Årsmöte

Kallelse till Svenskar i Världens årsmöte 2019

Datum: 23 augusti 2019
Tid: 10:00-11:00. Registreringen öppnar 9:30.
Deltagare: Endast medlemmar har möjlighet att närvara – en röst per person. Medlemskap kan lösas på plats. Partner till Svenskar i Världen har rösträtt – en röst per organisation. Meddela kansliet i förväg vem som företräder organisationen. För snabbare hantering av deltagarlista och röstlängd är föranmälan önskvärd. För att få aktiveringskoden som ger dig tillgång till anmälan på Billetto behöver du logga in eller kontakta kansliet.
Plats: Vapensalen på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm. Lokalen rymmer 100 personer, så först till kvarn gäller.

Dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Fråga om mötet är behörigen kungjort
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Godkännande av dagordning
 8. Framläggande av verksamhetsberättelse
 9. Fastställande av årsredovisning
 10. Framläggande av revisionsberättelse
 11. Framläggande av verksamheten framåt
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Framläggande av valberedningens förslag på nya styrelseledamöter
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisorer
 18. Fastställande av årsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår
 19. Fastställande av stadgeändring gällande §4
 20. Behandling av frågor väckta av medlemmar eller styrelsen
 21. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar