturresurser på ett ohållbart sätt, vill vi inte heller lämna över en ekonomisk skuld till kommande generationer. Vi värnar därför om stabilitet i de offentliga finanserna.

Välfärd utan utsläpp

Miljöpartiet vill ställa om till en ekonomi som tar hänsyn till miljö och människors välbefinnande. Vi vill göra Sverige till världens första välfärdsland fritt från fossil energi, där livskvaliteten är hög och miljöpåverkan låg. Ett land med en cirkulär ekonomi där vi lagar, delar och återvinner mer istället för att slänga och köpa nytt.

Grön skatteväxling

Vi vill fasa ut subventioner till fossil energi. Vi vill göra miljöförstöring dyrare med höjd skatt, som växlas mot sänkt skatt på arbete för att främjar jobb och företagande. Vi kallar det grön skatteväxling.

Lätt att göra rätt

Idag är det ofta dyrt och krångligt att välja det miljösmartaste alternativet. Miljöpartiet vill göra hyrtjänster, begagnatförsäljning och reparationer billigare med ett förslag vi kallar hyber-avdrag på skatten. Så blir det lättare att göra rätt för miljön i vardagen.

Investera i klimatet

Vi vill investera i nya stambanor för höghastighetståg, flerbostadshus i trä, solceller och vindkraft. Det skapar jobb och är klimatsmart.

Vi vill att pensionspengarna flyttas från investeringar i fossil energi. Det ska bli lättare att spara hållbart med gröna sparkonton.

Mer jämställdhet och jämlikhet

Alla mår bättre i mer jämlika samhällen visar forskning. Den ekonomiska politik som vi för i regeringen minskar klyftor och  jämnar ut könsskillnader i inkomst. Vår vision är att varje människa ska vara garanterat ett stöd som går att leva på, oavsett orsak till att hen saknar inkomst.

Källa: Miljöpartiet – Vår politik – Alla frågor A-Ö

Moderaterna

Ekonomi

Ett starkare Sverige börjar med en stark ekonomi och stabila offentliga finanser. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Moderaternas politik. Det är en förutsättning för fler svenska jobb och företag, för en trygg gemensam välfärd och för att Sverige ska stå starkt i en orolig omvärld. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar.

Vi ser tre huvuduppgifter för att stärka den svenska ekonomin: Jobbklyftan mellan inrikes födda och utrikes födda omfattar i dag över 100 000 människor. Den klyftan måste bort och Moderaterna har som mål att börja med att halvera den. Jobbskapandet måste stärkas, fler företag ska kunna växa och anställa – 500 000 nya jobb ska växa fram. Och Sveriges ekonomi måste rustas för att klara nästa kris.

Våra förslag:

 • Bland annat måste bidragens andel av BNP fortsatt minskas för att göra utrymme för satsningar på jobb, trygghet och välfärd.
 • Sänkt skatt för alla som jobbar, med särskild förstärkning för lägre inkomster.
 • Inför ett bidragstak så att alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag.
 • En budget för 2018 som sparar 10 miljarder mer än regeringen så att Sverige står starkt även i framtiden.
 • Nyanlända som kommer till Sverige – och inte arbetar – ska inte automatiskt få tillgång till hela den svenska välfärden.

Skatter

Ett starkt Sverige med trygg välfärd bygger på jobb och ansvar för ekonomin. Vi behöver fler skattebetalare, inte högre skatter. Skattehöjningar gör det mindre lönsamt att gå från bidrag till jobb, att arbeta mer samt dyrare och krångligare att skapa jobb i Sverige. Svensk välfärd ska byggas på arbete, inte bidrag. Har man rätt till bidrag ska man få det. Men varje krona till bidrag till den som kan jobba är en krona som i stället kunde ha gått till skolan, sjukvården, äldreomsorgen och polisen.

Våra förslag:

 • Sänk skatten på arbete, mest för dem med lägre inkomster. För de allra flesta som arbetar heltid innebär vår skattesänkning nära 500 kronor mer i månaden, eller 6 000 kronor mer per år.
 • Sänk skatten för pensionärer så att det lönar sig att ha jobbat. Vi sänker skatten lika mycket som regeringen.
 • Lägre skatt på att jobba mer redan från 64 år.
 • Skatteavdrag för företag som klimatkompenserar.
 • Nej till straffskatter på transporter.
 • Stärk Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete med att bekämpa skattefusk.

Källa: Moderaterna – Vår politik

Socialdemokraterna

Ekonomi

Fler människor i arbete och aktiva insatser mot arbetslösheten går först för Socialdemokraterna. Jobben och ordning och reda i statsfinanserna sätts främst i den ekonomiska politiken.

Socialdemokraterna vill:

 • att investeringar i fler jobb och bättre skola går före fortsatta skattesänkningar
 • att Sverige mellan 2014 och 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU
 • att det finanspolitiska ramverket med mål för den offentliga sektorns sparande och utgiftstak ska förstärkas i enlighet med den breda blocköverskridande överenskommelse som finns på området.

Skatter

För att finansiera det vi tillsammans har nytta av

Socialdemokratins ekonomiska politik syftar till full sysselsättning. Kunskapsresultaten i skolan, fungerande vård, ökad trygghet mot brott och framtidsinvesteringar går före nya skattesänkningar.

