Försäkring

I Sverige är vi vana vid att ha ett starkt socialt skyddsnät via staten och bra försäkringar, till skillnad från många andra länder, där man kanske förlitar sig mer på familjen. När du ska flytta utomlands behöver du ta reda på vad som gäller med din socialförsäkring och andra aspekter som gör att du kan känna dig trygg, så-som arbetslöshetsersättning och sjukvård. Din partner som har kontrakt på utlandsuppdraget är säkerligen försäkrad, men det innebär inte att du är medförsäkrad. Det kan bero på din partners anställningsförhållanden. Ta därför reda på vad som gäller för dig och om ni har barn som ska följa med.

Socialförsäkring

Det är bosättning och/eller arbete, inte medborgarskap, som i huvudsak avgör om du är försäkrad och har rätt till lagstadgade förmåner vad gäller socialförsäkring. Så länge du bor och arbetar i Sverige omfattas du av det svenska socialförsäkringssystemet. Huvudregeln är att du vid flytt utomlands ska lämna den svenska socialförsäkringen och träda in i det nya landets socialförsäkring från första dagen. Inom EU och EES-avtalets länder finns regler som gör det möjligt att flytta inom området och behålla intjänade socialförsäkringsförmåner och att även få rätt till sådana i det nya landet. Utanför EU-området har Sverige sociala konventioner med vissa länder som gör det möjligt att omfattas av bosättningslandets lagstiftning. Se Skatteverkets rättsliga vägledning om socialförsäkringskonventioner om du vill ha mer information om gällande konventioner.

Som medföljare rekommenderar vi dig att kontakta Försäkringskassan för att kontrollera om du omfattas av svensk socialförsäkring eller inte. Se även över vad som gäller för barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapeng. Observera att du är skyldig att anmäla att du lämnar Sverige om tiden i utlandet överstiger mer än ett års tid. Läs avsnittet om Folkbokföring.

Arbetslöshet

Huvudregeln för arbetslöshetsförsäkring är att man är försäkrad i det land man arbetar. Om du som medföljare inte kommer att arbeta bör du ändå inte gå ur din a-kassa i Sverige, om du vet med dig att du ska vara borta en kortare tid, eftersom du kan behöva kvarstå i a-kassan när du kommer hem till Sverige. Hör med just din a-kassa vad som gäller för dig. Om du ska vara borta mer än ett år behöver du med största sannolikhet träda ur a-kassan.

Sjukvård

Se till att du är inskriven i det nya landets socialförsäkringssystem, om sådant finns. Standarden på vård varierar mellan länder och det kan oftast bli nödvändigt att teckna en privat försäkring som ger utökat skydd och tillgång till den vård man är van vid. Om du inte får en privat sjukvårdsförsäkring via din partners utlandskontrakt bör du säkerställa detta via en egen försäkring.

Innan du flyttar utomlands är det viktigt att du tänker igenom din situation, ifall du har någon fysisk eller psykisk ohälsa. Klarar du av att bo utomlands i en ny miljö, långt borta från det du är van vid? Om du väldigt gärna vill flytta med din partner utomlands, se då till att du kommer ha möjligheten att få den hjälp som du behöver för att trivas och må bra (t ex medicinering, läkarvård eller eventuell samtalsterapi).

Dödsfall

En svensk medborgare som avlider utomlands och inte är folkbokförd i Sverige vid dödsfallet, har ingen automatisk rätt att gravsättas på någon av de allmänna begravningsplatserna i Sverige. Tillgången på gravplats är i första hand avgörande om begravningshuvudmannen (oftast Svenska kyrkans församling och pastorat) kan medge detta. Om personen vid dödsfallet inte är folkbokförd i Sverige måste tjänster som till exempel transporter, kremering och gravplats bekostas av dödsboet. Detta gäller oavsett om personen tidigare varit folkbokförd i Sverige och då betalat begravningsavgift. Som huvudregel är det kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan som ska besluta om vilka avgifter som ska tas ut i samband med gravsättning av en person som vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige. Begravningsavgiften, som betalas tillsammans med inkomstskatten i Sverige, täcker kostnad för gravsättning av personer som är folkbokförda i Sverige. Så snart som en person åter flyttar till Sverige och har blivit folkbokförd igen så har man rätt till gravsättning i Sverige. På Svenskar i Världens webbplats finns det mer samlad information om begravning. Hör med din partner om vilken försäkring vid dödsfall som ingår i utlandskontraktet för hela familjen, det vill säga inte bara om det finns livförsäkring för din partner och om det ingår efterlevandeskydd utan om det även ingår transport av stoftet till Sverige och om begravningen som sådan ingår (kremering, gravsättning och gravplats etc).