Resolutioner 2013: Medborgarrättsfrågor

 

Samordning av pass och andra identitetshandlingar

Vid ansökan om till exempel ett nytt pass, eller förnyelse av det svenska medborgarskapet är det upp till den enskilda myndighetspersonalen vid ambassad eller polisstation att säkerställa att den information och de handlingar som kommer in är korrekta. I dagsläget är samordningen mellan de ansvariga myndigheterna kring vad som krävs i de fall då osäkerhet råder bristfällig, vilket resulterar i att många medborgare i sin tur upplever det otydligt om vad för typ av dokumentation som krävs utav den enskilda individen i samband med till exempel en ansöka av nytt pass eller förnyelse av medborgarskap.
Resolutionsförslag är att det ska krävas en strömlinjeformad hantering av pass och annan identitetshandling bland myndighetspersonal, både i Sverige och utomlands. Utbildningen av ansvarig personal bör bli mer samordnad. Vidare bör information om vad som krävs av den enskilda individen inför till exempel ansökan om utfärdande av nytt pass i utlandet bli mer lättillgänglig, genom bland annat förtydligande av den information som återfinns på polisens samt de enskilda ambassadernas hemsidor.

 

Utökad service av passhantering vid ambassader/konsulat

I dagsläget har ambassader/konsulat en begränsad möjlighet att tillgodose efterfrågan av utfärdande av pass och andra identitetshandlingar. Sedan de provisoriska passen fick en ny utformning har det blivit svårare för utlandsmyndigheterna att vara behjälpliga vid akuta ärenden, framförallt för den grupp utlandsboende svenskar som är i behov av att utfärda ett provisoriskt pass för resor till länder utöver Sverige.
Resolutionsförslag är att ambassader/konsulat bör få ökad tillgång till passmaskiner. Det provisoriska passet bör återinföras, och möjligheten att utfärda denna typ av pass bör säkerställas vid ambassader/konsulat.

 

Gör det möjligt att ansöka om pass med fler sidor

I och med dagens globaliserade värld är det alltfler människor som gör arbetsrelaterade resor till utlandet. I många fall krävs det stämplar i passet, vilket innebär att någon som reser frekvent måste byta pass innan det ogiltigförklaras inom fem år då det blir fullt. Detta beror på att sidorna i passet inte räcker till. Dessutom blir det lätt slitet och går sönder.
Svenskar i Världen åberopar önskemålet om att det ska finnas två olika pass att ansöka om. Det ena med fler sidor än det andra, vilket då kan vara lämpligt för någon som reser mycket. Passet med fler sidor ska kosta mer än det vanliga. I och med tjockleken slits det inte lika mycket som det tunnare gör, vilket även det är en anledning till varför det kan vara lämpligt för någon som gör frekventa utlandsresor till länder där stämpel krävs.

 

Det provisoriska passet utfärdat i utlandet borde även inkludera en återresa

Många utlandssvenskar finner det provisoriska passet utgivet i utlandet problematiskt då det enbart gäller en resväg och består av ett enkelt pappersdokument. Tanken att passet endaste ska användas för att ta sig till Sverige eller till en ambassad för att utfärda nytt pass fungerar inte alltid i praktiken.
Att ha blivit av med passet innebär ju ofta en situation där resenären t ex är i akut behov av att få den temporära passlösningen för att kunna göra en affärsresa i väntan på sitt ordinarie pass alternativt att fullfölja en resa som redan påbörjats. Då dagens provisoriska pass inte inkluderar någon återresa, blir passet inte till den hjälp som behövs. Ett pass som exempelvis blivit stulet eller ogiltigt kan ta flera veckor att få förnyat i utlandet och kan innebära långa resor till Sverige eller till en ambassad långt borta som utfärdar pass.
Resolutionsförslag är att Rikspolisstyrelsen uppmanas att tillsammans med Utrikesdepartementet se över möjligheten till att inkludera både in- och utresa alternativt fullföljande av resa i det provisoriska passet utfärdat i utlandet.

 

Spridning av information om rösträtt till utlandssvenskar

För att en svensk medborgare skall ha rätt att rösta måste denne vid något tillfälle varit folkbokförd i Sverige. Bland utlandsboende svenskar, framförallt gällande de svenskar som är födda i utlandet, är vetskapen om denna restriktion många gånger bristfällig varvid många går miste om möjligheten att göra sin röst hörd.
Resolutionsförslag är att utöka och anpassa den information som når svenska medborgare boende utomlands. Det bör säkerställas att denna information når denna grupp i god tid inför val. Svenskar i Världen skulle kunna hjälpa till vid spridandet av sådan information. (Kommentar i januari 2015: Vi informerade både på webben och i sociala medier om hur man anmäler sig till röstlängden, under den period då man trodde att det ev skulle bli extra val under 2015).

 

Spridning av information om medlemskap i Svenska Kyrkan och om rätten att rösta vid kyrkoval

Många svenska medborgare som inte är folkbordförda i Sverige saknar vetskapen om att de inte automatiskt innehar ett medlemskap i Svenska kyrkan. Huruvida en svensk medborgare är medlem i Svenska kyrkan påverkar bland annat dennes möjlighet att rösta i kyrkovalet, vigsel samt möjligheten att bli begraven inom Svenska kyrkan.
Resolutionsförslag är att Svenska kyrkan bör vara tydligare i sin kommunikation till de svenska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige, bland annat genom att inför val påminna dessa individer om att de måste ansöka om att förnya medlemskapet för att ha möjligheten att rösta. Vidare förordas att en egen valkrets för de svenska medborgare som inte är skrivna i Sverige upprättas.

 

Upprättande av Ombudsman

Hemvändare och svenskar boende utomlands upplever att de saknar en myndighet som kan föra deras talan. Medborgare som bor utomlands men upplever att de har en stark anknytning till Sverige, och i vissa fall spenderar längre perioder i Sverige, upplever ibland praktiska svårigheter vad till exempel beträffar införskaffande av TV- och telefonabonnemang.
Resolutionsförslag är att en ombudsman inrättas med uppdrag att tillvarata utlandssvenskars rättigheter. Ett upprättande av en myndighet, såsom en Ombudsman som kan föra talan i de praktiska frågor som är relaterade till hemvändare och svenskar boende utomlands förordas. Utrikesdepartementet uppmanas se över ärendet.