Resolutioner 2013: Skatter, pensioner och försäkringar

 

Sänkning av SINK-skatten

Svenskar i Världen har länge arbetet för att den så kallade SINK-skatten ska sänkas.
Om ärendet på Finansdepartementet säger tjänstemän följande: ”Regeringen har en reformambition att, under förutsättning att varaktigt reformutrymme, sänka SINK-skattesatsen i samband med en förstärkning av jobbskatteavdraget. Om och när ett varaktigt reformutrymme uppstår kan Finansdepartementet inte uttala sig om”.
Resolutionsförslag är att Svenskar i Världen ska ha fortsatt kontakt med regering och Finansdepartementet för att påverka sänkningen av SINK-skatten.

 

Spridning av information om dubbelbeskattningsavtal

Ett dubbelbeskattningsavtal är resultatet av en förhandling mellan två stater vilket får till följd att dubbelbeskattningsavtalen ser olika ut beroende på situationen. För en icke insatt person innebär detta inte sällan svårigheter då man ska försöka utläsa vad ett dubbelbeskattningsavtal innebär i det enskilda fallet.
Det synes därför finnas ett stort informationsbehov kring syftet med dubbelbeskattningsavtal, Sveriges policy avseende revidering av aktuella dubbelbeskattningsavtal, vilka de aktuella trenderna är vid pågående revideringar osv.
Resolutionsförslag är att Finansdepartementet uppmanas att i Svenskar i Världens tidning redogöra för syftet med ett dubbelbeskattningsavtal, vilka förhandlingar som pågår och vilka förhandlingar som planeras sättas igång under de kommande åren. Vidare välkomnas en av finansdepartementets experter på dubbelbeskattningsavtal att vid nästkommande Utlandssvenskarnas Parlament redovisa läget sommaren 2015. Det är vidare önskvärt om en sådan expert vid samma tillfälle har möjlighet att besvara de frågor inkommit i förväg.

 

Uppdatering av Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets hemsidor med information som rör ämnet ”För dig som är ny i Sverige”

På Migrationsverkets hemsida går det att finna en sida med rubriken ”För dig som är ny i Sverige” (Kommentar i januari 2015: Denna sida finns tyvärr inte kvar längre).
På denna sida är det möjligt att på ett enkelt sätt navigera sig vidare till de instanser man bör ta kontakt med vid inflyttning till Sverige. Det är däremot inte självklart att en svensk medborgare som flyttar hem till Sverige i första hand tänker på att viktig information för honom eller henne går att återfinna på Migrationsverkets hemsida.
Resolutionsförslag är att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket önskas ta fram en motsvarande sida ”För den som är ny i Sverige” på sina hemsidor.

 

Personer som betalar SINK-skatt ska ha möjlighet att göra ROT- eller- RUT-avdrag

Den som inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistats i landet stadigvarande har möjlighet att bli beskattad enligt SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Den som blir beskattad enligt SINK betalar 25 procent i skatt på ersättningar och förmåner, slipper deklarera i Sverige men får inte heller göra några avdrag. ROT-avdrag får göras för arbete som utförs i eller i nära anslutning till en bostad som man äger och som man bor i. RUT-avdrag kan erhållas för hushållstjänster som utförs i en bostad eller i en fritidsbostad.
Resolutionsförslag är att Finansdepartementet uppmanas utreda möjligheten för den som betalar SINK-skatt att också få utnyttja möjligheten att göra ROT- eller RUT-avdrag.

 

Svenskar i Världen uppmanas att ta fram en mer faktabaserad hemsida

Svenskar i Världens medlemmar har uttryckt en önskan om mer lättillgänglig information om exempelvis skatter, pensioner och försäkringar i samband med en utlandsflytt. Svenskar i Världens hemsida skulle i det här sammanhanget kunna vara ett bra verktyg för spridandet av sådan information.
Resolutionsförslag är att Svenskar i Världen uppmanas att ta fram en mer faktabaserad hemsida. Förutom skriftlig information om exempelvis försäkringsfrågor och dubbelbeskattningsavtal skulle hemsidan även lämpligen kunna innehålla inspelade avsnitt där experter på ett lättförståeligt sätt lämnar relevant information. (Kommentar i januari 2015: Den nya webbplatsen är den som du nu har framför dig. Vi jobbar ständigt med att uppdatera och fylla webben med innehållsrikt material, och tar gärna emot tips på mer innehåll som skulle behövas och som kan finnas här. Kontakta kansliet om du har tips på innehåll.).