Resolutioner 2013: Hemvändare

 

Uthyrning av hemvändare

Flertalet hemvändande svenskar kan vittna om svårigheten att komma in på arbetsmarknaden efter utlandstjänstgöring. Erfarenheter och kunskaper tillägnade i utlandet ses alltid som en merit men ibland även som ett handikapp. Det vore bra för den enskilda individen såväl som för det svenska näringslivet om det värnades om internationell erfarenhet.
Resolutionsförslag är att Svenskar i Världen bör arbeta för att det privata näringslivet, genom välrenommerade bemanningsföretag, skapar en resursbanker där ”hemvändande svenskar” kan registrera sig. Kundföretag erbjuds en möjlighet att få kontakt med personer från databasen med erfarenhet från ett visst land för att därefter sedan agera som rådgivare. Detta skulle i framtiden kunna leda till att de enskilda individerna erbjuds anställning. Bemanningsföretagen kan sedan profilera sig som officiell partner till Svenskar i Världen. (Kommentar i januari 2015: Vi har påbörjat samarbete med bemanningsföretaget Multimind, samt startat LinkedIn-gruppen Hemvändargruppen för att främja nätverkande mellan svenskar som vänder hemåt och företag).

 

Pensioner

Många utlandssvenskar vittnar om de problem som uppstår när de går i pension. Intjänad pension i de olika tjänstgöringsländerna skall då sökas och samordnas med den svenska. Inom EU är det bosättningslandets myndighet som sköter samordningen, men den enskilde gör klokt i att själv gripa in och påverka. För länder utanför EU kan det vara mycket snårigt. Regelverken runt pensioner skiljer sig åt mellan länderna, och den enskilde har svårt att på egen hand utreda sakförhållandena.
Resolutionsförslag är att Pensionsmyndigheten utbildar ett antal kontaktpersoner för att kunna vägleda utlandssvenskar i regelverket för hur man tillgodogör sig pensionsbelopp intjänade i utlandet och korrelerar det med det svenska systemet. Detta gäller speciellt pension intjänad i länder utanför EU, då det inom EU redan är etablerat att bosättningslandet är skyldigt att sköta samordningen. Utökad information om detta på Pensionsmyndighetens hemsida skulle underlätta för många som behöver svar på frågor kring detta.

 

Bredband och telefoni

Utlandssvenskar kan inte teckna egna telefonabonnemang (mobilt/fast) emedan de inte är mantalsskrivna i Sverige. Efter återflytt krävs en karenstid innan detta kan ske. Skälet uppges vara omöjlighet att ta in kreditupplysning på dessa personer. Dessa personer kan inte heller registrera sig på telekomföretagens flikar ”Mina sidor”.
Resolutionsförslag är att Svenskar i Världen bör arbeta för att informera de större aktörerna och deras branschorganisation om den aktuella problematiken. Målsättningen bör vara att ta fram upplägg som både möjliggör för utlandssvenskar och hemvändande att teckna telefonabonnemang samtidigt som företagen fortfarande ska kunna säkerställa betalningsförmåga hos de presumtiva kunderna. En idé vore att kräva en deposition av kunderna som kan tas i anspråk vid uteblivna betalningar. Kunderna bör även ges möjlighet att skapa egna profiler med all information på ”Mina sidor”.

 

Upprättande av en lunchklubb

Många återvändande utlandssvenskar har ett behov av att diskutera sina erfarenheter och tankar med likasinnade. Svenskar i Världen bör arbeta för att skapa ett socialt forum för hemvändande svenskar, exempelvis genom att bilda någon form av regelbundet återkommande lunchklubb där föreningens medlemmar kan mötas mer regelbundet för ömsesidigt utbyte av information och tips. Nätverkande med andra hemvändare är av stor betydelse för att processen efter återvändandet ska bli så smidig som möjligt.
Resolutionsförslag är att Svenskar i Världen bör förslagsvis tillsammans med Swedish Women’s Educational Association (SWEA) bilda en lunchgrupp där medlemmar och hemvändande har möjlighet att träffas och på så sätt utvidga sina nätverk.

 

Uthyrning av bostäder

Många utlandssvenskar vill gärna köpa en bostadsrätt i Sverige för framtida bruk efter att man som utlandsstationerad återvänder till Sverige. För att det inte ska bli en för stor ekonomisk belastning är det önskvärt att kunna hyra ut bostadsrätten i andra hand när man inte själv önskar disponera den. I dagsläget råder det stora restriktioner/tidsbegränsningar vid andrahandsuthyrning.
Resolutionsförslaget för att ekonomiskt möjliggöra för utlandssvenskar att äga bostadsrätter i Sverige under tiden som man är bosatt i utlandet är det önskvärt att få hyra ut dessa i andra hand utan dagens restriktioner. Därför föreslås det att lagstiftning och praxis ses över för att underlätta situationen för utlandssvenskarna.