Socialdemokraterna vill:

 • att nya resurser till välfärden går före skattesänkningar och skattesubventioner
 • att progressiviteten i skattesystemet vårdas
 • att skatteklyftan mellan ålderspensionärer och löntagare avskaffas
 • att skattefusk och skatteundandragande bekämpas
 • att en blocköverskridande skattereform kommer till stånd

Skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov

Skatter behövs för att kunna finansiera det vi tillsammans har nytta av. Sverige har stora behov av investeringar i järnvägar, vägar, bostäder, utbildning och forskning. Polisen och tryggheten mot brott behöver förstärkas. Insatserna mot skattefusket ska utökas. Den kommunala skatteutjämningen och statsbidragen till kommunsektorn är viktiga för att hålla ned landstings- och kommunalskatterna.

Vi socialdemokrater har som mål att till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Vi vill se en mer rättvis fördelning av skatterna och driva en aktiv jobbpolitik. Vi tycker att det är viktigt att hushållen vet vad som gäller och kan planera sin vardagsekonomi långsiktigt. Därför vill vi behålla jobbskatteavdragen för de flesta inkomster. Även ROT och RUT bibehålls.

Källa: Socialdemokraterna – Vår politik A-Ö

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en pragmatisk syn inom skattepolitiken och ser ingen betydelse att låsa sig vid specifika skattenivåer. Stor försiktighet måste råda på skatteområdet då medborgare aldrig ska beskattas högre än nödvändigt. På längre sikt är det eftersträvansvärt att åstadkomma en sänkning av skattetrycket men skattesänkningar får aldrig ske på bekostnad av välfärden.

På skatteområdet prioriterar Sverigedemokraterna i dagsläget sänkt skatt för pensionärer samt drivit igenom ett femte jobbskatteavdrag.

Det ska löna sig för vanligt folk att jobba och polisen, busschauffören och sjuksköterskan ska alltid känna att deras jobb är viktigt och att vi ser alla de som håller Sverige under armarna. Vi avser inte, att likt allianspartierna komplettera ett femte jobbskatteavdrag med sänkt statlig skatt för de allra rikaste, utan vi vill vara tydliga med att vi riktar skattesänkningarna mot låg- och medelinkomsttagare.

Källa: Sverigedemokraterna – Politik A-Ö 

Vänsterpartiet

Ett rättvist skattesystem – skattesystemet ska inte fördela pengar från fattig till rik

Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som förmår att ge alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi bidrar alla till att göra det möjligt genom att betala skatt, och den allra största delen av staten och kommunernas inkomster kommer från skatter som betalas av människor med vanliga löner. Men vi vill också använda skatterna till att omfördela mellan rika och fattiga. Därför vill vi öka skatterna för de allra rikaste. 8 9

Välfärdsstaten i Sverige byggdes för att samhället i grunden var orättvist – och uppgiften var att göra det mer rättvist. Idag är det, absurt nog, inte längre så. Såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar bär skulden för det. Miljardärer kan betala mindre andel i skatt än vanliga arbetare – och de kan få tillbaka enorma belopp i avdrag. Vi har fått ett skattesystem som är riggat för de rika. Vänsterpartiet är det enda parti som vill ändra på det. Vi anser att välfärdsstaten ska utjämna orättvisor, och att den aldrig ska fördela pengar från folk med vanliga inkomster till rika.

För de med stora förmögenheter vill vi införa en miljonärsskatt, en förbättrad form av förmögenhetsbeskattning. Det ska aldrig vara mer lönsamt att spekulera än att arbeta. Därför bör beskattningen av kapitalinkomster bli progressiv. Pensionärer, sjuka och arbetslösa ska ha samma skattesats som de som arbetar. Principen måste vara lika skatt vid lika inkomst.

En andra punkt är att se över alla de avdrag som omfördelar pengar till de med högst inkomster. Det gäller ränteavdraget, som flyttar många miljarder till dem med högst inkomster. Det gäller också RUTavdraget. Vi vill istället satsa på en utökad hemtjänst för äldre och familjer med särskilda behov. ROTavdrag har gett villaägare möjlighet till privat ombyggnation, nu måste det vara hyresgästernas tur. Vi vill satsa på att upprusta allmännyttan.

En tredje punkt är att sätta stopp för skattesmitare och avancerad skatteplanering. Denna yttersta och illegala form av fördelning från fattig till rik har länge utförts av samhällets rikaste skikt med hjälp av finansrådgivare och banker. Nu har en rad avslöjanden lett till att denna ljusskygga verksamhet hamnat i öppen dager, men nätet kring skattesmitare bör stramas åt. Sverige bör satsa större resurser på att återfinna de enorma summor som försvunnit via smitning. De institut och banker som återkommandedeltagit i sådan aktivitet ska få sitt tillstånd indraget. Kriminalitet ska inte vara en framgångsväg.

Som fjärde punkt kräver vi att kampen mot svartjobb och löne- och social dumpning prioriteras mycket högre. I dag konkurrerar oseriösa arbetsgivare genom att varken betala skatt eller följa de fackliga avtal som gäller på svensk arbetsmarknad. Så slås seriösa arbetsgivare ut och otryggheten ökar för de anställda. Vi menar att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska kollektivavtal. Vi accepterar heller inte att arbetare från andra länder utnyttjas till halva lönen, eller mindre, av oseriösa arbetsgivare. Vi ställer aldrig arbetare mot arbetare. Därför vill vi som parti prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Då stärker vi också den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför kräver vi att kollektivavtal ska gälla vid all offentlig upphandling i Sverige. Sverige ska konkurrera med kompetens, innovationer, nytänkande och teknikutveckling på en jämlik och schysst arbetsmarknad, inte med lönedumpning, skattefusk och svartjobb.

Källa: Valplattform 2018