Val 2018: Bostäder

Svenskar i Världen arbetar för att det ska bli lättare för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet, bland annat genom att göra det lättare för er att ta reda på vad riksdagspartierna tycker i olika frågor. Därför har vi gått igenom partiernas valplattformar, och sammanställt citat från dessa om specifika frågor som vi tror kan vara viktiga för utlandssvenskar, eller bara viktiga för den som så småningom kommer att flytta hem till Sverige igen. På det sättet gör vi det enklare för dig som väljare att jämföra partiernas politik. På den här sidan presenterar vi partiernas syn på bostäder och bostadsmarknaden.

Centerpartiet

En förutsättning för tillväxt och möjligheten att leva i hela landet är att människor har någonstans att bo. Alltför omfattande regleringar av byggande och uthyrning har gjort det dyrt att skaffa bostad. En snabb uppgång av svenskarnas skuldsättning, underblåst av skenande bopriser i storstäderna, har ökat på obalanserna och riskerna i ekonomin. Men på andra platser i Sverige byggs det inte alls, trots bostadsbrist. En rad regler hindrar byggandet i attraktiva områden på landsbygden, vilket i sin tur hämmar utvecklingen utanför städerna. För att skapa fler platser för attraktiva bostäder krävs bland annat mer byggbar mark, att antalet riksintressen minskas och att strandskyddsreglerna reformeras.

Källa: Valplattform 2018

Kristdemokraterna

Bostad
Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist. Folk behöver olika boenden under olika delar av sitt liv. Det saknas idag billiga bostäder i Sverige, men vi har också ett kraftigt underskott av villor. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Vi vill också stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. Delar av en villa eller lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt. Det skulle snabbt skapa många nya bostäder och inte minst hjälpa unga att få en bostad.

Bostadsbidrag
Bostadsbidrag kan sökas av personer mellan 18 år 28 år, av hushåll med barn som bor hemma och hushåll med umgängesrättsbarn. (Bidraget bestäms av bostadskostnaden, bostadsytan, hushållets inkomst och antalet barn.) Tack vare Kristdemokraterna har ersättningen till de mest ekonomiskt utsatta familjerna och unga vuxna höjts. Vi vill ytterligare höja bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi.

Källa: Kristdemokraterna – Politik A-Ö

Liberalerna

Fler bostäder och bättre marknad

Frihet är att sätta nyckeln i låset till första egna lägenheten. I dag är det för krångligt och svårt att hitta någonstans att bo. Det saknas bostäder – och marknaden fungerar dåligt. Vi vill förenkla regler och öka konkurrensen i byggsektorn.

Vår politik

 • Förenkla bostadsbyggandet. Friare regler och snabbare processer leder till fler och billigare bostäder.
 • Inför ett skattegynnat bosparande till den som vill spara till sin första egna bostad.
 • Slopa de dyra och ineffektiva byggsubventionerna, och ge i stället mer pengar till hushåll med låga inkomster.
 • Tillåt fri hyressättning i nybyggda hyreshus. I äldre hyreshus ska läget kunna påverka hyran mer än i dag.

ÖPPNA BOSTADSMARKNADEN FÖR FLER

Det är svårt att komma in på bostadsmarknaden, och problemet blir bara värre. Det är också mycket dyrare att bygga hus i Sverige än i våra grannländer. Det visar att systemet inte fungerar. Vi vill öppna bostadsmarknaden, förenkla reglerna och öka konkurrensen. Då kan fler få plats och fler hus kan byggas.

FRIARE REGLER GER FLER BOSTÄDER

Att bygga bostäder är en krånglig och utdragen process. Vi vill fortsätta förenkla byggreglerna och ta bort onödig byråkrati som försenar byggandet. Överklagandeprocessen ska förkortas. Fler enklare om- och tillbyggnader ska kunna göras utan bygglov.

BOSPARANDE TILL FÖRSTA EGNA BOSTADEN

Vi vill göra det lättare att spara ihop pengar till kontantinsatsen till den första egna bostaden. Därför vill vi införa ett skattegynnat bosparande. Det skulle betyda mycket för att minska klyftorna på bostadsmarknaden och göra att fler har råd att köpa en bostad, både unga och andra.

STÖDET SKA GÅ TILL DIG SOM BOR – INTE TILL BYGGBOLAGEN

Det är viktigt att alla har möjlighet att bo någonstans, även den som har svag ekonomi. Men att hälla dyra subventioner på kommuner och byggare är helt fel metod. Då hamnar stödet i fickorna på byggbolagen, inte hos den som behöver pengarna. Vi slopar byggsubventionerna, och höjer i stället bostadsbidragen till barnfamiljer och bostadstilläggen till pensionärer.

