Enkätdeltagandet

Totalt medverkade 250 personer i enkäten, varav 78 % är bosatta utomlands och resterande 22 % bor i Sverige vid undersökningstillfället. Av de som aldrig varit medföljare svarade 16 % att om de hade fått erbjudandet att vara medföljare så hade de tackat ja. 83 % har svarat att de har fått frågan om att bli medföljare och har valt att följa med. De som aldrig har fått frågan om att bli medföljare och de som har fått frågan men tackat nej utgör knappt 1 %. Detta innebär att 99 % av deltagarna i vår enkätundersökning är, har varit eller kan tänka sig vara medföljare.

Enkätdeltagandet visar på en kvinnlig dominans, där hela 89 % är kvinnor. Den stora majoriteten på 80 % är gifta, vilket inte är helt oväntat med tanke på att de flesta är i åldern mellan 41-50 år. Cirka hälften av det totala antalet medverkande är yrkesverksamma. En liten skara människor är antingen arbetssökande, studenter eller pensionärer. Den näst största gruppen på 32 % uppger att de sysslar med annat än svarsalternativen. Bland annat uppger man att de är hemmafruar, volontärer, tjänstlediga eller föräldralediga.

Av deltagarna bor 50 % i villa, och många anger att de bor med barn under 18 år. På frågan om högst avslutad utbildning är svaren ganska jämnt fördelade mellan gymnasiet (19 %), högskolan (25 %), kandidatexamen (24 %) och magisterexamen (25 %). Ytterst få har endast grundskoleutbildning eller högre än magisterexamen.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt