Bevis om svenskt medborgarskap

Resolutionsmottagare
Utrikesdepartementets enhet för konsulära och civilrättsliga ärenden (UD-KC)
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
Migrationsverket

 

Problemformulering
I dagsläget kan det vara svårt för utlandssvenskar att få bevis om svenskt medborgarskap utfärdat. När en svensk medborgare som är född i utlandet åker till Sverige för att förnya sitt pass behöver polisen se bevis på att personen är svensk medborgare. Detta kan vara uppvisande av uppehållstillstånd i det land man varit bosatt i, intyg från berörd myndighet i bosättningslandet att man inte ansökt om medborgarskap där, bevis om svenskt medborgarskap utfärdat av Migrationsverket eller beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap utfärdat av Migrationsverket.

 

Om man inte är folkbokförd i Sverige räcker det inte att ta med giltigt svenskt pass vid en passförnyelse då det utöver bevis på identitet även krävs ett bevis på svenskt medborgarskap. Idag är det som sagt svårt och krångligt, om ens omöjligt, att få ett utfärdat bevis om svenskt medborgarskap, då det inte finns något register över svenska medborgare.
Resolutionsförslag
Upprätta ett gemensamt register över svenska medborgare, alternativt förbättra de register som finns idag. Registren bör vara åtkomliga för dem som utfärdar pass. Detta skulle underlätta och effektivisera för Migrationsverket som utfärdar bevis om svenskt medborgarskap, för de privatpersoner som har svårigheter att bevisa sitt svenska medborgarskap samt för de passmyndigheter som utfärdar passen.