MER KONSUMENTMAKT PÅ HYRESMARKNADEN

Vi vill att du ska få mer makt över ditt boende. Du som är hyresgäst ska få större möjlighet att påverka innehållet i ditt hyreskontrakt och på så sätt påverka din hyra. Det är rimligt att hyresrätter i attraktiva lägen har högre hyra. För den som flyttar in i ett helt nybyggt hus ska fri hyressättning tillåtas, men under hela perioden som hyresgästen bor kvar ska hen ha ett starkt besittningsskydd och skydd mot oförutsägbara hyreshöjningar.

FLER ÄGARLÄGENHETER

Ägarlägenheter är en ny boendeform som gör att det kan bli mer mångfald på bostadsmarknaden. Vi vill få ett mer blandat bostadsbestånd, till exempel i gamla miljonprogramsområden där det i dag bara finns hyresrätter. Därför vill vi att det ska vara möjligt att omvandla enstaka hyresrätter till ägarlägenheter, medan andra hyresgäster kan fortsätta hyra av hyresvärden.

Källa: Liberalerna – Politik A-Ö 

Miljöpartiet

Alla behöver någonstans att bo. Sverige ska fortsätta ha en ambitiös och grön bostadspolitik. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Miljöpartiet vill

 • bygga fler bostäder som fler har råd med,
 • bygga mer klimatsmart och mer i trä, minst vartannat flerbostadshus,
 • bygga bort segregation med blandade upplåtelseformer och mer blandad bebyggelse,
 • göra fler områden attraktiva med utbyggd kollektivtrafik.

Alla behöver ett hem
Trots att det byggs mer idag än vad det gjort på länge så råder det fortfarande bostadsbrist på flera håll i Sverige. Miljöpartiet jobbar för att alla ska ha rätt till, och ha råd med, en bostad. I regeringen har vi infört ett investeringsstöd, som gör att staten är med och betalar de som bygger bostäder, i utbyte mot att de lovar lägre hyror.

Hemlöshet ska bekämpas oavsett orsak och varifrån den som lever i hemlöshet kommer.

Fler bostäder för studenter
Att inte hitta en bostad ska aldrig behöva vara en anledning till att en student måste tacka nej till sin utbildning. Studenter behöver bostäder till rimliga kostnader. Med Miljöpartiet i regering byggs det fler studentlägenheter

Klimatsmarta hem
Byggsektorn behöver ställa om. Idag står den för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Miljöpartiet har länge drivit att det ska ställas höga miljö-, energi- och klimatkrav vid både nybyggen och renovering. Vi börjar få gehör nu.

Vi vill också bygga mer i trä. Trähus är mer klimatsmarta än betonghus. Träd binder koldioxid, tillverkning av betong skapar utsläpp. När råvarorna, skogen, finns lokalt bidrar vi också till en levande landsbygd.

Det som byggs ska också hålla högre kvalitet än idag. Vi vill ha fler hus som byggs för att enkelt kunna byggas om, det är bra för både människa och miljö.

Mer blandade områden
Vi vill bygga bort segregation. Bygg fler billiga hyresrätter  i villaområden – och bygg fler bostadsrätter och småhus i områden där de flesta bor i hyresrätt idag.

Attraktiv kollektivtrafik
Områden med bra kollektivtrafik blir mer attraktiva att bygga i. Därför är Miljöpartiets storsatsningar på att bygga ut spårvägar, tunnelbana, pendeltåg och bussar även en viktig del av vår bostadspolitik.

Källa: Miljöpartiet – Vår politik – Alla frågor A-Ö

Moderaterna

Fler måste få sin första bostad och den akuta bostadsbristen måste bekämpas. Därför måste bostadsbyggandet öka kraftigt och det befintliga bostadsbeståndet nyttjas bättre. Moderaterna arbetar för en bostadsmarknad där ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av att det inte går att hitta boende.

Våra förslag:

 • Ytterligare reformer och förenklingar i plan- och bygglagen.
 • 20 000 nya studentbostäder till 2020 genom bl.a. förenklade byggregler och ökad marktillgång nära universiteten och högskolorna.
 • Flexiblare bullerregler och strandskydd samt tydliga tidsgränser för kommuner och övriga myndigheter för planering och byggnation av bostäder.

Källa: Moderaterna – Vår politik

Socialdemokraterna

Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar nu ytterligare när befolkningen växer snabbt. Den hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!

Socialdemokraterna vill:

 • genomföra en ny byggoffensiv och se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030
 • vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen
 • förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen
 • föra en tydligare markpolitik, både från stat och kommun.

Det måste byggas fler bostäder

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången till bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt.

Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende och studenter har problem att få bostad på studieorten.

Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan tillträdandet haft bostadspolitiken högt upp på dagordningen.

Just nu genomförs den största statliga bostadssatsningen på 20 år. Byggandet av flerbostadshus är på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. Runt 6 miljarder kronor satsas årligen från och med 2017 på fler och bättre hyresrätter. Det är en större investering, bara under ett år, än vad den moderatledda regeringen lyckades åstadkomma under hela den föregående mandatperioden.

