Partierna svarar

Vad vill partierna driva för politik för utlandssvenskar på EU-nivå?

Frågorna berör de sakfrågor som upplevs som hinder av många utlandssvenskar. Utöver dessa har vi ställt öppna frågor där partierna fått chansen att utveckla sina specifika ideologiska ingångar. Vi har också ställt en fråga kopplad till Brexit.

FRÅGA 1: HUR VILL NI FÖRBÄTTRA VILLKOR FÖR SVENSKAR I UTLANDET? 

Centerpartiet: Fredrick Federly, Europaparlamentariker
Vi har drivit en rad frågor för att underlätta för utlandssvenskar. Exempel på det är att göra det lättare att hyra ut en bostad som man har kvar i Sverige. Förenkla anhöriginvandring för den som mött kärleken utomlands. Göra det möjligt att ansöka om pass elektroniskt med mera. Vi vill också att SINK-skatten ska sänkas så skattesituationen blir jämförbar med de grupper som är bosatta i Sverige.

Kristdemokraterna:
EU bör intensifiera arbetet på de områden där utmaningarna är gränsöverskridande och påverkar alla medborgarna inom unionen. Frågor som rör miljö, terrorbekämpning och handel bör prioriteras inom EU-samarbetet.  Att EU:s yttre gräns skyddas samtidigt som vi slår vakt om den fria rörligheten inom unionen är en angelägenhet för alla. Exempelvis måste arbetet med att förverkliga den inre marknaden för tjänster påskyndas. Kristdemokraterna vill även sänka SINK-skatten till 20 procent, från nuvarande 25 procent. Därutöver anser vi att Sverige bör bli bättre på att ta tillvara de kontaktnät, kunskaper och erfarenheter som återvändande utlandssvenskar kommer tillbaka med. En förbättrad återvändandeprocess för utlandssvenskar gynnar inte bara den enskilde utan även Sveriges konkurrenskraft i världen. För Sveriges ekonomi är det oerhört viktigt att talanger kommer tillbaka och stannar i Sverige.

Liberalerna: Karin Karlsbro, Kandidat inför EU-valet
Liberalerna bejakar en globaliserad värld där avstånden kortas. Vi 
vill därför göra det enklare att flytta, bo och arbeta utomlands 
genom att minska byråkratin och se till att välfärdssystemen fungerar 
effektivt för dig som flyttar mellan olika länder.

Liberalerna vill därför sänka SINK-skatten, harmonisera reglerna för 
företag inom EU, göra det enklare att rösta från utlandet och arbeta 
för en svensk skola i världsklass – även i andra länder.

Miljöpartiet: Annica Hjerling, Valledare
För Miljöpartiet är fri rörlighet för människor en viktig fråga ur flera aspekter och det finns många positiva värden av att många svenskar bor och är verksamma i olika delar av världen. Det är viktigt att människor kan flytta till och från Sverige och Miljöpartiet tycker självklart att det ska vara smidigt att flytta tillbaka till Sverige för de som vill det. Information från myndigheter ska vara tydlig och konsekvent. 

Moderaterna: Tomas Tobé, Kandidat inför EU-valet
Utlandssvenskarnas skiftande erfarenheter och kunskaper utgör en stor resurs. Moderaterna vill skapa trygga och rättvisa villkor även för dig som bor utomlands. Till exempel driver vi på för sänkt SINK-skatt. Vi vill också säkerställa att IB-elevers tillträde till svenska högskolor och universitet inte försvåras. En annan viktig fråga är att det ska vara lätt att komma hem. Den dag man vill flytta tillbaka till Sverige ska välfärden fungera och polisen ska ha tillräckliga resurser.

