Sveriges strategi för ökat EU-engagemang och antalet svenskar inom EU-förvaltningen

Vi fortsätter att följa upp de frågor som inte hann ställas under det Livefika vi hade med utrikesministern i augusti. Erik Rudal, ämnesråd på EU-samordningen i Statsrådsberedningen i regeringskansliet, svarar här på frågan om vad regeringen gör för att få fler svenskar att söka jobb inom EU-institutionerna och hur regeringen jobbar för att skapa en positiv bild av EU-medlemskapet. 

Regeringen vill att fler svenskar ska arbeta inom EU:s förvaltning. Den tog därför fram en strategi 2018 för att öka antalet svenskar som arbetar inom EU:s förvaltning, och det är utifrån den strategin som regeringen nu arbetar.  

De svenskar som arbetar inom EU är en resurs, inte bara för den Europeiska unionen utan även för Sverige, menar regeringen. Svenskarna bidrar med kunskap om svenskt samhällsliv, svensk förvaltningskultur och värderingar vilket underlättar dialogen och samarbetet med institutionerna och EU:s myndigheter. De ger också möjlighet till insyn och inflytande som ökar Sveriges möjligheter att påverka EU-samarbetets inriktning.

– Strategin omfattar flera åtgärder som sammantaget syftar till att nå målen inom EU-rekryteringen och strategin innehåller dessutom utökade finansiella resurser. Det visar att regeringen lägger stor vikt vid EU-rekryteringen, säger Erik Rudal, ämnesråd på EU-samordningen i Statsrådsberedningen. 

Sverige både påverkar och påverkas av de beslut som fattas gemensamt i EU. För att kunna vara delaktig i dessa beslut behövs kunskap om hur EU fungerar, information om vilka politiska beslut som fattas på EU-nivå och insyn i olika beslutsprocesser.  

Regeringen arbetar därför aktivt för att tillvarata svenska intressen i förhandlingsarbetet i EU samt för att öka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

– Delaktighetsarbetet kan delas in i tre områden: satsningar för ökad kunskap och information om EU, stärkta former för samråd och ökat engagemang, säger Erik Rudal. 

”Strategin för att öka antalet svenskar som arbetar i EU:s förvaltning” finns i sin helhet här.

Mer information om regeringens satsning på ökad delaktighet gällande EU finns här.

Läs mer om

,