Källa: Socialdemokraterna – Vår politik A-Ö

Sverigedemokraterna

Under lång tid har det saknats framförhållning i bostadspolitiken och den viktigaste orsaken till bostadsbristen ligger i en misslyckad migrationspolitik. Antalet otrygga och utsatta områden i Sverige ökar, bostadsområdena blir allt mer trångbodda och segregationen breder ut sig. Den allvarliga bostadsbristen har främst drabbat nybildade familjer, studenter och unga som söker sin första bostad. Samtidigt har det blivit svårare att finansiera sitt boende på grund av nyproduktionens höga hyror och marknadens prisutveckling. Sverigedemokraterna ser ett behov av långsiktig planering för tillgång till bostäder, regelförenklingar inom byggprocessen och samspel med infrastrukturen. Vidare behövs breda åtgärder för att aktivera flyttkedjan. Här är samtidigt en trygg boendemiljö, gemenskap och kultur viktiga delar och den estetiska utformningen av bostäderna binder samman dessa och skapar en hållbar helhet. Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför:

 • Skapa rörlighet på bostadsmarknaden genom en särskild, avdragsgill sparform för bostadssparande och ett förenklat regelverk för uthyrning av delar av privatbostäder
 • Aktivera flyttkedjan genom ett stimulansbidrag för studentbostäder och olika typer av boenden för äldre
 • Avskaffa anvisningslagen och ge bostadsrättsföreningar möjlighet att neka kommuner som medlemmar
 • Stödja kulturell planering så att bostadsområden utformas i traditionell byggnadsstil på ett hemtrevligt, barnvänligt och tryggt sätt

Källa: Valplattform 2018

Vänsterpartiet

Alla människor behöver någonstans att bo. Tak över huvudet, värme och skydd när det är kallt eller regnar, utrymme att ha sina saker. Men också plats att förverkliga sina drömmar, en lugn plats att göra läxor eller bara ta det lugnt efter jobbet. Idag är det många som inte kan flytta hemifrån eller skaffa större bostad när de bildar familj. Eller så tvingas de starta sina unga liv med att belåna sig långt över vad de klarar av. Bostadsmarknaden präglas av brist, enorma kostnader och stora risker. Bakgrunden är många år av slapphänt politik och misslyckat marknadstänkande. Nu behöver vi ta makten över Sveriges byggande. Det viktigaste är att vi bygger hyresrätter som folk har råd att bo i. Det är helt orealistiskt att tro att treor som kostar 15 000 kronor i månaden är lösningen på den bostadsbrist vi ser idag. Alla partier säger att det behövs fler bostäder, men de vägrar att sätta den press på byggföretag och fastighetsägare som krävs för att få ned hyrorna. Vänsterpartiet vill både se till att alla kommuner där det råder bostadsbrist bygger och att det finns ett statligt byggbolag som kan pressa priserna. Vi kopplar investeringsstöd till hyresnivån. För att vi ska ha möjlighet att planera goda, moderna bostäder och stadsdelar behöver vi tillsammans äga en stor allmännytta. Städer med stor allmännytta har störst möjlighet att bygga efter behov, att bygga jämlika integrerade bostadsområden och till prisnivåer de flesta kan klara av. Därför vill vi se ett stopp för utförsäljningar av allmännyttan. Istället vill vi använda vår gemensamma bostadsresurs mer aktivt. Det behöver särskilt byggas hyresrätter med rimliga hyror i rika överklassområden, så att hela staden öppnas upp för alla oss med låga och normala inkomster. Vi vill därför införa förmånliga statliga lån för byggande av fler hyresrätter till rimliga hyror. Hyresgästers ställning måste stärkas. Bland annat behöver vi få större makt över hyresnivåerna vid renoveringar. Ingen ska behöva flytta eller bli bostadslös för att hyran blir för dyr. Vi måste förhindra bostadsbubblor som medför tragedier för enskilda och hotar hela Sveriges ekonomi. De ekonomiska krascher vi sett har bakgrund i extrem belåning – antingen är det staten som lånat för mycket, eller så är det privatpersoner. I Sverige är statens ekonomi i ordning. Men vi är ett av de länder där människor har belånat sig mest – och uppmuntrats till det genom en kombination av brist på bostäder, ombildningar till bostadsrätter och frikostiga ränteavdrag. Får Sverige en bostadskris kommer hela ekonomin i fara. Det behövs ett robust program för att minska riskerna innan det är för sent. Ränteavdragen måste trappas ned och ett tak införas för hur stora ränteavdrag som får göras. De med högst inkomster ska inte gynnas. Människor ska inte behöva försätta sig i stor ekonomisk risk för att få någonstans att bo. Människor behöver tak, inte lån över huvudet.

Källa: Valplattform 2018