Socialdemokraterna: Lena Rådström Baastad, Partisekreterare 
Rent allmänt vill vi göra det enklare för människor att bo och arbeta i ett annat land under kortare eller längre perioder. Inom Norden pågår sedan länge ett omfattande arbete på många områden för att harmonisera våra lagstiftningar och göra det lättare att flytta mellan länderna. Det är viktigt inte minst för gränspendlare. Även inom EU pågår ett arbeta för att harmonisera lagstiftningarna inom bland annat det sociala området inklusive regler inom arbetsmarknaden. Utanför EU är det naturligtvis svårare eftersom man då måste träffa bilaterala avtal med berörda stater. Men även det är ett arbete som fortskrider alltjämt. Sverige har i dag många avtal med andra länder som berör exempelvis beskattning och pensionsregler m.m

Sverigedemokraterna: Jessica Stegrud, Kandidat inför EU-valet
Svenskar reser allt mer och både bor och och vistas tidvis utomlands. Den inre rörligheten – möjligheten att resa till och bo i andra EU-länder – skall vara enkel för laglydiga EU-medborgare men desto svårare för brottslingar och visumlösa. Vi anser att säkerhet och bekämpning av terror, organiserad brottslighet och islamisering bör vara prioritet för det europeiska samarbetet.

För övrigt tror vi att en allt mer maktfullkomlig byråkrati i Bryssel undergräver det demokratiska förtroendet och ävenleder till mer polarisering och motsättningar. Vi vill vända trenden. Flytta tillbaka makt från Bryssel till Sverige och fokusera på den inre marknaden och förenklat handelsutbyte. Samarbeten kring gränsöverskridande frågor så som terror-/brottsbekämpning, säkerhet och klimat är bra, andra frågor som tex arbetsmarknadens lönevillkor och föräldraförsäkringar anser vi skall bestämmas av medlemsländerna själva.

Vänsterpartiet: Olle Svahn, Politisk sekreterare 
Vänsterpartiet vill att EU skriver in i fördragen att schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter värderas minst lika högt som den fria rörligheten för tjänster och kapital, ett så kallat socialt protokoll. Ett socialt protokoll som gör att respekt för kollektivavtal och lagar som skyddar arbetstagare blir ett villkor för arbetskraftens rörlighet, något som skulle vara bra för jämlikheten i Europa och för alla svenskar och européer.

FRÅGA 2: HUR KAN BREXIT KOMMA ATT PÅVERKA SVENSKAR I UTLANDET?

Centerpartiet: Fredrick Federly, Europaparlamentariker
Brexit kommer att påverka såväl svenskar i utlandet som brittiska medborgare bosatta i EU. Men det är viktigt att vi försöker se till så att övergången går så smidigt som möjligt genom att anpassa regelverk till den nya situationen, och det kommer även Storbritannien att behöva göra. Vi ser det som viktigt att det även fortsatt ska finnas goda relationer mellan EU och Storbritannien, liksom mellan Sverige och Storbritannien. Det är därför avgörande hur Brexit genomförs, om det sker med ett avtal eller ej. Vi menar att en hård Brexit inte vore bra ur ett svenskt perspektiv.

Kristdemokraterna:
Brexit kommer främst att påverka de ca 100 000 svenskar som bor i Storbritannien. Efter landets utträde menar Kristdemokraterna att en fortsatt nära relation till Sverige och EU är ytterst önskvärt. Sverige bör i EU verka för att säkerställa deras trygghet, när det gäller exempelvis uppehållstillstånd och pensioner.

Liberalerna: Karin Karlsbro, Kandidat inför EU-valet
Oerhört, framförallt för de svenskar som bor i Storbritannien. Det 
kommer att bli svårare att resa till och från Storbritannien, 
ekonomin kommer att påverkas negativt och utbytet kommer att minska.

Få händelser har så tydligt visat på alla fördelar med 
EU-medlemskapet som den tråkiga process genom vilken Storbritannien 
nu avser att lämna EU. I Europaparlamentet har liberalerna arbetat 
för att försvara svenskars och andra EU-medborgares intressen i 
Storbritannien även efter Brexit men vi har även varit pådrivande för 
att EU-samarbetet nu fördjupas istället för att försvagas efter det brittiska utträdet.

Miljöpartiet: Annica Hjerling, Valledare
Regeringen kommer att lägga fram förslag på lagstiftning så att Svenskar i Storbritannien ska kunna fortsätta få ersättning från de sociala trygghetsystemen som pensioner, föräldrapenning, sjukersättning och arbetslöshetsersättning. Kostnader för vård kommer, under en övergångsperiod, delvis att täckas på samma sätt som inom EU, så att människor som påbörjat en vårdinsats i Storbritannien inte kommer ikläm. Mer information finns på regeringens hemsida.
Svenskar som bor i Storbritannien behöver ansöka om permanent uppehållstillstånd för EU-medborgare. Mer information finns på svenska ambassadens hemsida.

