Om undersökningen

Genom en enkätundersökning, bestående av 14 frågor, har vi tagit reda på vad folk tycker och tänker om att vara medföljare. Totalt har 250 personer gett sina åsikter om för- och nackdelar om sina utlandsvistelser. De har även delat med sig av farhågor och förhoppningar de har haft inför flytten. Ett fåtal av dessa har ingen tidiga- re erfarenhet av att vara medföljare. Dessa personer har ändå givits tillfälle att tycka till om vad man kan förvänta sig av en sådan flytt och vilka eventuella förutsättningar som hade kunnat underlätta kontra försvåra valet att flytta med utomlands.

Genom enkäten ck deltagarna ta ställning till medföljarrollen, deras förutsättningar som förenklar respektive de hinder som försvårar flytten samt ge bakgrundsfakta om personen såsom kön, ålder, avklarad utbildningsnivå, sysselsättning, bostad- och familjeförhållanden.

Som ett komplement till enkäten har vi även intervjuat åtta personer. De är antingen medföljare till sina partner just nu eller har återvänt till Sverige efter att ha varit medföljare sedan tidigare. För att skydda anonymiteten hos medverkar- na har dessa getts fiktiva namn. Intresset för personerna i sig är mindre betonade än de erfarenheter som de delar med sig av. Deras svar har analyserats och bearbetats med etnologiska glasögon för att söka svaren på frågorna Vem kan den typiska medföljaren vara? Vilka för och nackdelar kan det finnas med en sådan flytt? Många har haft mycket att berätta och velat bidra med sina upplevelser. Dessvärre finns det inte utrymme i denna skrift att lyfta fram allas värdefulla erfarenheter.

Med ett etnologiskt perspektiv kan man förklara människors val av handlingar och tankesätt utifrån de sociala omständighet- erna som råder i ens liv. Genom att söka mönster i svaren och underbygga det med vetenskapliga etnologiska studier, som är relevanta för liknande frågor, kan vi hitta förklaringar. I denna skrift sammanvävs vetenskapliga studier med underlaget vi har fått fram genom enkäten och intervju- erna, för att på så sätt ge tyngd och stöd åt de tolkningar som görs i studien.

I kapitlet ”Medföljares berättelser” kan ni läsa ytterligare intervjuer med medföljare, vars intervjuer inte har varit under- lag i denna etnologiska studie, men som beskriver verkligheten som medföljare utifrån deras respektive perspektiv. Dessa personer har valt att figurera med namn och bild.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt