Resolutioner 2013: Ungdom och Utbildning

 

Undanröja regler och brist på information vid studier

Krångliga regler och brist på information försvårar både för svenskar som vill ut i världen för att studera och utlandsstudenter som vill tillbaka till Sverige. Här kan belysas att studenten ska kunna tillgodoräkna sig poäng som avlagts vid utländskt universitet vid tillbakakomst till svenskt universitet.
Resolutionsförslag är att sträva efter att förenkla och likställa de regelverk inom utbildningssystemet som reglerar utflytt och hemkomst.
Uppmuntra svenska myndigheter att på ett bättre och mer koordinerat sätt nå ut med information om regler vid studier utomlands.
Svenskar i Världen uppmanas att fortsätta att följa frågan om studerande, för att kunna påtala brister i regelverk till regering och riksdag.

 

Gör det enklare för utomeuropeiska medborgare att studera i Sverige

Svenska högskolor har blivit betydligt mindre internationella sen man införde avgifter för utomeuropeiska studenter. Detta får negativa konsekvenser inte bara för studenterna och högskolan, utan även för det svenska näringslivet och främjandet av Sverigebilden i utlandet.
Att införa ett generöst stipendiesystem som inte är kopplat till biståndet och specifika programländer utan till studiemotiverade och engagerade internationella studenter uppmuntras. Stipendierna skall göras mer lättillgängliga och studenten ska inte vara från specifikt programland utan istället bör en behovsprövning göras vid varje ansökan.
Resolutionsförslag är att införa ett generöst stipendiesystem som är frånkopplat biståndet. Stipendierna ska vara generösa och lättillgängliga.

 

Gör utlandsskolor tillgängliga för fler

De svenska utlandsskolorna är en resurs som inte utnyttjas fullt ut. Det är inte möjligt för svenska elever på grundskola och gymnasium att ta med sig sin skolpeng till svenska utlandsskolor. Många saknar också information om utlandsskolornas verksamhet.
Resolutionsförslag är att göra det möjligt för svenska elever vid grundskola och gymnasium att ta med sin skolpeng till svenska utlandsskolor.
Hitta former för ökad kontakt och samverkan mellan utlandsskolor och skolor i Sverige.

 

Statsbidrag bör även tillfalla förskolor utomlands (förnyad från 2011)

Idag är behöriga elever vid de svenska utlandsskolorna statsbidragsberättigade. Det gäller dock inte förskolebarnen. Inte minst med tanke på att svenska familjer får barn senare i livet än tidigare har därför förskoledelen vid utlandsskolorna många elever. För de eleverna krävs välutbildad personal och goda lokaler. Detta är kostnadskrävande och innebär stora kostnader för föräldrarna.
Resolutionsförslag är att förskolebarn vid svenska utlandsskolor, med egen svensk kursplan, bör ges samma ekonomiska förutsättningar som elever vid utlandsskolorna. Det innebär att förskolebarnen ska vara berättigade till statsbidrag.