Moderaterna: Tomas Tobé, Kandidat inför EU-valet
Moderaterna är måna om att Sverige ska arbeta för att EU fortsatt har nära och goda relationer med Storbritannien, även efter utträdet. Det vore illa om Brexit-processen ledde till att öka splittringarna inom EU eller att Storbritannien kastades ut med huvudet före. Då skulle det också bli svårare för svenskar att bo, arbeta och studera utomlands.

Socialdemokraterna: Lena Rådström Baastad, Partisekreterare
Om det avtal som nu finns på bordet godkänns kan svenskar fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien i stort sätt oförändrat. Vid ett avtalslöst utträde är det mer ovisst och mycket upp till Storbritannien, men regeringen har föreslagit åtgärder för att bl.a. mildra konsekvenserna på det sociala området.

Sverigedemokraterna: Jessica Stegrud, Kandidat inför EU-valet
Det återstår att se hur Brexit faller ut, men det finns naturligtvis en risk både att enskilda påverkas och att det finns intressen inom EU-byråkratin som vill straffa det brittiska folket för deras val. Sverigedemokraterna kommer utan prestige verka för fortsatt goda relationer och förutsättningar till handel och utbyte i övrigt mellan Storbritannien, Sverige och EU, så att eventuella negativa konsekvenser undviks.

Vänsterpartiet: Olle Svahn, Politisk sekreterare 
Framförallt påverkas givetvis de svenskar som bor i Storbritannien eller ofta reser till och från Storbritannien. På vilken sätt är fortfarande oklart, eftersom vi ännu inte vet hur Storbritanniens relation med EU kommer att se ut i framtiden.

FRÅGA 3: VAD VILL NI GÖRA FÖR ATT ÖKA SVENSKARNAS ENGAGEMANG I EUROPAVALET?

Centerpartiet: Fredrick Federly, Europaparlamentariker
Årets val till Europaparlamentet är viktigt. Precis som riksdagsvalet kommer det handla mycket om värderingar. Vi ser det som en viktig uppgift att stå upp för frihet, rörlighet och grundläggande liberala värderingar. Populismen har vuxit sig starkare de senaste åren, och det är helt avgörande att visa på en väg framåt och bidra till mer framtidstro. Den här värderingsdebatten tillsammans med de stora negativa konsekvenserna av Brexit tror vi kan skapa ett ökat engagemang för EU-frågorna. De prognoser vi hittills sett visar att sannolikheten att vi får ett ökat valdeltagande är ganska stor. Och det är i så fall mycket glädjande. 

Kristdemokraterna:
Vi politiker, men även journalister, måste bli bättre på att löpande kommunicera arbetet i EU och vår EU-politik, även när det inte är val till Europaparlamentet.
Kristdemokraterna vill även komma bort från diskussionen om EU utifrån två ytterlighetspositioner. Där den ena inte ser någon bortre gräns för vad som kan beslutas om i Bryssel och där den andre ser varje EU-beslut som ett hot mot Sverige som nation. Vi förstår EU:s betydelse men menar också att unionen inte är svaret på alla utmaningar som Sverige ställs inför.

Liberalerna: Karin Karlsbro, Kandidat inför EU-valet
Genom att göra valet relevant och lättbegripligt. Liberalerna kommer 
att driva en engagerad och intensiv valrörelse som handlar om hur 
viktigt EU-samarbetet är i både stort och smått. Vi ser att 
svenskarna gillar EU, och det man uppskattar mest är att kunna resa, 
plugga och jobba i hela Europa. Vår kampanj kommer att fokusera på de 
värderingar som har byggt det europeiska samarbetet, och vilka 
viktiga friheter som hotas av högernationalister och populister idag. 
Det tror vi engagerar svenskar, även de som bor i utlandet.

Miljöpartiet: Annica Hjerling, Valledare
Vi kommer att driva en valkampanj som lyfter fram EU:s stora betydelse för Miljöfrågor, Demokrati och mänskliga rättigheter i världen och hur viktigt det är att EU står upp för öppenhet och att människor och idéer får röra sig fritt. 

Moderaterna: Tomas Tobé, Kandidat inför EU-valet
Vi vill driva en tydlig europavalskampanj som berättar om varför EU behövs. EU ska ägna sig åt de problem som kräver gemensamma lösningar. Det handlar om en ordnad migrationspolitik, att hejda klimatförändringarna och att sätta stopp för  gränsöverskridande brottslighet såsom terrorism och utländska stöldligor.

Socialdemokraterna: Lena Rådström Baastad, Partisekreterare
Vi kommer ta kampen mot de högerextrema krafter som runt om i Europa utmanar vårt EU-samarbete,  byggt på demokrati, yttrandefrihet och rättsstatens principer. Det tror vi är en fråga som engagera svenskar var de än befinner sig.

Sverigedemokraterna: Jessica Stegrud, Kandidat inför EU-valet
Ett övergripande problem med EU är att beslut ofta tas långt från medborgarna, genom processer som även av de välinsatta upplevs som krångliga och svårgenomlysta. Det bidrar till ett svagt engagemang för EU-politiken. Vi vill i grunden reformera EU och återföra makten närmare nationalstaterna och medborgarna. Vi vill demokratisera EU-institutionerna, framför allt genom ökad transparens och utökad offentlighetsprincip. EU’s makt och befogenheter skall vara begränsade och främst gälla områden så som yttre säkerhet och terrorbekämpning, Genom att i högre grad koncentrera EU:s makt till verkligt gränsöverskridande frågor kan medborgarnas engagemang stärkas. Utsikterna att få bredare politiskt stöd för att reformera EU ser unikt goda ut inför EP-valet, vilket vi thoppas kommer kommer leda till ett till större engagemang för valet och vår valrörelse.

Vänsterpartiet: Olle Svahn, Politisk sekreterare 
Vänsterpartiet går till val på ett mer jämlikt EU som sätter stopp för rasismen och nationalismen och sätter klimatet i främsta rummet. Vi vill att makten ska komma närmare folket, och att EU ska bli mer demokratisk och mer transparent. Vi vill öka engagemanget för EU-valet genom vår politik som vi vet engagerar och genom att visa att det spelar roll vilket parti man röstar på.

FRÅGA 4: DRIVER NI NÅGON SPECIFIK FRÅGA SOM KAN ANSES VARA AV VIKT FÖR SVENSKAR I UTLANDET?

Centerpartiet: Fredrick Federly, Europaparlamentariker
Kopplat till Europavalet är det viktigt att stå upp för rörligheten inom EU och en fungerande arbetsmarknad. Givetvis är också miljö- och klimatfrågorna av stor betydelse, liksom frågor om sund och säker mat. Sedan finns en rad frågor som behöver tas om hand nationellt. Förutom det vi redan nämnt under fråga ett så kan man lägga till att Centerpartiet vill göra det lättare att fastställa föräldraskap för svenska par som får barn utomlands. Äldre utlandssvenskar är ofta oroliga för att inte kunna begravas i Sverige. Vi vill möjliggöra förhandsbesked från församlingarna och utreda hur frågan om begravningsavgift kan lösas.

Kristdemokraterna:
Som nämnt ovan så driver Kristdemokraterna en sänkning av SINK-skatten och att det ska vara lätt för utlandssvenskar att återvända.
Det ska vara tryggt och välkomnande, men också praktiskt möjligt och enkelt att flytta hem till Sverige för den som vill göra så. Här menar Kristdemokraterna att det behövs förbättringspotential på flera områden. Ett viktigt led i detta arbete är att ta tillvara den kompetensen som har inhämtats av svenskar i utlandet i form av utbildning och yrkeserfarenheter från annat land. En snabb och effektiv validering av dessa kunskaper och kompetenser gynnar samhället och underlättar för den enskilde. Vi menar också att Arbetsförmedlingarna måste bli bättre på att se den kompetens som finns hos personer med examen eller yrkeserfarenhet från andra länder. 

Liberalerna: Karin Karlsbro, Kandidat inför EU-valet
Flertalet. Liberalerna är Sveriges mest EU-positiva parti. Vi vill 
införa euro i Sverige, satsa på sammanlänkad järnväg i Europa och 
driva en ambitiös klimatpolitik inom unionen. Flera svenskar vill gå 
i pension i andra EU-länder, de måste de fortsatt kunna göra och då 
behöver vi satsa på ett Europa som präglas av öppna och liberala 
värderingar.

