Policy för hemvändande svenskar

Resolutionsmottagare
Sveriges Riksdag/Konstitutionsutskottet
Statsrådsberedningen
Sveriges Riksdagspartier
Riksdagspartiernas ungdomsförbund
Arbetsmarknadsdepartementet
Näringsdepartementet

 

Problemformulering
Utländsk kompetens har historiskt sett varit en viktig faktor bakom Sveriges framgångsrika industriella utveckling. Det finns ett flertal lagar och regleringar för att locka utländsk kompetens till Sverige i syfte att bibehålla nivån på framtidens välfärd. Uppskattningsvis 20 000 utlandssvenskar återvänder till Sverige varje år, många av dem med unik och för Sverige ekonomiskt värdefull kompetens samt ett internationellt kontaktnät. Dessa människors återförening med svensk arbetsmarknad har observerbara makroekonomiska effekter. Trots detta upplever många hemvändande svenskar att deras nya erfarenheter inte får en rättvis uppskattning när de försöker att återanpassa sig till den svenska arbetsmarknaden. Känslan kan vara så stark att många väljer att återvända till en utländsk karriär, vilket leder till att viktig kompetens går förlorad i Sverige.

 

Irland och Indien är exempel på länder som insett hur viktigt det är att tillvarata medborgarnas utlandserfarenheter och dessa länder arbetar aktivt för att attrahera sina landsmän tillbaka till landet. Irland har ett utförligt program för att tillvarata hemvändande kompetens – Global Irish: Ireland’s diaspora policy. Policyn beskriver regeringens handlingsplan för att kunna utnyttja den växande resursen av utlandsbosatta. Där lyfter man bland annat vikten av att kommunikationen mellan staten och utlandsirländarna ska vara två-sidig och man framhäver sitt Emigrant Support Programme, vars syfte är stärka det internationella irländska samhället och dess band till Irland. Detta görs genom finansiella bidrag till en mängd olika organisationer. Indiens Utrikesdepartementet jobbar aktivt för diasporan och man listar sina engagemang för diasporan under en flik kallad ”Diaspora Engagement” på Utrikesdepartementets hemsida. Man delar bland annat ut stipendium till utlandsboende indiska unga för att locka dem att komma hem och studera i Indien, man anordnar ett så kallat Know India Programme för unga utlandsindier och man har efter krav från diasporan på möjligheter till dubbelt medborgarskap tagit fram ett speciellt Overseas Citizenship of India, som ger tillbaka en del av medborgarskapsfördelarna till utlandsbosatta indier.

 

Resolutionsförslag
Genom att se till bland annat Irland och Indiens strategi för att tillvarata hemvändares kompetens uppmanas Sveriges regering att skapa en policy för hemvändande svenskar. Sverige bör även arbeta för att förbättra integreringen av hemvändande svenskar på arbetsmarknaden, som ett led i att stärka Sveriges konkurrenskraft både inom offentlig och privat sektor.