Arbetstillstånd och anställningsavtal

Om du är medföljare med små barn eller barn i skolåldern och också tänker dig att du ska arbeta råder vi dig att prata ihop dig med din partner som är den som har utlandsuppdraget. Ni bör vara överens om hur ni förlägger er tid och er priori- tet, eftersom det mest sannolikt kommer innebära att ni båda kommer vara mycket upptagna med era arbeten om båda ska yrkesarbeta. Ta därför ställning till det i samband med att du överväger det anställningsavtal som du kommer att underteckna.

När du skriver på ett anställningsavtal bör du vara uppmärksam på vilket företag eller organisation som är din arbetsgivare. Företagsformen och arbetsgivarens nationalitet har stor betydelse ur skatte- och socialförsäkringssynpunkt. Frågan kan också ha betydelse när du söker visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd samt när det gäller vilka lagar som blir tillämpliga på dina anställningsförhållanden. Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal eller inte kan påverka dina förmåner och rättigheter.

Innan du förhandlar om lön, ersättningar och förmåner bör du se till levnadskostnader och inflationsutveckling. Tänk på att vissa länder tillämpar valutarestriktioner som påverkar hur du kan föra pengar mellan länder. Arbetstiden är oftast längre utomlands. Försök att sätta dig in i hur det ser ut i praktiken dit du flyttar och hur det kan komma att påverka familjesituationen (särskilt om ni har barn). På många håll förväntas det betydligt mer av dig än vad som sägs i regler och avtal. Semester och eventuella semesterreseförmåner ska tydligt framgå i kontraktet/anställningsavtalet.

När du bor utomlands är du inte automatiskt berättigad till svensk arbetslös- hetsersättning även om du betalar avgifter till en a-kassa. Villkoren påverkas av utlandsvistelsen. Kontakta därför alltid din a-kassa innan du flyttar utomlands, för att ta reda på vad som gäller i just din situation. Arbetslöshetskassornas samorganisation heter numera Sveriges A-kassor och är a-kassornas service- och intresse- organisation som samlar alla a-kassor. Du hittar dem på www.sverigesakassor.se.

När det gäller arbetstillståndet är det ditt eget ansvar att ta reda på om du mås- te ha det klart innan din flytt till landet, eller om du ska ansöka om det på plats. Olika länder har olika regleringar kring ansökan om arbetstillstånd. Rådgör gärna med din arbetsgivare som bör kunna hjälpa dig att ta reda på vad som gäller, men känn till att det är du själv som ansvarar för att ha fixat arbetstillståndet. Du som svensk medborgare har rätt att söka och ta arbete inom EU, utan att ha arbetstillstånd, samt i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Om du som svensk medborgare vill arbeta i ett land utanför EU/ EES/ krävs arbetstillstånd. Kontakta det aktuella landets ambassad för att få veta vad som gäller ditt land. Information finns också på UD:s webbplats (www.swedenabroad.com).

Organisationen Permits Foundation informerar via sin webbplats om vilka länder som det är lättare att få ett arbete i som medföljare.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt