Distansarbete

Att medföljare ”tar med sig” sitt arbete ut- omlands verkar bli allt vanligare. Innan en överenskommelse träffas om att du ska ta med dig din tjänst som du har i Sverige och börja arbeta på distans måste din arbetsgivare och du som medföljare noggrant undersöka vilka krav som ställs. Ta reda på vilka skyldigheter det innebär samt vilka konsekvenser ett sådant upplägg kan få. I de flesta fall krävs ett arbetstillstånd för detta arbetssätt och med största sannolik- het är inkomsterna från arbetet skattepliktiga i det nya landet oavsett var de betalas ut. Därtill kan komma skyldigheter för arbetsgivaren att registrera sig som arbets- givare i ditt nya land, samt att innehålla och leverera inkomstskatt, att rapportera och erlägga sociala avgifter. Det kan vidare finnas skyldigheter som till exempel rör pension, försäkringar och arbetsmiljö. Därutöver, beroende på arten av arbetet, kan det få bolags-skattekonsekvenser för arbetsgivaren som kan bli kännbara, inte minst ur administrativ synpunkt. Därför rekommenderar vi starkt att en noggrann utredning görs innan du träffar en överenskommelse om distansarbete.

Om du som medföljare tar ett arbete kan det innebära att du går miste om rätten till eventuell pensionsförmån från din partners arbetsgivare, eftersom den förmånen är villkorad. I vissa fall ersätter numera bolagen pensionsförmånen till medföljande istället med ett belopp som utbetalas, ibland mot uppvisande av kvitto, och som får användas enligt eget önskemål, till exempel för utbildning eller jobb-coaching. Det är denna förmån som man som medföljare riskerar att förlora om när man väljer att arbeta under partners utlandsuppdrag.

Om du bestämmer dig för att arbeta bör du ta hjälp av en skatteexpert före avresan, eftersom det inte bara är arbetet som kan få konsekvenser på familjens ekonomi. När ni flyttar utomlands kanske ni också hyr ut villan eller bostadsrätten i andra hand. Tänk på att ni kan bli skattskyldiga för hyresinkomsten. Du kan också kom- ma att beskattas för realisationsvinster för bostadsförsäljning eller försäljning av aktier och fonder.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt