Särskild inkomstskatt för utlandsbosatta

Vi har länge arbetat för att den särskilda inkomskatten för utomlandsbosatta (SINK) ska sänkas. År 2014 sänktes SINK från 25 till 20 procent. Skatten höjs nu återigen från 20 till 25 procent från och med den 1 januari 2018.

61 procent av dem som betalar SINK är pensionärer med en genomsnittlig månadsinkomst på cirka 10 000 kronor per månad. Många av dem har flyttat utomlands av hälsoskäl. Det är dessa människor som drabbas av en höjning av SINK. De som beskattas enligt SINK kan inte ta del av det svenska socialförsäkringssystemet och kan inte heller använda sig av avdrag. I samma budget där man höjer SINK för bland annat de pensionärer som bor utomlands höjer man också grundavdraget för de pensionärer som beskattas enligt den vanliga inkomstskattelagen, det vill säga sänker skatten för en stor del av de pensionärer som betalar vanligt inkomstskatt i Sverige.

Eftersom SINK-skatten är en definitiv skatt finns det inte någon skyldighet att lämna en inkomstdeklaration. Detta har sedan 2014 inneburit mindre administration för Skatteverket. När SINK återigen höjs till 25 procent är det sannolikt att fler utlandssvenskar väljer att bli beskattade enligt den vanliga inkomstskattelagen, vilket i sin tur innebär att de då har rätt till olika avdrag och att Skatteverket får ökade administrativa kostnader i och med att fler inkomstdeklarationer ska hanteras.

Förslag

Vi anser i första hand att SINK inte borde höjas till 25 procent, då detta beslut förbiser stora negativa konsekvenser för berörda grupper. En lägre nivå av SINK är önskvärd för att på ett rättvist sätt vara jämförbart med övriga pensionärer som är bosatta i Sverige, samt för att bibehålla en lägre nivå av administration för Skatteverket. En sänkning till 20 procent igen, såväl som ytterligare sänkningar, borde övervägas i takt med att motsvarande pensionsskatt sänks i Sverige.

Om SINK trots detta bibehålls på 25 procent, menar Svenskar i Världen i andra hand, att det fribelopp som idag är 1/12 av 0,77 prisbasbelopp per månad för de som får allmän pension och betalar SINK borde höjas i liknande mån som det förhöjda grundavdraget kommer att förstärkas för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och beskattas enligt den vanliga inkomstskattelagen. Detta för att skattehöjningen inte ska drabba de låginkomsttagande pensionärerna i utlandet, som inte får ta del av det svenska socialförsäkringssystemet och andra rättigheter i Sverige, jämförelsevis med de låginkomsttagande pensionärer som är bosatta i Sverige och som indirekt har fått sänkt pensionsskatt, och som får ta del av det svenska socialförsäkringssystemet och andra rättigheter i Sverige.

Läs här Finansdepartementets svar angående SINK (från 2015-12-11).

Här hittar du en lista över allt på vår webbplats som har med SINK att göra; Samlad info om SINK.