Kulturella skillnader, på gott och ont

Självklart kan det vara svårt att försöka behålla egna kulturella vanor utan att krocka med det aktuella landets kultur. De flesta människor lever efter normer och värderingar tagna, inspirerade eller omstrukturerade från olika kulturer. Det är viktigt att ta hänsyn till bosättningslandets seder och oskrivna regler men det innebär inte att man helt och hållet för- kastar den egna kulturen. Tvärtom, låter man sig inspireras av andras kulturer kan det egna tankesättet, livsperspektivet och värderingar, som man har om sig själv och sin omgivning, berikas av nya perspektiv att betrakta världen på.

Både Jessica och Linda uppmanar till att vara mottaglig och ha överseende för det annorlunda och det nya, för att på så sätt dra lärdom av andras tankesätt och livsåskådning. Jessica beskriver det så här;

Jag känner att jag lärde mig att uppskatta saker och ting på ett annat sätt. Man blir mycket gladare av att påverkas av positiva människor. De verkar leva så mycket ”lättare” i Storbritannien än hemma i Sverige. Kulturen är helt annorlunda jämfört med den svenska kulturen. Man visar respekt och hälsar på varandra. Man ursäktar sig om man gjort ett misstag och hälsar glatt på sina grannar.

Linda uttryckte också uppskattning för andras kulturer, särskilt med avseende på självutveckling:

Om man utvecklas? Så klart man gör! Man lär sig nya seder och bruk. Man lär sig hur olika människor tänker och lever sina liv. Man lär sig att anpassa sig till sin nya miljö utan att ge upp sitt svenska jag och sina traditioner.

Det är bra att reflektera kring egna normer och värderingar samtidigt som man är öppen för andras kulturer. Så som båda ovanstående intervjupersoner uttalar sig bör man, som ny in flyttad till ett land, visa respekt och hänsyn till landets kultur och seder. Detta är lika viktigt för lokalbefolkningen som för den egna trivseln. Framförallt är det viktigt, som föräldrar, att förmedla respekten för det som inte är ”det normalt svenska” vidare till sina barn för att på så sätt lära barnen vikten av tolerans och acceptans.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt