Resolutioner 2013: Kultur, information och utlandssvenskarna som resurs

 

Slå vakt om tillfälliga såväl som permanenta svenska mötesplatser

Vi borde slå vakt om permanenta såväl som tillfälliga fysiska mötesplatser. Residensen runtom i världen bör lyftas och ses som värdefulla resurser i sammanhanget. Syftet till denna efterfrågan grundar sig i önskan om att se en ökad dialog mellan individer och organisationer.
Resolutionsförslag är att det bör undersökas på vilket sätt de i dag existerande mötesplatserna i form av svenska kyrkor, residens, institut och liknande kan och bör utvecklas till ännu mer aktiva svenska mötesplatser för att underlätta dialoger och relationsskapandet mellan människor i länder världen över. De temporära mötesplatserna bör tillvaratas på ett bättre sätt i samband med kulturella, politiska, sportliga möten och initiera samt intensifiera en lokal samverkan på ett integrerat sätt.

 

Kultur i vid bemärkelse för att bygga bilden av Sverige genom relationer och ömsesidiga förtroenden

För att öka den språkliga kompetensen i de svenska skolorna bör språkundervisningen ses över samt utökas. Svenska ungdomar och studenter bör uppmuntras till att lära sig språk och kultur som rör sig utanför den engelskspråkiga världen. Språkaspekten blir mer och mer viktig i och med globaliseringen.
Resolutionsförslag är att öka förutsättningarna för ömsesidiga relationer och tillgängliggörandet av utländsk kultur i Sverige. Betydelsen av utländska språk i Sverige bör understrykas precis som att utbudet av utländsk kultur bör tillvaratas och breddas när det kommer till litteratur, konst, film m m. Svenska studenters och ungdomars utnyttjande av Erasmus- och Leonardo- programmen bör aktivt stödjas och stimuleras i vitt skilda sammanhang.

 

Ett utökande av det samnordiska samarbetet

Den samnordiska aspekten bör synliggöras och tillvaratas på ett mer aktivt sätt. De nordiska länderna har mycket att vinna på att öka samarbetet med varandra. Svenskar i Världens medlemmar uppmanas och uppmuntras till att öka samarbetet och verka för närmare relationer med sina nordiska grannländer.
Svenskar i Världen önskar att samverkan med nordiska och europeiska systerorganisationer stimuleras då mycket finns att vinna på ett mer utökat och integrerat samarbete.

 

Utveckla de befintliga program och informationsmöjligheter som TV har för att hålla utlandssvenskar uppdaterade

TV har stor betydelse när det kommer till informationsspridande till utlandsbaserade svenskar. Det finns inte tillräckligt stort och varierande utbud av program. De program som finns tillgängliga utsätts ofta för störningsproblem vilket skapar missnöje bland de utlandsbaserade svenskarna.
Det finns en önskan om att Sveriges Television ska utveckla utbudet av program och underlätta möjliggörandet för människor utanför Sveriges gränser att kunna ta del av information via TV.

 

Förbättrad samverkan mellan olika aktörer före, under och efter kris

Det är av stor betydelse för olika aktörer att dessa samverkar för att underlätta arbetet före, under och efter en kris. Informationsspridning är grunden för samverkandet och därför uppmanas Svenskar i Världen, som en del av informationsspridningen, att lyfta fram och sammanlänka olika intressenter.
Resolutionsförslag är att initiera samverkan och kunskapsspridning inom Svenskar i Världen och andra utlandssvenska företrädare inom krisberedskapsområdet.