Miljöpartiet: Annica Hjerling, Valledare
Miljöpartiet vill ge anhöriginvandrare till svenska medborgare rätt till etableringsinsatser. Miljöpartiet har i regeringsställning satsat på att förbättra arbetet med validering av utländsk utbildning och kompetens. 

Moderaterna: Tomas Tobé, Kandidat inför EU-valet
Vi har bland annat föreslagit utökade öppettider för röstning på svenska ambassader och konsulat, förbättrad information till utlandssvenskar om reglerna för att få rösta och att utlandsmyndigheterna ska ha ett högt valdeltagande som en prioriterad uppgift. Det är återigen aktuellt inför europavalet.

Socialdemokraterna: Lena Rådström Baastad, Partisekreterare
Fler jobb med schyssta och rättvisa villkor, klimatfrågan och kampen mot högerextremism är alla exempel på frågor som når utanför nationsgränser där EU-samarbetet är viktigt. Det påverkar även svenskar som bor utomlands.

Sverigedemokraterna: Jessica Stegrud, Kandidat för EU-valet
De viktigaste frågorna, som präglar den politiska debatten oavsett i vilket medlemsland man befinner sig i, rör idag återupprättandet av EU:s yttre gränser och hur vi kan möta yttre och inre hot mot säkerheten och friheten i Europa. De är, tillsammans med minskad makt i Bryssel, arbete mot korruption/slöseri med resurser och samt bantad EU-budget, områden som står högst upp på agendan för Sverigedemokraterna inför kommande Europaparlamentsval.

Vänsterpartiet: Olle Svahn, Politisk sekreterare 
Alla svenskar, och alla européer gynnas av en politik som skapar
mer jämlikhet, som stoppar framväxten av rasism och nationalism i Europa, som leder till ett mänskligt och välkomnande mottagande
av människor på flykt och som tar klimathotet på allvar. Även vårt krav på ett socialt protokoll har stor betydelse för alla människor i Europa.

FRÅGA 5: KOMMER NI ATT DRIVA KAMPANJ UTANFÖR SVERIGE INFÖR EU-VALET?

Centerpartiet: Fredrick Federly, Europaparlamentariker
Ja, i viss utsträckning. Inte minst genom digitala kanaler och på vår hemsida. Vi tittar också på möjligheter att arrangera möten så som i Bryssel och London men om och exakt hur det kan genomföras planeras fortfarande. 

Kristdemokraterna:
Vi är mitt i arbetet att sätta vårt valschema och detta är en av frågorna som vi tittar på.

Liberalerna: Karin Karlsbro, Kandidat inför EU-valet
En del av vår digitala annonsering kommer att riktas mot svenskar som 
bor i utlandet och flera liberaler som bor utomlands kommer att 
kampanja där de bor för ett friare Europa.

Miljöpartiet: Annica Hjerling, Valledare
Vi kommer att annonsera riktat till utlandssvenskar på sociala medier med fokus på facebook och instagram. Vi mobiliserar också våra medlemmar som bor utomlands för att de ska ha verktyg att driva vår valrörelse där de befinner sig.

Moderaterna: Tomas Tobé, Kandidat inför EU-valet
Ja, vi kommer driva kampanj genom våra många föreningar och nätverk i utlandet.  Sociala medier och digitala kanaler kommer vara särskilt viktiga för att nå utlandssvenskar.

Socialdemokraterna: Lena Rådström Baastad, Partisekreterare
Kampanjplaneringen inför EU-valet pågår för närvarande och vi utesluter inga kampanjidéer, även om vi främst kommer att fokusera på Sverige, då valdeltagandet i EU-valet är förhållandevis lågt.

Sverigedemokraterna: Jessica Stegrud, Kandidat för EU-valet
Svenskar i utlandet kommer framförallt att nås av våra budskap i digitala kanaler.

Vänsterpartiet: Olle Svahn, Politisk sekreterare
Vi kommer att driva en stora del av vår valkampanj digitalt, via sociala medier, men vi har inga aktiviteter planerade i andra länder än i Sverige.