Resolution: Uppehållstillstånd i Sverige för medföljande icke-EU medborgare

Resolutionsmottagare
Migrationsverket
Justitiedepartementet

 

Problemformulering

Angående rätt till uppehållstillstånd

Svenskar i Världens medlemmar har på senare tid vittnat om att svenska medborgare som vill
flytta hem till Sverige med en partner och/eller barn som är inte är EU-medborgare ofta får
beskedet av handläggare vid Migrationsverket att de måste flytta hem först, och således lämna
sin partner/barn i ett annat land tills ansökan för dem behandlats. Anledningen synes vara att
vissa av Migrationsverkets handläggare ofta åberopar det s.k. försörjningskrav, som följer av
5 kap § 3b Utlänningslagen (2005:716, nedan ”UL”), nämligen att ”uppehållstillstånd på
grund av anknytning till en person enligt 3 eller 3 a § får beviljas endast om den person som
utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek
och standard för sig och utlänningen.” Först när Migrationsverket anser att detta krav
uppfyllts av den svenske medborgaren tillåts återstoden av familjen ansöka om
uppehållstillstånd.
Denna ”praxis” från berörda handläggares sida synes inte vara förenlig med gällande
lagstiftning. Av 5 kap 3c § UL framgår nämligen klart att försörjningskravet inte gäller om
personen som utlänningen åberopar anknytning till är svensk medborgare.

Den felaktiga rättstillämpningen förefaller bero på ett missförstånd som uppkommit i
samband med att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (nedan ”TL”) trädde i kraft.
Av TL framgår visserligen att ”I stället för vad som anges i 5 kap. 3 b § utlänningslagen
(2005:716) gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 eller 3 a § samma lag får beviljas
endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och
utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.”
Undantaget för de utlänningar som åberopar anknytning till svenska medborgare, d.v.s. ovan
åberopade 5 kap. § 3c UL, har dock inte ändrats av TL, och gäller därför fortfarande. Detta
synes vara obekant för eller missförstått av många handläggare.
Angående plats för ansökan om uppehållstillstånd

Frågan om var/när ansökan om uppehållstillstånd för anhörig till svensk medborgare får göras
– före eller efter inresan till Sverige – synes också vara oklar för många av Migrationsverkets
handläggare, som lämnar olika besked till våra medlemmar. Den presentation av frågan som
lämnas på Migrationsverkets hemsida är också oklar.
Av lagtexten (5 kap. 18 § UL) framgår att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i
Sverige skall ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan
om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Detta gäller dock inte om utlänningen
enligt 5 kap. 3 § första stycket 1 UL har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där (5 kap. 18 § andra stycket 5 UL).
Nedanstående två citat från Migrationsverkets hemsida visar dock att det är oklart vad som
förväntas av en icke EU-medborgare som är partner, make/maka, sambo till en svensk
medborgare och som vill ansöka om uppehållstillstånd:

 • ”Beslutet ska vara klart innan du reser till Sverige. Medan du väntar på beslut har du
  möjlighet att ansöka om visum för att tillfälligt besöka Sverige. /…/ Om du blir beviljad
  ett visum för besök är det viktigt att du återvänder hem när det har slutat att gälla och där
  väntar på beslut i ditt ärende om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd kan normalt inte
  beviljas om du befinner dig i Sverige.”
 • ”Din familj måste i de flesta fall ha fått uppehållstillstånd innan de reser till Sverige. Vissa
  familjemedlemmar har dock rätt att ansöka från Sverige. /…/ De i din familj som kan
  ansöka om uppehållstillstånd från Sverige är din partner (sambo, make/maka eller
  registrerad partner), dina eller din partners ogifta barn under 21 år, dina eller din partners
  barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning, dina eller din partners
  föräldrar som är ekonomiskt beroende av er.”

Dessa oklarheter leder till stora olägenheter för svenskar som återflyttar till Sverige med en
icke EU-medborgare som partner, ogifta barn, etc.

 

Resolutionsförslag

Svenskar i Världen föreslår att:

 1. På grund av rådande oklarhet vad gäller innebörden av tillämplig lag avseende rätt till
  uppehållstillstånd för icke EU-medborgare med svensk medborgare som anhörig på
  lämpligt sätt tydliggörs av Migrationsverket för sina berörda handläggare, inklusive
  innebörden av 5 kap § 3c UL att det inte föreligger något försörjningskrav för den
  svenska medborgaren;
 2. Det bör angående rätten till uppehållstillstånd i dessa fall också anges vilka regler som
  är tillämpliga för vilka situationer (svenska regler och/eller EU-regler). För att
  förenkla detta kan ansökningar till Migrationsverket utvecklas för att bättre anpassas
  till denna grupp av hemvändande svenskar med partners och barn från icke-EU-länder,
  med en egen ansökningskategori hos Migrationsverket, kallad ”Att flytta med svensk
  medborgare”;
 3. Det på lämpligt sätt ska säkerställas att en icke-EU-medborgare som vill flytta till sin
  partner i Sverige som är svensk medborgare ska få vara bosatta tillsammans med
  denne i Sverige under tiden ärendet behandlas; samt att
 4. Migrationsverket prioriterar ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga till svenska
  medborgare i en särskild ordning (kö) för partners/föräldrar med minderåriga barn. Av
  1 kap § 10 UL framgår att ”I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen
  till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.” Med stöd av detta
  lagrum är det av särskilt stor vikt att ärenden som rör familjer med minderåriga barn
  bör prioriteras hos Migrationsverket för att undvika att barnfamiljer splittras.